DwarkaMai - Sai Baba Forum

Indian Spirituality => Bhajan Lyrics Collection => Topic started by: JR on February 22, 2007, 04:23:18 AM

Title: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 22, 2007, 04:23:18 AM
जोडूनियां कर चरणीं ठेविला माथा ।  परिसावी विनंती माझी सदुरुनाथा ।। 1 ।।
असो नसो भाव आलों तूझिया ठाया ।  कृपादृष्टीं पाहें मजकडे सदुरुया ।। 2 ।।
अखंडित असावें ऐसें वाटतें पायी ।  सांडूनी संकोच ठाव थोडासा देईं ।। 3 ।।
तुका म्हणे देवा माझी वेडीवांकुडी ।  नामें भवपाश हातीं आपुल्या तोड़ी ।। 4 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi (साईनाथ - सगुणोपासना) 1. भूपाळी
Post by: JR on February 22, 2007, 04:26:08 AM
2. भूपाळी

उठा पांडुरंगा आतां प्रभातसमयो पातला ।  वैष्णवांचा मेळा गरुडपारीं दाटला ।। 1 ।।

गरुडपारापासुनी महाद्घारापर्यंत ।  सुरवरांची मांदी उभी जोडूनियां हात ।। 2 ।।

शुकसनकादिक नारद-तुबंर भक्तांच्या कोटी ।  त्रिशूल डमरु घेउनि उभा गिरिजेचा पती ।। 3 ।।

कलीयुगींचा बक्त नामा उभा कीर्तनीं ।  पाठीमागें उभी डोळा लावुनियां जनी ।। 4 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi (साईनाथ - सगुणोपासना) 1. भूपाळी
Post by: JR on February 22, 2007, 04:33:25 AM
3. भूपाळी  

उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरणकमल दावा ।  आधिव्याधि भवताप वारुनी तारा जडजीवा ।। ध्रु0 ।।

गेली तुम्हां सोडुनियां भवतमरजनी विलया ।  परि ही अज्ञानासी तुमची भलवि योगमाया ।
शक्ति न आम्हां यत्किंचितही तिजला साराया ।  तुम्हीच तीतें सारुनि दावा मुख जन ताराया ।। चा0 ।।

भो साइनाथ महाराज भवतिमिरनाशक रवी ।  अज्ञानी आम्ही किती तव वर्णावी थोरवी ।
ती वर्णितां भागले बहुवदनि शेष विधि कवी ।। चा0 ।।

सकृप होउनि महिमा तुमचा तुम्हीच वदवावा ।। आधि0 ।। उठा0 ।। 1 ।।

बक्त मनीं सद्घाव धरुनि जे तुम्हां अनुसरले ।  ध्यायास्तव ते दर्शन तुमचें द्घारि उभे ठेले । 
ध्यानस्था तुम्हांस पाहुनी मन अमुचें धालें ।  परि त्वद्घचनामृत प्राशायातें आतुर झालें ।। चा ।।

उघडूनी नेत्रकमला दीनबंधु रमाकांता ।  पाहिं बा कृपादृष्टीं बालका जशी माता ।
रंजवी मधुरवाणी हरीं ताप साइनाथा ।। चा0 ।।

आम्हीच अपुले काजास्तव तुज कष्टवितों देवा ।  सहन करिशिल तें ऐकुनि घावी भेट कृष्ण धांवा ।। उठा उठा0 ।। आधिव्याधि0 ।। 2 ।।

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi (साईनाथ - सगुणोपासना) 1. भूपाळी
Post by: JR on February 22, 2007, 04:36:54 AM
4. भूपाळी  

उठा पांडुरंगा आतां दर्शन घा सकळां ।  झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा ।। 1 ।।

संत साधू मुनी अवघे झालेती गोळा । सोडा शेजे सुख आतां बंघु घा मुखकमळा ।। 2 ।।

रंगमंडपी महाद्घारीं झालीसे दाटी ।  मन उतावीळ रुप पहावया दृष्टी ।। 3 ।।

राही रखुमाबाई तुम्हां येऊं घा दया ।  शेजे हालवुनी जागें करा देवराया ।। 4 ।।

गरुड हनुमंत उभे पाहती वाट ।  स्वर्गीचे सुरवर घेउनि आले बोभाट ।। 5 ।।

झालें मुक्तद्घार लाभ झाला रोकडा ।  विष्णुदास नामा उभा घेऊनि कांकाड़ा ।। 6 ।।

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi (साईनाथ - सगुणोपासना)
Post by: JR on February 22, 2007, 04:40:18 AM
5. अभंग

घेउनियां पंचारती ।  करुं बाबांसी आरती ।।  करुं साई सी0 ।। 1 ।।

उठा उठा हो बांधव ।  ओंवाळूं हा रमाधव ।। सांई र0 ।। ओं 0 ।। 2 ।।

करुनीयां स्थीर मन ।  पाहूं गंभीर हें ध्यान ।। साईंचें हें0 ।।  पा0 ।। 3 ।।

कृष्णनाथा दत्तसाई ।  जडो चित्त तुझे पायीं ।। साई तु0 ।। जडो0 ।। 4 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi (साईनाथ - सगुणोपासना) कांकंड आरती
Post by: JR on February 22, 2007, 04:46:05 AM
कांकंड आरती

कांकडआरती करीतों साईनाथ देवा ।  चिनमयरुप दाखवीं घेउनि बालक-लघुसेवा ।। ध्रु0 ।।

काम क्रोध मद मत्सर आटुनी कांकडा केला ।  वैराग्याचे तूप घालुनी मी तो भिजवीला ।
साईनाथगुरुभक्तिज्वलनें तो मी पेटविला ।  तद्वृत्ती जाळुनी गुरुनें प्रकाश पाडिला ।
द्घेत-तमा नासूनी मिळवी तत्स्वरुपीं जीवा ।। चि0 ।। 1 ।।

भू-खेचर व्यापूनी अवघे हृत्कमलीं राहरसी ।  तोचि दत्तदेव तू शिरड़ी राहुनी पावसी ।
राहुनि येथे अन्यत्रहि तू भक्तांस्तव धांवसी ।  निरसुनियां संकटा दासा अनुभव दाविसी ।
न कळे त्वल्लीलाही कोण्या देवा वा मानवा ।। चि0 ।। 2 ।।

त्वघशदुंदुभीनें सारें अंबर हेंकोंदलें ।  सगुण मूर्ति पाहण्या आतुर जन शिरडी आले । 
प्राशुनि त्वद्घचनामृत अमुचे देहभान हरपलें ।  सोडूनियां दुरभिमान मानस त्वच्चरणीं वाहिले ।
कृपा करुनियां साईमाउले दास पदरिं ध्यावा ।। चि0 ।। कां0 चि0 ।। 3 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi (साईनाथ - सगुणोपासना) कांकड आरती
Post by: JR on February 22, 2007, 04:51:16 AM
7. कांकड आरती

भक्तीचिया पोटीं बोध कांकडा ज्योती ।  पंचप्राण जीवें भावें ओवाळूं आरती ।। 1 ।।

ओंवाळूं आरती माइया पंढरीनाथा ।  दोन्ही कर जोडोनी चरणीं ठेविला माथा ।। ध्रु0 ।।
काय महिमा वर्णूं आतां सांगणे किती ।  कोटी ब्रहमहत्या मुख पाहतां जाती ।। 2 ।।

राई रखुमाबाई उभ्या दोघी दो बाहीं ।  मयूरपिच्छ चामरें ढाळिति ठायींचे ठायीं ।। 3 ।।

तुका म्हणे दीप घेउनि उन्मनीत शोभा ।  विचेवरी उभा दिसे लावण्यगाभा ।। 4 ।। ओवाळूं 0 ।।

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 22, 2007, 07:29:37 AM
पद (उठा उठा)

उठा साधुसंत साधा आपुलालें हित ।  जाईल जाईल हा नरदेह मग कैंचा भगवंत ।। 1 ।।

उठोनियां पहांटे बाबा उभा असे विटे ।  चरण तयांचे गोमटे अमृतदृष्टि अवलोका ।। 2 ।।

उठा उठा हो वेगेंसीं चला जाऊंया राइळासी ।  जळतिल पातकांच्या राशी कांकंडआरती देखिलिया ।। 3 ।।

जागें करा रुक्मिणीवर, देव आहे निजसुरांत ।  वेंगें लिंबलोण करा दृष्ट होईल तयासी ।। 4 ।।

दारीं वाजंत्रीं वाजती ढोल दमामे गर्जती ।  होते कांकडआरती माइया सदगरुरायांची ।। 5 ।।

सिंहनाद शंखभेरी आनंद होतो महाद्घारी ।  केशवराज विटेवरी नामा चरण वंदितो ।। 6 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 22, 2007, 07:51:18 AM
भजन

साईनाथगुरु माझे आई ।  मजला ठाव घावा पायीं ।।

दत्तराज गुरु माझे आई ।  मजला ठाव घावा पायीं ।।

श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज क जय ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 22, 2007, 08:15:47 AM
श्री सांईनाथ प्रभाताष्टक

प्रभातसमयीं नभा शुभ रविप्रभा फांकली ।  स्मरे गुरु सदा अशा समयिं त्या छळे ना कली ।।

म्हणोनि कर जोडूनी करुं अतां गुरुप्रार्थना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 1 ।।

तमा निरसि भानु हा गुरुहि नासि अज्ञानता ।  परन्तु गुरुची करी न रविही कधीं साम्यता ।।

पुन्हां तिमिर जन्म घे गुरुकृपेनि अज्ञान ना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 2 ।।

रवि प्रगट होउनि त्वरित घालवी आलसा ।  तसा गुरुहि सोडवी सकल दुष्कृतीलालसा ।।

हरोनि अभिमानही जडवि तत्पदीं भावना । समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 3 ।।

गुरुसि उपमा दिसे विधिहरीहरांची उणी ।  कुठोनि मग येई ती कवनिं या उगी पाहुणी ।।

तुझीच उपमा तुला बरवि शोभते सज्जना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 4 ।।

समाधि उतरोनियां गुरु चला मशीदीकडे ।  त्वदीय वचनोक्ति ती मधुर वारिती सांकडें ।।

अजातरिपु सदुरो अखिलपातका भंजना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 5 ।।

अहा सुसमयासि या गुरु उठोनियां बैसले ।  वोलोकुनि पदाश्रिता तदिय आपदे नासिलें ।।

असा सुहितकारि या जगतिं कोषिही अन्य ना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 6 ।।

असे बहुत शाहणा परि न ज्या गुरुची कृपा ।  न तत्स्वहित त्या कळे करितसे रिकाम्या गपा ।।

जरी गुरुपदा धरी सुदृढ़ भक्तिने तो मना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 7 ।।

गुरो विनति मी करीं हृदयमंदिरीं या बसा ।  समस्त जग हें गुरुस्वरुपची ठसो मानसा ।।

करो सतत सत्कृती मतिहि दे जगत्पावना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 8 ।।Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 22, 2007, 08:18:59 AM
स्रग्धरा

प्रेमें या अष्टकासी पढुनि गुरुवरा प्रार्थिती जे प्रभातीं ।

त्यांचे चित्तासि देतों अखिल हरुनियां भ्रांति मी नित्य शांती ।।

ऐसें हें साईनाथें कथुनि सुचविलें जेविं या बालकासी ।

तेवीं त्या कृष्णपायीं नमुनि सविनयें अर्पितों अष्टकासी ।। 1 ।।


Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 22, 2007, 09:18:16 AM
पद

1. सांई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना ।। धु0 ।।

जाना तुमने जगत्पसारा, सबही झूठ जमाना ।। साई0 ।। 1 ।।

मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना ।। साई0 ।। 2 ।।

दास गनू कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना ।। साई0 ।। 3 ।।


2. रहम नजर करो, अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई ।। धु0 ।।

मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा ।।  मैं ना जानूं अल्लाइलाही ।। 1 ।।

खाली जमाना मैंने गमाया, साथी आखिर का किया न कोई इलाही ।। 2 ।।

अपने मस्जिद का झाडू गनू है ।  मालिक हमारे, तुम बाबा साई ।। 3 ।।


3. तुज काय देऊं सावळ्या मी खाया तरी, मी दुबली बटिक नाम्याची जाण श्रीहरी ।

उच्छिष्ट तुला देणें ही गोष्ट ना बरी, तूं जगन्नाथ, तुज देऊँ कशी रे भाकरी ।

नको अंत मदीय पाहूं सख्या भगवंता ।  श्रीकांता ।

माध्यान्हरात्र उलटोनि गेली ही आतां ।  आण चित्ता ।

होईल तुझा रे कांकडा की राउळांतरीं ।  आणतील भक्त नैवेघ हीनानापरी ।।


4. श्री सदगुरु बाबासाई तुजवांचुनि आश्रय नाही, भूतली ।। धु0 ।।

मी पापी पतित धीमंदा ।  तारणें मला गुरुनाथा, झडकरी ।। 1 ।।

तूं शांतिक्षमेचा मेरु ।  तूं भवार्णवींचें तारुं, गुरुवरा ।। 2 ।।

गुरुवस मजसि पामरा, अतीं उद्घरा, त्वरिक लवलाही, त्वरित लवलाही,

मी बुडतों भवभय डोही उद्घरा ।। श्री सदगु0 ।। 3 ।।


कांकड आरतीचा कार्यक्रम समाप्त  

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics माध्यान्ह आरती
Post by: JR on February 22, 2007, 09:30:32 AM
माध्यान्ह आरती, दुपारी 12 वाजता  

घेउनियां पंचारती ।  करुं बाबांसी आरती ।। करुं साईसी0 ।। 1 ।।

उठा उठा हो बांधव ।  ओंवाळूं हा रमाधव ।। साई र0 ।। ओ0 ।। 2 ।।

करुनीयां स्थीर मन ।  पाहूं गंभीर हें ध्यान ।। साईचें हे0 ।। पा0 ।। 3 ।।

कृष्णनाथा दत्तसाई ।  जडो चित्त तुझे पायीं ।। साईतु0 जडो0 ।। 4 ।।

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics (आरती)
Post by: JR on February 22, 2007, 09:55:51 AM
 आरती  

1.  आरती साईबाबा ।  सौख्यदातार जीवा । चरणरजातला ।

घावा दासां विसांवा, भक्तां विसांवा ।। आ. धु. ।।

जाळुनियां अनंग ।  स्वरुपरुपीं राहे दंग ।  मुमुक्षुजनां दावी । 
निज डोळां श्री रंग ।। आ0 ।। 1 ।।

जया मनी जैसा भाव ।  तया तैसा अनुभव ।  दाविसी दयाघना ।
ऐसी तुझी ही माव ।। आ0 ।। 2 ।।

तुमचें नाम ध्यातां ।  हरे संसृतिव्यथा ।  अगाध तव करणी । 
मार्ग दाविसी अनाथा ।। आ0 ।। 3 ।।

कलियुगीं अवतार ।  सगुणब्रहम साचार ।  अवतीर्ण झालसे ।
स्वामी दत्त दिगंबर ।। द0 ।। आ0 ।। 4 ।।

आठां दिवसां गुरुवारीं ।  भक्त करिती वारी । प्रभुपद पहावया ।
भवभय निवारी ।। आ0 ।। 5 ।।

माझा निजद्रव्यठेवा ।  तव चरणरजसेवा मागणें हेंचि आतां । 
तुम्हां देवाधिदेवा ।। आ0 ।। 6 ।।

इच्छित दीन चातक ।  निर्मल तोय निज सुख ।
पाजावें माधवा या ।  सांभाळ निज आपुली भाक ।। आ0 ।। 7 ।।2. जय देव जय देव दत्ता अवधूता ।  साई अवधूता । 
जोडुनि कर तव चरणीं ठेवतों माथा ।  जय देव जय देव ।। धु ।।

अवतरसी तूं येतां धर्मातें ग्लानी ।  नास्तिकांनाही तू लाविसि निजभजनीं ।
दाविसि नाना लीला असंख्य रुपांनीं ।  हरिसी दीनांचें तू संकट दिनरजनी ।। ज0 ।। 1 ।।

यवनस्वरुपीं एक्या दर्शन त्वां दिधलें ।  संशय निरसुनियां तदद्घैता घालविलें ।
गोपीचंदा मंदा त्वांची उद्घरिलें ।  मोमिन वंशीं जन्मुनि लोकां तारियल ।। ज0 ।। 2 ।।

भेद न तत्वीं हिंदूयवनांचा कांहीं ।  दावायासी झाला पुनरपि नरदेही । 
पाहसिं प्रेमानें तू हिंदूयवनांही ।  दाविसी आत्मत्वाने व्यापक हां साई ।। ज0 ।। 3 ।।

देवा साईनाथ त्वत्पदनत व्हावें ।  परमायामोहित जनमोचन झणिं व्हावें ।
त्वत्कृपया सकलांचें संकट निरसावें ।  देशिल तरि दे त्वघश कृष्णानें गावें ।। ज0 ।। 4 ।।Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics (अभंग)
Post by: JR on February 22, 2007, 09:58:35 AM
अभंग  

शिरडी माझें पंढरपुर ।  साईबाबा रमावर ।। 1 ।।

शुद्घ बक्ती चंद्रभागा ।  भाव पुंडलीक जागा ।। 2 ।।

या हो या हो अवघे जन ।  करा बाबांसी वंदन ।। 3 ।।

गणू म्हणे बाबा साई ।  धांव पाव माझे आई ।। 4 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics (नमन )
Post by: JR on February 23, 2007, 01:01:11 AM
नमन  

घालीन लोटांगण, वंदीन चरण, डोळयांनीं पाहीन रुप तुझें ।।
प्रेमें आलिंगिन, आनंदें पूजिन, भावें ओंवाळिन म्हणे नामा ।। 1 ।।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बेधुश्च सखा त्वमेव ।।
त्वमेव विघा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ।। 2 ।।

कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा, बुद्घयात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् ।
करोति यघत्सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि ।। 3 ।।

अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्र भजे ।। 4 ।।


Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics (नामस्मरण)
Post by: JR on February 23, 2007, 04:25:42 AM
नामस्मरण

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे (इति त्रिवार)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 23, 2007, 04:30:19 AM
पुष्पांजली  

ऊँ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माण प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः ।।

ऊँ राजाधिराजाय प्रसहृसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे ।

स मे कामान्कामाय महृं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु ।

कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ।

ऊँ स्वस्ति ।  साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यताया एकराळिति ।

तदप्येष श्लोकोडभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे ।

आविश्रितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ।।

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics (नमस्कारष्टक)
Post by: JR on February 23, 2007, 07:29:29 AM
नमस्कारष्टक

अनंता तुला तें कसें रे स्तवावें ।  अनंता तुला तें कसें रे नमावें ।
अनंत मुखांचा शिणे शेष गातां ।  नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ।। 1 ।।
स्मरावें मनीं त्वत्पदां नित्य भावें ।  उरावें तरी भक्तिसाठीं स्वभावें ।।
तरावें जगा तारुनी मायताता ।  नमस्कार0 ।। 2 ।।

वसे जो सदा दावया संतलीला ।  दिसे अज्ञ लोकांपरी जो जनांला ।।
परी अंतरीं ज्ञान कैवल्यदाता ।  नमस्कार0 ।। 3 ।।

बरा लाधला जन्म हा मानवाचा ।  नरा सार्थका साधनीभूत साचा ।।
धरुं साइप्रेमा गळाया अहंता ।  नमस्कार0 ।। 4 ।।

धरावें करीं सान अल्पज्ञ बाला ।  करावें अम्हां धन्य चुंबोनि गाला ।।
मुखीं घाल प्रेमें खरा ग्रास आतां ।  नमस्कार 0 ।। 5 ।।

सुरादीक ज्यांच्या पदा वंदिताती ।  शुकादीक जयांतें समान्तव देती ।।
प्रयागादि तीर्थें पदीं नम्र होतां ।। नमस्कार0 ।। 6 ।।

तुझ्या ज्यां पदा पाहतां गोपबाली ।  सदा रंगली चित्वस्वरुपीं मिळाली ।।
करी रास क्रीडा सवें कृष्णनाथा ।  नमस्कार0 ।। 7 ।।

तुला मागतों मागणें एक घावें ।  करा जोड़ितों दीन अत्यंत भावें ।।
भवीं मोहनीराज हा तारि आतां ।  नमस्कार साष्टांग श्री साइनाथा ।। 8 ।।Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on February 23, 2007, 10:10:48 AM
प्रार्थना  


ऐसा यई बा ।  साई दिगंबरा ।  अक्षयरुप अवतारा । 
सर्वहि व्यापक तूं ।  श्रुतिसारा ।  अनुसयाडत्रिकुमारा ।। धु0 ।।

काशी स्नान जप, प्रतिदिवशीं ।  कोल्हापुर भिक्षेसी । 
निर्मल नदि तुंग, जल प्राशी ।  निद्रा माहुर देशीं ।। ऐ0 ।। 1 ।।

झोळी लोंबतसे वामकरीं ।  त्रिशूल-डमरु-धारी । 
भक्तां वरद सदा सुखकारी ।  देशील मुक्ती चारी ।। ऐ0 ।। 2 ।।

पायीं पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला ।  धारण करिशी बा ।
नागजटा मुगुट शोभतो माथां ।। ऐ0 ।। 3 ।।

तत्पर तुझ्या या जे ध्यानीं ।  अक्षय त्यांचे सदनीं । 
लक्ष्मी वास करी दिनरजनीं ।  रक्षिसि संकट वारुनि ।। ऐ0 ।। 4 ।।

या परिध्यान तुझें गुरुराया ।  दृश्य करीं नयनां या ।
पूर्णानंदसुखें ही काया ।  लाविसि हरिगुण गाया ।। ऐ0 ।। 5 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics श्री साईनाथमहिम्नस्तोत्रम्
Post by: JR on March 01, 2007, 01:03:55 AM
श्री साईनाथमहिम्नस्तोत्रम्  


सदा सत्स्वरुपं चिदानंदकंदं, जगत्संभवस्थानसंहारहेतुम् ।
स्वबक्तेच्छया मानुषं दर्शयंतं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 1 ।।

भवध्वांतविध्वंसमार्तडमीडयं, मनोवागतीतं मुनीध्र्यानगम्यम् ।
जगदव्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां, नामामी 0 ।। 2 ।।

भवांभोधिमग्नार्दितानां जनानां, स्वपादश्रितानां ।
स्वभक्तिप्रियाणाम् ।  सुमद्घारणार्थ कलौ संभवंतं नमामी 0 ।। 3 ।।

सदा निंबवृक्षस्य मूलाधिवासात्सुधासाविणं तित्तमप्यप्रियं तम् ।
तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयंतं, नमामी ।। 4 ।।

सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्घावबुद्घया सपर्यादिसेवाम् ।
नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदं तं, नमामी ।। 5 ।।

अनेकाश्रुतातक्र्यलीला विलासैः, समाविष्कृतेशानभास्वत्प्रभावम् ।
अहंभावहीनं प्रसन्नात्मभावं, नमामी ।। 6 ।।

सताः विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्घिः ।
जनामोददं भक्तभद्रप्रदं तं, नमामी ।। 7 ।।

अजन्माघमेकं परं ब्रहृ साक्षात्स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम् ।
भवदर्शनात्संपुनीतः प्रभोडहं, नमामी ।। 8 ।।

श्री साईशकृपानिधेडखिलनृणां सर्वार्थसिद्घिप्रद ।
युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धातापि वक्ताडक्षमः ।।
सद्घक्त्या शरणं कृतांजलिपुटः संप्रापितोडस्मि प्रभो,
श्रीमत्साईपरेशापादकमलात्रान्यच्छरण्यं मम ।। 9 ।।

साईरुपधरराघवोत्तमं, भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुम ।
माययोपहतचित्तशुद्घये, चिंतयाम्यहमहनिशं मुदा ।। 10 ।।

शरत्सुधांशुप्रतिमप्रकाशं, कृपापात्रं तव साईनाथ ।
त्वदीयपादाब्जमसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु ।। 11 ।।

उपासनादैवतसाइनाथ स्तैर्मयो-पासनिना स्तुतस्त्वम ।
रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे, भृडो, यथाब्जे मकरंदलुब्धः ।। 12 ।।

अनेकजन्मार्जीत-पापसंक्षयो, भवेद्घवत्पादसरोजदर्शनात् ।
क्षमस्व सर्वानपराधपूंजकान्प्रसीद साईश गुरो दयानिधे ।। 13 ।।

श्री साईनाथचरणामृतपूतचित्तास्तत्पादसेवनरताः सततं च भक्त्या ।
संसारजन्यदुरतौधविनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति ।। 14 ।।

स्तोत्रमेतत्पठेद्घक्त्या यो नरस्तन्मनाः सदा ।
सदगुरोः साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद् ध्रुवम ।। 15 ।।

साइनाथकृपास्वर्दुसत्पघकुसुमावलिः ।
श्रेयसे च मनःशुध्यै प्रेमसूत्रेण गुंफिता ।। 16 ।।

गोविंदसूरिपुत्रेण काशीनाथा भिधायिना ।
उपासनीत्युपाख्येन श्री साईगुरवेडर्पिता ।। 17 ।।

इति साईनाथमहिम्नस्तोत्रं संपूर्णम ।।


Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 01, 2007, 10:03:01 AM
प्रार्थना


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाडपराधम् ।
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमतस्व जय जय करुणाब्धे (श्रीप्रभो साईनाथ) ।। 1 ।।

श्री सच्चिदानंदसदगुरु साईनाथ महाराज की जय


माध्यान्ह आरतीचा कार्यक्रम समाप्त ।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics धूप आरती सांयकाली सूर्यास्ताच्या वेली
Post by: JR on March 01, 2007, 10:15:12 AM
धूप आरती सांयकाली सूर्यास्ताच्या वेली
[/color]

1. आरती


आरती साईबाबा ।  सौख्यदातार जीवा । चरणरजातला ।

घावा दासां विसांवा, भक्तां विसांवा ।। आ. धु. ।।

जाळुनियां अनंग ।  स्वरुपरुपीं राहे दंग ।  मुमुक्षुजनां दावी । 
निज डोळां श्री रंग ।। आ0 ।। 1 ।।

जया मनी जैसा भाव ।  तया तैसा अनुभव ।  दाविसी दयाघना ।
ऐसी तुझी ही माव ।। आ0 ।। 2 ।।

तुमचें नाम ध्यातां ।  हरे संसृतिव्यथा ।  अगाध तव करणी । 
मार्ग दाविसी अनाथा ।। आ0 ।। 3 ।।

कलियुगीं अवतार ।  सगुणब्रहम साचार ।  अवतीर्ण झालसे ।
स्वामी दत्त दिगंबर ।। द0 ।। आ0 ।। 4 ।।

आठां दिवसां गुरुवारीं ।  भक्त करिती वारी । प्रभुपद पहावया ।
भवभय निवारी ।। आ0 ।। 5 ।।

माझा निजद्रव्यठेवा ।  तव चरणरजसेवा मागणें हेंचि आतां । 
तुम्हां देवाधिदेवा ।। आ0 ।। 6 ।।

इच्छित दीन चातक ।  निर्मल तोय निज सुख ।
पाजावें माधवा या ।  सांभाळ निज आपुली भाक ।। आ0 ।। 7 ।।

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics अभंग
Post by: JR on March 01, 2007, 10:17:32 AM
अभंग


शिरडी माझें पंढरपुर ।  साईबाबा रमावर ।। 1 ।।

शुद्घ बक्ती चंद्रभागा ।  भाव पुंडलीक जागा ।। 2 ।।

या हो या हो अवघे जन ।  करा बाबांसी वंदन ।। 3 ।।

गणू म्हणे बाबा साई ।  धांव पाव माझे आई ।। 4 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 01, 2007, 10:19:11 AM
नमन  


घालीन लोटांगण, वंदीन चरण, डोळयांनीं पाहीन रुप तुझें ।।
प्रेमें आलिंगिन, आनंदें पूजिन, भावें ओंवाळिन म्हणे नामा ।। 1 ।।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बेधुश्च सखा त्वमेव ।।
त्वमेव विघा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ।। 2 ।।

कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा, बुद्घयात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् ।
करोति यघत्सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि ।। 3 ।।

अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्र भजे ।। 4 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 01, 2007, 10:20:48 AM
नामस्मरण

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे (इति त्रिवार)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 01, 2007, 10:22:18 AM
नमस्कारष्टक

अनंता तुला तें कसें रे स्तवावें ।  अनंता तुला तें कसें रे नमावें ।
अनंत मुखांचा शिणे शेष गातां ।  नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ।। 1 ।।

स्मरावें मनीं त्वत्पदां नित्य भावें ।  उरावें तरी भक्तिसाठीं स्वभावें ।।
तरावें जगा तारुनी मायताता ।  नमस्कार0 ।। 2 ।।

वसे जो सदा दावया संतलीला ।  दिसे अज्ञ लोकांपरी जो जनांला ।।
परी अंतरीं ज्ञान कैवल्यदाता ।  नमस्कार0 ।। 3 ।।

बरा लाधला जन्म हा मानवाचा ।  नरा सार्थका साधनीभूत साचा ।।
धरुं साइप्रेमा गळाया अहंता ।  नमस्कार0 ।। 4 ।।

धरावें करीं सान अल्पज्ञ बाला ।  करावें अम्हां धन्य चुंबोनि गाला ।।
मुखीं घाल प्रेमें खरा ग्रास आतां ।  नमस्कार 0 ।। 5 ।।

सुरादीक ज्यांच्या पदा वंदिताती ।  शुकादीक जयांतें समान्तव देती ।।
प्रयागादि तीर्थें पदीं नम्र होतां ।। नमस्कार0 ।। 6 ।।

तुझ्या ज्यां पदा पाहतां गोपबाली ।  सदा रंगली चित्वस्वरुपीं मिळाली ।।
करी रास क्रीडा सवें कृष्णनाथा ।  नमस्कार0 ।। 7 ।।

तुला मागतों मागणें एक घावें ।  करा जोड़ितों दीन अत्यंत भावें ।।
भवीं मोहनीराज हा तारि आतां ।  नमस्कार साष्टांग श्री साइनाथा ।। 8 ।।


Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: OmSaiRamNowOn on March 01, 2007, 11:36:06 AM
Jai Sai Ram.

Can someone explain the meaning of these lines

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाडपराधम् ।
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमतस्व जय जय करुणाब्धे (श्रीप्रभो साईनाथ) ।। 1 ।।

Thank you SAI !!
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: deepak_kumar_pahwa on March 02, 2007, 09:15:09 AM
ANJU JI,

HERE SI THE MEANING OF THIS PRAYER-

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाडपराधम् ।
इन हाथ-पैर के कॄत्य से, या वाणी-शशीर् के कर्म से, य सुनने-देखने से,या मन से, या कोई अन्य अपराध|

विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमतस्व जय जय करुणाब्धे (श्रीप्रभो साईनाथ) ।। 1 ।।
जो जाने-अनजाने में हुए हों,उन सभी को क्षमा करें! जय जय करूणा के सागर श्री प्रभू साईनाथ!


Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 06, 2007, 10:06:50 AM
प्रार्थना

ऐसा यई बा ।  साई दिगंबरा ।  अक्षयरुप अवतारा । 
सर्वहि व्यापक तूं ।  श्रुतिसारा ।  अनुसयाडत्रिकुमारा ।। धु0 ।।

काशी स्नान जप, प्रतिदिवशीं ।  कोल्हापुर भिक्षेसी । 
निर्मल नदि तुंग, जल प्राशी ।  निद्रा माहुर देशीं ।। ऐ0 ।। 1 ।।

झोळी लोंबतसे वामकरीं ।  त्रिशूल-डमरु-धारी । 
भक्तां वरद सदा सुखकारी ।  देशील मुक्ती चारी ।। ऐ0 ।। 2 ।।

पायीं पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला ।  धारण करिशी बा ।
नागजटा मुगुट शोभतो माथां ।। ऐ0 ।। 3 ।।

तत्पर तुझ्या या जे ध्यानीं ।  अक्षय त्यांचे सदनीं । 
लक्ष्मी वास करी दिनरजनीं ।  रक्षिसि संकट वारुनि ।। ऐ0 ।। 4 ।।

या परिध्यान तुझें गुरुराया ।  दृश्य करीं नयनां या ।
पूर्णानंदसुखें ही काया ।  लाविसि हरिगुण गाया ।। ऐ0 ।। 5 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 06, 2007, 10:09:34 AM
श्री साईनाथमहिम्नस्तोत्रम्


सदा सत्स्वरुपं चिदानंदकंदं, जगत्संभवस्थानसंहारहेतुम् ।
स्वबक्तेच्छया मानुषं दर्शयंतं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 1 ।।

भवध्वांतविध्वंसमार्तडमीडयं, मनोवागतीतं मुनीध्र्यानगम्यम् ।
जगदव्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां, नामामी 0 ।। 2 ।।

भवांभोधिमग्नार्दितानां जनानां, स्वपादश्रितानां ।
स्वभक्तिप्रियाणाम् ।  सुमद्घारणार्थ कलौ संभवंतं नमामी 0 ।। 3 ।।

सदा निंबवृक्षस्य मूलाधिवासात्सुधासाविणं तित्तमप्यप्रियं तम् ।
तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयंतं, नमामी ।। 4 ।।

सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्घावबुद्घया सपर्यादिसेवाम् ।
नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदं तं, नमामी ।। 5 ।।

अनेकाश्रुतातक्र्यलीला विलासैः, समाविष्कृतेशानभास्वत्प्रभावम् ।
अहंभावहीनं प्रसन्नात्मभावं, नमामी ।। 6 ।।

सताः विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्घिः ।
जनामोददं भक्तभद्रप्रदं तं, नमामी ।। 7 ।।

अजन्माघमेकं परं ब्रहृ साक्षात्स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम् ।
भवदर्शनात्संपुनीतः प्रभोडहं, नमामी ।। 8 ।।

श्री साईशकृपानिधेडखिलनृणां सर्वार्थसिद्घिप्रद ।
युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धातापि वक्ताडक्षमः ।।
सद्घक्त्या शरणं कृतांजलिपुटः संप्रापितोडस्मि प्रभो,
श्रीमत्साईपरेशापादकमलात्रान्यच्छरण्यं मम ।। 9 ।।

साईरुपधरराघवोत्तमं, भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुम ।
माययोपहतचित्तशुद्घये, चिंतयाम्यहमहनिशं मुदा ।। 10 ।।

शरत्सुधांशुप्रतिमप्रकाशं, कृपापात्रं तव साईनाथ ।
त्वदीयपादाब्जमसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु ।। 11 ।।

उपासनादैवतसाइनाथ स्तैर्मयो-पासनिना स्तुतस्त्वम ।
रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे, भृडो, यथाब्जे मकरंदलुब्धः ।। 12 ।।

अनेकजन्मार्जीत-पापसंक्षयो, भवेद्घवत्पादसरोजदर्शनात् ।
क्षमस्व सर्वानपराधपूंजकान्प्रसीद साईश गुरो दयानिधे ।। 13 ।।

श्री साईनाथचरणामृतपूतचित्तास्तत्पादसेवनरताः सततं च भक्त्या ।
संसारजन्यदुरतौधविनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति ।। 14 ।।

स्तोत्रमेतत्पठेद्घक्त्या यो नरस्तन्मनाः सदा ।
सदगुरोः साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद् ध्रुवम ।। 15 ।।

साइनाथकृपास्वर्दुसत्पघकुसुमावलिः ।
श्रेयसे च मनःशुध्यै प्रेमसूत्रेण गुंफिता ।। 16 ।।

गोविंदसूरिपुत्रेण काशीनाथा भिधायिना ।
उपासनीत्युपाख्येन श्री साईगुरवेडर्पिता ।। 17 ।।

इति साईनाथमहिम्नस्तोत्रं संपूर्णम ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: OmSaiRamNowOn on March 06, 2007, 10:12:36 AM
Jai Sai Ram..Thank you Deepak Bhai ji.I speak these lines in prayers everyday but did not know its meaning.
Jyoti ji, you are doing an awesome job of posting all Artis in hindi right here...May Sai bless you.

ANJU JI,

HERE SI THE MEANING OF THIS PRAYER-

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाडपराधम् ।
इन हाथ-पैर के कॄत्य से, या वाणी-शशीर् के कर्म से, य सुनने-देखने से,या मन से, या कोई अन्य अपराध|

विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमतस्व जय जय करुणाब्धे (श्रीप्रभो साईनाथ) ।। 1 ।।
जो जाने-अनजाने में हुए हों,उन सभी को क्षमा करें! जय जय करूणा के सागर श्री प्रभू साईनाथ!Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 06, 2007, 10:22:01 AM
श्री गुरुप्रसाद-याचना-दशक

रुसो मम प्रियांबिका, मजवरी पिताही रुसो ।
रुसो मम प्रियांगना, प्रियसुतात्मजाही रुसो ।।
रुसो भगिनि बंधुही, श्व्शुर सासुबाई रुसो ।
न दत्तगुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 1 ।।

पुसो न सुनबाई त्या, मज न भ्रातृजाया पुसो ।
पुसो न प्रिय सोयरे, प्रिय सगे न ज्ञाती पुसो ।।
पुसो सुहृद ना सखा, स्वजन नाप्तबंधू पुसो ।
परी न गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 2 ।।

पुसो न अबला मुलें, तरुण वृद्घही ना पुसो ।
पुसो न गुरु धाकुटें, मज न थोर साने पुसो ।।
पुसो नच भलेबुरे, सुजन साधुही ना पुसो ।
परी न गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 3 ।।

रुसो चतुर तत्ववित्, विबुध प्राज्ञ ज्ञानी रुसो ।
रुसोहि विदुषी स्त्रिया, कुशल पंडिताही रुसो ।।
रुसो महिपती यती भजक तापसीही रुसो ।
परी न गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 4 ।।

रुसो कवि ऋषी मुनी, अनघ सिद्घ योगी रुसो ।
रुसो हि गृहदेवता, नि कुलग्रामदेवी रुसो ।।
रुसो खल पिशाच्चही, मलिन डाकिनीही रुसो ।
न दत्तगुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 5 ।।

रुसो मृग खग कृमी, अखिल जीवजंतू रुसो ।
रुसो विटप प्रस्तरा अचल आपगाब्धी रुसो ।
रुसो ख पवनाग्नि वार अवनि पंचत्तवें रुसो ।
न दत्त गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 6 ।।

रुसो विमल किन्नरा अमल यक्षिणीही रुसो ।
रुसो शशि खगादिही, गगनि तारकाही रुसो ।।
रुसो अमरराजही अदय धर्मराजा रुसो ।
न दत्त गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 7 ।।

रुसो मन सरस्वती, चपलचित्त तेंही रुसो ।
रुसो वपु दिशाखिला कठिण काल तोही रुसो ।।
रुसो सकलविश्वही मयि तु ब्रहृगोलं रुसो ।
न दत्त गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 8 ।।

विमूढ़ म्हणुनी हंसो, मज न मत्सराही डसो ।
पदाभिरुचि उल्हसो, जननकर्दमीं ना फसो ।।
न दुर्ग धृतिचा धसो, अशिवभाव मागें खसो ।
प्रपंचि मन हें रुसो, दृढ विरक्ति चित्तीं ठसो ।। 9 ।।

कुणाचिहि घृणा नसो, न च स्पृहा कशाची असो ।
सदैव हृदयीं वसो, मनसि ध्यानिं साई वसो ।।
पदीं प्रणय वोरसो, निखिल दृश्य बाबा दिसो ।
न दत्त गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 10 ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 06, 2007, 10:25:00 AM
पुष्पांजली  


ऊँ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माण प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः ।।

ऊँ राजाधिराजाय प्रसहृसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे ।

स मे कामान्कामाय महृं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु ।

कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ।

ऊँ स्वस्ति ।

 साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यताया एकराळिति ।

तदप्येष श्लोकोडभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे ।

आविश्रितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 06, 2007, 10:26:56 AM
प्रार्थना

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाडपराधम् ।
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमतस्व जय जय करुणाब्धे (श्रीप्रभो साईनाथ) ।। 1 ।।

श्री सच्चिदानंदसदगुरु साईनाथ महाराज की जय

धूपरतीचा कार्यक्रम संपूर्ण
[/color]
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 15, 2007, 09:40:25 AM
शेजारती रात्रि 10 बाजता

1. आरती


ओंवाळूं आरती माइया सदगुरुनाथा, साईनाथा ।।
पांचाही तत्वांचा दीप लाविला आतां ।।

निर्गुणाची स्थिति कैसी आकारा आली ।।
सर्वा घटीं भरुनि उरली सांई माउली ।। ओंवाळूं 0 ।।

रज तम सत्व तिघे माया प्रसवली ।।
मायेचिये पोटीं कैसी माया उद्घवली ।। ओंवाळूं 0 ।।

सातसागरी कैसा खेळ मांडीला ।।
खेळूनियां खेळ अवघा विस्तार केला ।। ओंवालूं 0 ।।

ब्रहांडींची रचना दाखविली डोळां ।।
तुका म्हणे माझा स्वामी कृपाळू भोळा ।।
सदगुरु (साई सदगुरु) भोळा ।। ओंवाळू ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 15, 2007, 09:43:59 AM
आरती ज्ञानरायाची

आरती ज्ञानराजा ।  महाकैवल्यतेजा ।
सेविती साधुसंत ।  मनु वेधला माझा ।।

लोपलें ज्ञान जगीं ।  हित नेणती कोणी ।
अवतार पांडुरंग ।  नाम ठेविलें ज्ञानी ।।

कनकाचें ताट करीं ।  उभ्या गोपिका नारी ।
नारद तुंबरहो ।  सामगायन करी ।।

प्रगट गुहृ बोले ।  विश्व ब्रहचि केलें ।
राम जनार्दनी ।  पायीं मस्तक ठेविलें ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 15, 2007, 09:48:01 AM
आरती तुकारामाची  


आरती तुकारामा ।  स्वामी सदगुरुधामा ।
सच्चिदानन्द मूर्ती ।  पाय दाखवीं आम्हां ।।

राघवें सागरांत ।  जैसे पाषाण तारिले ।
तैसे हे तुकोबाचे ।  अभंग (उदकीं) रक्षिले ।।

तुकितां तुलनेसी ।  ब्रहृ तुकासी आलें ।
म्हणोनी रामेश्वरं ।  चरणीं मस्तक ठेविलें ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 15, 2007, 09:53:18 AM
शेजारती  


(उदो बोला उदो अंबा0 या चालीवर)

जय जय साईनाथ आतां पहुडावें मंदिरीं हो ।। 
आळवितों सप्रेमें तुजला आरति घेउनि करीं हो ।। जय 0

रंजविसी तूं मधुर बोलुनी माय जशी निज मुला हो ।।
भोगिसि व्याधी तूंच हरुनियां निजसेवकदःखाला हो ।।
धांवुनि भक्तव्सन हरिसी दर्शन देसी त्याला हो ।।
झाले असतील कष्ट अतिशय तुमचे या देहाला हो ।। जय 0  

क्षमा शयन सुंदर ही शोभा सुमनशेज त्यावरी हो ।
ध्यावी तोडी भक्त-जनांची पूजनादि चाकरी हो ।।
ओंवाळीतों पंच्राण, ज्योति सुमती करीं हो ।।
सेवा किंकर भक्त प्रीती अत्तर परिमळ वारी हो ।। जय 0

सोडुनि जाया दुःख वाटतें साई त्वच्चर णांसी हो ।
आज्ञेस्तव तव आशीप्रसाद घेउनि निजसदनासी हो ।।
जातों आतां येऊं पुनरपि त्वच्चरणाचे पाशीं हो ।
उठवूं तुजला साइमाउले निजहित सादायासी हो ।। जय 0
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 15, 2007, 09:58:18 AM
शेजारती  


आतां स्वामी सुखें निद्रा करा अवधूता ।
करा साइनाथा ।
चिन्मय हें सुखधामा जाउनि देवा पहुडा एकांता ।।

वैराग्याचा कुंचा घेउनि चौक झाडीला ।
बाबा चौक झाडीला ।।
तयावरी सुप्रेमाचा शिडकावा दिधला ।। आतां 0

पायघडया घातल्या सुंदर नवविधा भक्ती ।
बाबा नवविधा भक्ती ।।
ज्ञानाच्या समया लावुनि उजळल्या ज्योती ।। आतां 0

भावार्थाचा मंचक हृदयाकाशी टांगिला ।
बाबा काशीं टांगिला ।।
मनाचीं सुमनें करुनी केलें शेजेला ।। आतां 0

द्घैताचें पाट लावुनि एकत्र केलें ।
बाबा एकत्र केलें ।
दुर्बुद्घीच्या गांठी सोडूनि पडदे सोडीले ।। आतां 0

आशा तृष्णा कल्पनेचा सांडुनि गलबला ।
बबा सांडुनि गलबला ।
दया क्षमा शांति दासी उभ्या सेवेला ।। आतां 0

अलक्ष्य उन्मनी घेउनी बाबा नाजुक दुःशाला ।
बाबा नाजुक दुःशाला ।।
निरंजन सदगुरु स्वामी निजवीले शेजेला ।। आतां 0

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on March 15, 2007, 10:14:26 AM
प्रसाद मिळण्याकरितां  


अभंग

पाहें प्रसादाची वाट ।  घावें धुवोनियां ताट ।।

शेष घेउनी जाईन ।  तुमचें झालिया भोजन ।।

झालों आतां एकसवा ।  तुम्हा आळंवावो देवा ।।

तुका म्हणे आतां चित्त ।  करुनी राहिलों निश्चित ।।

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 02, 2007, 08:34:45 AM
Excellent, just what i was searching for...
 
||Jai Sai Ram||
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: keerthisai on July 03, 2007, 09:03:49 AM
OM SAI RAM

Dear V2Birit ji

Welcome to this HUGE ONLINE SAI FAMILY  , which was really possible by BABA's grace and the strengths showered by blessings of BABA to RAVI BHAI.

It was indeed great to read you first post and pls continue to be with this HUGE ONLINE SAI FAMILY. Thanks to BABA for giving us another BROTHER/ SISTER in the FAMILY,

Please be a part of the family and hope you enjoy being in this SAI FAMILY.

May BABA's blessings be alawys with all his children

Regards
Keerthi

JAI SAIRAM
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 13, 2007, 07:43:32 AM
|| Om Sai Ram ||. 
You are all very good people, Sai Bhaktas.
|| Om Sai Ram ||
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: keerthisai on July 13, 2007, 08:41:06 AM
V2BRIT ji

om sai ram

welcome once again, Do log in when there is call from BABA to be present here, Why dont you share about yourself at the SAI DEVOTEES PROFILE if you wish so.

Hope you enjoy being in this HUGE ONLINE SAI FAMILY OF RAVI BHAI by BABA's grace.

Regards
Keerthi

JAI SAI NATHA
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 16, 2007, 07:57:05 AM
Dear SaiBandhus,
   Let us try & convert Sai baba Aartis Lyrics into good english.

|| Shri Ganeshaya Namah ||
|| Shri Sharada Namah ||
|| Shri Sadgurunath Namah ||
 
काकड आरती (Morning Wake up Aarti)

1. भूपाळी
(Composed by Saint Tukaram Maharaj)

जोडूनियां कर चरणीं ठेविला माथा ।  परिसावी विनंती माझी सदगुरुनाथा ।। 1 ।।  

जोडूनियां - by joining
कर - Hands
चरणीं - at thy feet
ठेविला - have kept
माथा - forehead
 
परिसावी - listen to, grant
विनंती - humble request
माझी - my
सदगुरुनाथा - dear sadguru
 
Joining my hands, i have kept my forhead at thy feet. Please listen to my request oh dear Sadguru. 
 
असो नसो भाव आलों तूझिया ठाया ।  कृपादृष्टीं पाहें मजकडे सदगुरुराया ।। 2 ।।

असो - having (something)
नसो - not having (something)
भाव - real feeling, devotion
आलों - i have come
तूझिया - at your
ठाया - place

कृपादृष्टीं - graceful look, blessing
पाहें - see
मजकडे - towards me
सदगुरुराया - dear sadguru

i do not understand whether or not i have real devotion, yet i have come to you. Please look towards me with grace, o dear sadguru

to be continued...
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: keerthisai on July 16, 2007, 08:16:46 AM
Great job Vaibhav ji

Nice to have a brother amidst us Thanks to BABA for sending you amidst us. pls continue your wonderful service.

Regards
Keerthi

JAI SAI NATHA
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 17, 2007, 08:22:10 AM
अखंडित असावें ऐसें वाटतें पायी ।  सांडूनी संकोच ठाव थोडासा देईं ।। 3 ।।  

अखंडित - forever, without break
असावें - to be
ऐसें - like this
वाटतें - i feel, wish
पायी - at thy feet

सांडूनी - leaving aside, casting aside
संकोच - feeling of shyness, hesitation
ठाव - resting place, refuge
थोडासा - little
देईं - please give

I wish that i should always be at thy feet, leaving aside all feeling of shyness. Please give me little refuge (at thy feet)

तुका म्हणे देवा माझी वेडीवांकुडी ।  नामें भवपाश हातीं आपुल्या तोड़ी ।। 4 ।।

तुका - saint tukaram
म्हणे - says
देवा - o god
माझी - my, mine
वेडीवांकुडी - crooked, dibly-dobly
नामें - (composition of) names
भवपाश -  worldly afflictions
हातीं - hands
आपुल्या - in your
तोड़ी - please break, destroy

Tukaram maharaj says, o god please do not mind by crooked composition. It is in your hand to destroy my worldly afflictions

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 18, 2007, 08:41:55 AM
2. भूपाळी
(Composed by Saint Janabai)

उठा पांडुरंगा आतां प्रभातसमयो पातला ।  वैष्णवांचा मेळा गरुडपारीं दाटला ।। 1 ।।

उठा - wake up
पांडुरंगा - Pandurang, who is an incarnation of Vishnu, the Supreme personality of Godhead
आतां - now
प्रभातसमयो - sunrise time, dawn
पातला - has come, arrived

वैष्णवांचा - of the devotees of Vishnu, the vaishnavas
मेळा - assembly, flock
गरुडपारीं -  at the temple flagstaff. (The flag carries the symbol of eagle (Garuda), who is the carrier of vishnu.)
दाटला - gathered together

O Panduranga, please wake up, the sunrise time has now arrived. The flock of Vaishnavas have gathered at the temple flagstaff

गरुडपारापासुनी महाद्घारापर्यंत ।  सुरवरांची मांदी उभी जोडूनियां हात ।। 2 ।।

गरुडपारापासुनी - from the temple flagstaff
महाद्घारापर्यंत - upto the main entrance, main door

सुरवरांची - of the Gods
मांदी - band of, systematic collection of 
उभी - standing
जोडूनियां - joining
हात - hands

From the flagstaff to the main entrance of the temple, the band of gods is standing with joined hands (for seeing & worshipping you)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 19, 2007, 08:10:24 AM
शुकसनकादिक नारद-तुबंर भक्तांच्या कोटी ।  त्रिशूल डमरु घेउनि उभा गिरिजेचा पती ।। 3 ।।

शुकसनकादिक - the great sages Shuka, Sanaka and
नारद-तुबंर - the great celestial musicians, Narada and Tumburu
भक्तांच्या - the devotees
कोटी - from amongst

त्रिशूल - Trishul, trident, carried by Lord Shiva
डमरु - Damru, hand drum, carried by Lord Shiva
घेउनि - taking along with him
उभा - standing
गिरिजेचा - of goddess Girija (Parvati)
पती - husband, consort

The great sages Shuka, Sanaka & the great celestial musicians, Narada and Tumburu are amongst the devotees. Taking along with him, his Trishul and Damru, the consort of Goddess Girija is also standing.

कलीयुगींचा भक्त नामा उभा कीर्तनीं ।  पाठीमागें उभी डोळा लावुनियां जनी ।। 4 ।।

कलीयुगींचा - of the Kali Yuga
भक्त - devotee
नामा - Saint Namdev
उभा - standing
कीर्तनीं - for doing Keertan (singing glory of the lord)

पाठीमागें - behind
उभी - standing
डोळा - eye
लावुनियां - fixing
जनी - Saint Janabai

The Devotee of Kali Yuga, Saint Namdev is standing for doing Keertan. Behind him, Saint Janabai (the author herself) is standing with her eyes fixed (gazing).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 20, 2007, 08:50:59 AM
3. भूपाळी
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee)

उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरणकमल दावा ।  आधिव्याधि भवताप वारुनी तारा जडजीवा ।। ध्रु0 ।।

उठा - wake up
उठा - wake up
श्री - shri
साईनाथ - dear sainath
गुरु - guru, spiritual master
चरणकमल - lotus feet
दावा - show

आधिव्याधि - misery, disease
भवताप - worldly suffering
वारुनी - ward off, avert
तारा - save, uplift, rescue
जडजीवा - embodied (and therfore conditioned) souls, bound unfree living entity

Wake up, wake up o dear Shri Sainath guru and show us your Lotus feet (so that we can worship them). By warding off our misery and worldly suffering, save us, the conditioned souls

गेली तुम्हां सोडुनियां भवतमरजनी विलया ।  परि ही अज्ञानासी तुमची भुलवि योगमाया ।  

गेली - gone away
तुम्हां - you
सोडुनियां - leaving
भवतमरजनी - dark night of worldly ignorance
विलया - set, become extinct, disappear

परि - but
ही - still
अज्ञानासी - for the ignorant
तुमची - yours
भुलवि - fools
योगमाया - YogaMaya, the illusive power of the lord.

Leaving you, the dark night of worldly ignorance has set and gone away, but still the ignorant are fooled by your YogaMaya

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 23, 2007, 07:46:49 AM
शक्ति न आम्हां यत्किंचितही तिजला साराया ।  तुम्हीच तीथे सारुनि दावा मुख जन ताराया ।। चा0 ।।

शक्ति - strength
न - no
आम्हां - us
यत्किंचितही - even a little bit of
तिजला - to her
साराया - cast away, do away

तुम्हीच - you alone
तीथे - therein
सारुनि - casting aside
दावा - show
मुख - mouth, face
जन - people
ताराया - in order to save, in order to rescue

There is no strength in us, even a little bit, to cast her away. Therein, You alone, cast her aside by showing us thy (radiant) face, in order to save the people 
 
भो साइनाथ महाराज भवतिमिरनाशक रवी ।  अज्ञानी आम्ही किती तव वर्णावी थोरवी ।  

भो - oh
साइनाथ - dear sainath
महाराज - maharaj
भवतिमिरनाशक - destroyer of worldly darkness (ignorance)
रवी - sun

अज्ञानी - ignorant
आम्ही - we
किती - how much, so much, too
तव - your
वर्णावी - describe
थोरवी - greatness, glory

Oh dear Sainath maharaj, the sun, the destroyer of worldly ignorance, we are too ignorant, to describe your glory.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 24, 2007, 08:45:38 AM
ती वर्णितां भागले बहुवदनि शेष विधि कवी ।। चा0 ।। सकृप होउनि महिमा तुमचा तुम्हीच वदवावा ।। आधि0 ।। उठा0 ।। 1 ।।  

ती - her
वर्णितां - describing
भागले - got exhausted
बहुवदनि - many mouthed, thousand tounged
शेष - the Shesha snake, on which Vishnu reclines
विधि - Brahmaji, the creator of the universe
कवी - poets

सकृप- gracefull
होउनि - having become
महिमा - glory
तुमचा - your
तुम्हीच - you yourself
वदवावा - get it described

Describing her, the thousand tounged Shesha, Brahmaji, the poets, all got exhausted. Having become gracefull (on us), you yourself get your glory described.

भक्त मनीं सद्घाव धरुनि जे तुम्हां अनुसरले ।  ध्यायास्तव ते दर्शन तुमचें द्घारि उभे ठेले ।   

भक्त - devotees
मनीं - in the mind
सद्घाव - real feeling, devotion
धरुनि - bearing
जे - whichever
तुम्हां - you
अनुसरले - followed

ध्यायास्तव - for having
ते - they, those devotees
दर्शन - Darshan, holy glimpse
तुमचें - thy
द्घारि - at the door
उभे - standing 
ठेले - still

Bearing devotion in mind, whichever devotees followed you, those devotees are (now) standing still at the door, for having thy darshan
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 25, 2007, 08:31:17 AM
ध्यानस्था तुम्हांस पाहुनी मन अमुचें धालें ।  परि त्वद्घचनामृत प्राशायातें आतुर झालें ।। चा ।।  

ध्यानस्था  - in meditation, in trance
तुम्हांस - you
पाहुनी  - seeing
मन - mind
अमुचें - our
धालें -  satiated, satisfied

परि - but, yet
त्वद्घचनामृत - nectar of your speech
प्राशायातें - to drink
आतुर - eager
झालें - has become

Seeing you in meditation, our mind is satisfied. Yet it has become eager to drink the nectar of your speech.

उघडूनी नेत्रकमला दीनबंधु रमाकांता ।  पाहिं बा कृपादृष्टीं बालका जशी माता ।  

उघडूनी - opening
नेत्रकमला - lotus eyes
दीनबंधु - brother of the poor, friend of the helpless
रमाकांता - husband of Ramaa (Rukmini)

पाहिं - look
बा - o dear
कृपादृष्टीं - favourably, gracefully
बालका - child
जशी - just like
माता - mother

Opening (thy) lotus eyes, o friend of the helpless, o husband of ramaa, o dear, look favourably on us, just like a mother (looks to her) child
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 26, 2007, 08:39:20 AM
रंजवी मधुरवाणी हरीं ताप साइनाथा ।। चा0 ।।

रंजवी - delights , gratifies, enraptures
मधुरवाणी - nectarine speech
हरीं - takes away
ताप - suffering
साइनाथा - dear sainath

o dear sainath, your nectarine speech delights us and takes away our suffering.

आम्हीच अपुले कार्यास्तव तुज कष्टवितों देवा ।  सहन करिशिल तें ऐकुनि घावी भेट कृष्ण धांवा ।। उठा उठा0 ।। आधिव्याधि0 ।। 2 ।।  

आम्हीच - we ourselves
अपुले - our own
कार्यास्तव - for getting work done
तुज - you
कष्टवितों - trouble, labour
देवा - o god

सहन - endure
करिशिल - will
तें - that
ऐकुनि - listen
घावी - give
भेट - meet, (here it means) attend
कृष्ण - krishna (the author)
धांवा - call for help

o god, we ourselves, trouble you for getting our own work done. (I know) you will listen and endure that, (and thereafter) give attention (attend) to Krishna's (the author's) call for help.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 27, 2007, 07:43:12 AM
4. भूपाळी
(Composed by Saint Namdev)

उठा पांडुरंगा आतां दर्शन घा सकळां ।  झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा ।। 1 ।।

उठा - wake up
पांडुरंगा - Pandurang, who is an incarnation of Vishnu, the Supreme personality of Godhead
आतां - now
दर्शन - darshan, holy glimpse
घा - give
सकळां - everybody

झाला - has happened
अरुणोदय - sunrise
सरली - has passed away
निद्रेची - of sleep
वेळा - time, hour

Wake up, o Panduranga, now give everybody thy holy glimpse. The sunrise has happened and the hour of sleep has passed away.

संत साधू मुनी अवघे झालेती गोळा । सोडा शेजे सुख आतां बंघु घा मुखकमळा ।। 2 ।।

संत - saints
साधू - sages,
मुनी - munis, mystics
अवघे - all
झालेती - have
गोळा - gathered, assembled

सोडा - leave
शेजे - of sleep
सुख - happiness, pleasure
आतां - now
बंघु - to see 
घा - allow (us)
मुखकमळा - lotus like face

The Saints, Sages & Munis have all gathered. Now leave the pleasure of sleep and allow us to see your lotus like face.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 30, 2007, 09:37:16 AM
रंगमंडपी महाद्घारीं झालीसे दाटी ।  मन उतावीळ रुप पहावया दृष्टी ।। 3 ।।  

रंगमंडपी - at the courtyard (a stage with roofing for performances)
महाद्घारीं - at the main entrance
झालीसे - has originated
दाटी - crowd, dense assembly 

मन - mind
उतावीळ - eager
रुप - beautiful form
पहावया - to see, to behold
दृष्टी - eye sight, vision

At the courtyard and the main entrance, a dense assembly (of devotees) has originated  and (our) mind is eager to behold thy beautiful form, (in our) eye sight.

राही रखुमाबाई तुम्हां येऊं घा दया ।  शेजे हालवुनी जागें करा देवराया ।। 4 ।।

राही - Rahee, the consort of Vishnu
रखुमाबाई - Rukmini, the consort of Vishnu
तुम्हां - on you
येऊं - come, dawn
घा - let
दया - mercy

शेजे - sleeping bed
हालवुनी - moving gently, stirring gently
जागें - wake up
करा - do
देवराया - dear Lord

O mothers, Rahee and Rukmini, let mercy dawn on you. Moving gently the sleeping bed, please do wake up our dear Lord.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on July 31, 2007, 08:59:38 AM
गरुड हनुमंत उभे पाहती वाट ।  स्वर्गीचे सुरवर घेउनि आले बोभाट ।। 5 ।।  

गरुड - Garuda, the eagle, carrier of Vishnu
हनुमंत - Hanuman, the great devotee of the Lord.
उभे - standing
पाहती - looking out
वाट - waiting

स्वर्गीचे - of heaven
सुरवर - gods
घेउनि - bringing along with
आले - have come
बोभाट - cries, shouts, loud utterances (in praise of the lord)

Garuda and Hanuman are standing, looking out, waiting, for you. The gods of heaven have come, bringing along with them loud utterances (of your glory). 

झालें मुक्तद्घार लाभ झाला रोकडा ।  विष्णुदास नामा उभा घेऊनि कांकाड़ा ।। 6 ।।

झालें - has
मुक्तद्घार - door has opened and become free
लाभ - benefit
झाला - have been
रोकडा - immediately, instantly, readily

विष्णुदास - servant devotee of Vishnu
नामा - Saint Namdev, the author
उभा - standing
घेऊनि - along with
कांकाड़ा - wick of cloth, immersed in oil, which is rolled on to a wooden stick, and then lighted and waved in front of the deity

The door (of liberation) has opened and i have been immediately benefited (by attaining thee). Your servant devotee, Saint Namdev (the author himself) is standing along with wicks of lighted lamps (ready for worshipping you).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 01, 2007, 08:37:29 AM
5. अभंग
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee)

घेउनियां पंचारती ।  करुं बाबांसी आरती ।।  करुं साई सी0 ।। 1 ।।

घेउनियां - holding, taking
पंचारती - Panchaarti, a dish having five lighted wicks, which is waved in front of the deity

करुं - let us do
बाबांसी - unto Baba
आरती - aarti

Holding the Panchaarti, let us do the aarti unto Baba

उठा उठा हो बांधव ।  ओंवाळूं हा रमाधव ।। सांई र0 ।। ओं 0 ।। 2 ।।

उठा - get up, wake up
उठा - get up, wake up
हो - oh
बांधव - brothers, friends, fellows

ओंवाळूं - let us wave (the lighted lamps)
हा - this
रमाधव - Ramaa's Madhav. i.e. Lord Vishnu, the husband of Ramaa

Get up, get up oh brothers, let us wave lamps unto this Lord Madhav, the consort of Ramaa
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: Admin on August 01, 2007, 08:43:05 AM
Jai Sai Ram

Great work. Keep this up.

Thanks a lot.

Jai Sai Ram
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 03, 2007, 08:10:22 AM
करुनीयां स्थीर मन ।  पाहूं गंभीर हें ध्यान ।। साईंचें हें0 ।।  पा0 ।। 3 ।।  

करुनीयां - making
स्थीर - stable
मन - mind

पाहूं - let us observe
गंभीर - deeply absorbed
हें - this
ध्यान - meditative form

Making the mind stable, let us observe this deeply absorbed meditative form
 
कृष्णनाथा दत्तसाई ।  जडो चित्त तुझे पायीं ।। साई तु0 ।। जडो0 ।। 4 ।।

कृष्णनाथा - o lord Krishna
दत्तसाई - o Datta Sai

जडो - let it get firmly fixed
चित्त - attention, consciousness, mind
तुझे - at thy
पायीं - feet

O Lord Krishna O Datta Sai, let my attention get firmly fixed at thy feet
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 06, 2007, 08:31:00 AM
6. कांकंड आरती
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee)

कांकडआरती करीतों साईनाथ देवा ।  चिनमयरुप दाखवीं घेउनि बालक-लघुसेवा ।। ध्रु0 ।।

कांकडआरती - kakad aarti, morning wake up aarti
करीतों - am doing
साईनाथ - o dear Sainath
देवा - god, lord

चिनमयरुप - form of pure consciousness, the sat-chit-ananda (existence-knowledge-bliss) form.
दाखवीं - please show me
घेउनि - accepting
बालक - child
लघुसेवा - small insignificant service

o dear Sainath, my lord, i am doing the Kakad Aarti (unto you). Please show me thy form of pure consciousness, accepting this child's small insignificant service

काम क्रोध मद मत्सर आटुनी कांकडा केला ।  वैराग्याचे तूप घालुनी मी तो भिजवीला ।

काम - lust
क्रोध - anger
मद - pride
मत्सर - envy
आटुनी - twisted, tormented
कांकडा - wick of cloth, which is immersed in oil and lighted and waved in front of the deity
केला - have done, have made

वैराग्याचे - of dispassion
तूप - ghee, clarified butter
घालुनी - pouring, putting
मी - i
तो - it, that
भिजवीला - have wetted, have moistened

i have twisted my lust, anger, pride, envy and made a wick (out of them). By pouring ghee of dispassion, i have wetted it (the wick)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 07, 2007, 09:21:19 AM
साईनाथगुरुभक्तिज्वलनें तो मी पेटविला ।  तद्वृत्ती जाळुनी गुरुनें प्रकाश पाडिला ।

साईनाथगुरुभक्तिज्वलनें - with the fire in the form of 'devotion towards Guru Lord Sainath'
तो - it, that
मी - i
पेटविला - have lighted

तद्वृत्ती - those instincts (the one's mentioned in the previous stanza viz. lust, anger, pride, envy)
जाळुनी - burning away
गुरुनें - guru maharaj has
प्रकाश - light
पाडिला - made, formed, effected

With the fire in the form of 'devotion towards my Guru Lord Sainath', i have lighted it (the wick). Burning away my those (bad) instincts, Guru maharaj has effected light (of knowledge) on me

द्घेत-तमा नासूनी मिळवी तत्स्वरुपीं जीवा ।। चि0 ।। 1 ।।

द्घेत-तमा - ignorance in the form of duality (not knowing that god, world and jeeva are one and the same)
नासूनी - destroying
मिळवी  - unites, causes to meet
तत्स्वरुपीं - with the real absolute nature, with the self
जीवा - Jeeva, the living entity

Destroying the ignorance in the form of duality, Guru Maharaj, causes the Jeeva, to meet with it's real absolute nature
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 08, 2007, 09:00:27 AM
भू-खेचर व्यापूनी अवघे हृत्कमलीं राहसी ।  तोचि दत्तदेव तू शिरड़ी राहुनी पावसी ।  

भू-खेचर - the earth and the heaven
व्यापूनी - pervading
अवघे - entire, all, whole
हृत्कमलीं - in the heart space (the heart space is called pundarikam)
राहसी - stay

तोचि - verily that
दत्तदेव - God Datta
तू - you
शिरड़ी - Shirdi
राहुनी - staying
पावसी - manifests, blesses

Pervading the whole of earth and heaven, you stay in (everybody's) heart space. You are verily that God Datta, who blesses, staying in Shirdi
 
राहुनि येथे अन्यत्रहि तू भक्तांस्तव धांवसी ।  निरसुनियां संकटा दासा अनुभव दाविसी ।

राहुनि - staying
येथे - here
अन्यत्रहि - elsewhere also
तू  - you
भक्तांस्तव - for the sake of devotees
धांवसी - come running

निरसुनियां - warding off
संकटा - danger
दासा - to your servant devotee
अनुभव - experiences
दाविसी - show, give

Staying here, elsewhere also, you come running for the sake of your devotees. Warding off danger, you give (blissfull) experiences to your devotee
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 09, 2007, 09:32:18 AM
न कळे त्वल्लीलाही कोण्या देवा वा मानवा ।। चि0 ।। 2 ।।

न - not
कळे - understand
त्वल्लीलाही - thy leelas, thy divine sport
कोण्या  - any
देवा - god
वा - or
मानवा - human being

Any god or human being does not understand thy leelas

त्वघशदुंदुभीनें सारें अंबर हेंकोंदलें ।  सगुण मूर्ति पाहण्या आतुर जन शिरडी आले ।  

त्वघशदुंदुभीनें - with trumpet of your glory  (त्व - your घश - glory दुंदुभी - trumpet नें-with)
सारें - entire, whole
अंबर - sky, space
हेंकोंदलें - has been filled, has been resonated

सगुण - with form
मूर्ति - divine image, divine idol
पाहण्या - to see
आतुर - eager
जन - people
शिरडी - Shirdi
आले - have come 

The whole sky has been filled with the trumpet of thy glory. People have come to Shirdi to see the divine image with form.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 10, 2007, 08:34:44 AM
प्राशुनि त्वद्घचनामृत अमुचे देहभान हरपलें ।  सोडूनियां दुरभिमान मानस त्वच्चरणीं वाहिले ।

प्राशुनि - drinking
त्वद्घचनामृत - nectar of your speech
अमुचे - our
देहभान - body conciousness, body awareness
हरपलें - has been lost

सोडूनियां - leaving aside
दुरभिमान - unfounded false pride (such as of caste, wealth etc.)
मानस - mind
त्वच्चरणीं - at your feet
वाहिले - offered, surrendered, dedicated

Drinking the nectar of your speech, our body conciousness has been lost. Leaving aside unfounded false pride, we have surrendered our mind at your feet.

कृपा करुनियां साईमाउली दास पदरिं घ्यावा ।। चि0 ।। कां0 चि0 ।। 3 ।।

कृपा - mercy, grace
करुनियां -  doing
साईमाउली - mother Sai
दास - servant devotee
पदरिं - in the upper fold of your sari , (here it means) in your refuge, in your care and protection
घ्यावा - please take

Doing mercy on me, o mother Sai, please take your servant devotee in your care and protection.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 13, 2007, 09:40:34 AM
7. कांकड आरती
(Composed by Saint Tukaram Maharaj)

भक्तीचिया पोटीं बोध कांकडा ज्योती ।  पंचप्राण जीवें भावें ओवाळूं आरती ।। 1 ।।  
 
भक्तीचिया - devotion
पोटीं - in the wake of
बोध - knowledge, understanding
कांकडा - wick of cloth, immersed in oil, which is rolled on to a wooden stick, and then lighted and waved in front of the deity
ज्योती - light
 
पंचप्राण - the five vital life forces (pranas)
जीवें भावें - with heart and soul
ओवाळूं - let us wave
आरती - aarti

In the wake of devotion follows understanding, which is the light illuminating the wick of our lamp. (With this light) Let us wave the aarti, with all our five life forces, with our heart and soul.
 
ओंवाळूं आरती माइया पंढरीनाथा माझ्या साईनाथा ।  दोन्ही कर जोडोनी चरणीं ठेविला माथा ।। ध्रु0 ।।  

ओंवाळूं - let us wave
आरती - aarti
माइया - my
पंढरीनाथा - dear Pandharinath, who is an incarnation of Vishnu, the Supreme personality of Godhead
माझ्या - my
साईनाथा - dear Sainath

दोन्ही - both
कर - hands
जोडोनी - joining
चरणीं - at thy feet
ठेविला - have kept
माथा - forehead

Let us wave aarti unto you, my dear Pandharinath, my dear Sainath. Joining both my hands, i have kept my forehead at thy feet
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 14, 2007, 09:50:40 AM
काय महिमा वर्णूं आतां सांगणे किती ।  कोटी ब्रहमहत्या मुख पाहतां जाती ।। 2 ।।

काय - what
महिमा - glory
वर्णूं - shall i describe
आतां - now
सांगणे - tell
किती - how much

कोटी - crore, inummerable
ब्रहमहत्या - sin of killing a Brahmin
मुख - holy face
पाहतां  - on looking, on seeing
जाती - goes, is erased

Now what shall i describe your glory and how much should i tell (about it). (Even) the sin of killing a crore brahmins is erased on seeing thy holy face.

राही रखुमाबाई उभ्या दोघी दो बाहीं ।  मयूरपिच्छ चामरें ढाळिति ठायींचे ठायीं ।। 3 ।।

राही - Rahee, the consort of Vishnu
रखुमाबाई - Rukmini, the consort of Vishnu
उभ्या - standing
दोघी - both of them
दो - two
बाहीं - sides

मयूरपिच्छ - peacock feather
चामरें - royal fans
ढाळिति -  are waving over
ठायींचे - place to 
ठायीं - place

Mothers Rahee and Rukmini, both of them are standing on your two sides. They are waving royal fans made of peacock feather from place to place (all over you)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 16, 2007, 08:26:14 AM
तुका म्हणे दीप घेउनि उन्मनीत शोभा ।  विठेवरी उभा दिसे लावण्यगाभा ।। 4 ।। ओवाळूं 0 ।।
 
तुका -  Saint Tukaram
म्हणे - says
दीप - light, lamp
घेउनि - taking, holding
उन्मनीत - the state of complete absorption in the contemplation of Truth
शोभा - beauty, grace, elegance, splendour

विठेवरी - on the brick (Pandurang, an incarnation of Vishnu, stands on a brick, given to him by his devotee Pundalik, ever since he appeared)
उभा - standing
दिसे - is seen
लावण्यगाभा - the center of all beauty and attraction

Taking lamps with him, Saint Tukaram (the author himself) says that the beauty and splendour is completely absorbing. The centre of all beauty and attraction is seen standing on the brick.   

8. पद (उठा उठा)
(Composed by Saint Namdev)

उठा साधुसंत साधा आपुलालें हित ।  जाईल जाईल हा नरदेह मग कैंचा भगवंत ।। 1 ।।

उठा - wake up
साधुसंत - saints and sages
साधा - effect, attain
आपुलालें - your own
हित - welfare

जाईल - will go, will perish
जाईल - will go, will perish
हा - this
नरदेह - human body
मग - then
कैंचा - which, where is
भगवंत - god

Wake up o saints and sages, effect your own welfare (at the earliest). This human body will go, will go, then where is the (scope for realising) god
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 17, 2007, 08:53:09 AM
उठोनियां पहांटे बाबा उभा असे विटे ।  चरण तयांचे गोमटे अमृतदृष्टि अवलोका ।। 2 ।।

उठोनियां - waking up
पहांटे - early in the morning
बाबा - Saibaba (originally Vitthal. for devotees Saibaba is verily the Vitthal)
उभा - standing upright
असे - is
विटे - on the brick

चरण - holy feet
तयांचे - his
गोमटे - sweet, graceful, lovely
अमृतदृष्टि - merciful look which showers nectar
अवलोका - look, behold

Waking up early in the morning, look at Saibaba(Vitthal) who is standing upright on the brick. Behold his holy feet which are sweet and gracefull and his merciful look which showers nectar.

उठा उठा हो वेगेंसीं चला जाऊंया राउळासी ।  जळतिल पातकांच्या राशी कांकंडआरती देखिलिया ।। 3 ।।

उठा - get up
उठा - get up
हो - o (brothers)
वेगेंसीं - with haste, swiftly, quickly
चला - come
जाऊंया - let us go
राउळासी - to the temple

जळतिल - will burn away
पातकांच्या - of sins
राशी - mountains, heaps
कांकंडआरती - Kakad Aarti, morning wake up Aarti
देखिलिया - having observed

Get up, get up o brothers, come let us go quickly to the temple. Our mountains of sins will burn away, having observed the Kakad aarti

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 20, 2007, 08:12:38 AM
जागें करा रुक्मिणीवर, देव आहे निजसुरांत ।  वेंगें लिंबलोण करा दृष्ट होईल तयासी ।। 4 ।।  

जागें - wake up 
करा - do
रुक्मिणीवर - the consort of Rukmini, the Lord
देव - god, Lord
आहे - is
निजसुरांत - in half-sleep
 
वेंगें - hastily, quickly, without delay 
लिंबलोण - waving of the Nimb-salt, mustard etc. around the face of a person, to counteract the influence of an evil eye
करा - do
दृष्ट - evil eye
होईल - will occur, will act
तयासी - on him
 
Do wake up the consort of Rukmini, our Lord, who is in half-sleep. Quickly, do the waving of Nimb-salt over him, or else an evil eye will act on him.

दारीं वाजंत्रीं वाजती ढोल दमामे गर्जती ।  होत असे कांकडआरती माइया सदगरुरायांची ।। 5 ।।

दारीं - at the door
वाजंत्रीं - wind musical instruments, clarions
वाजती - sounding
ढोल - drums
दमामे - kettledrums
गर्जती - resounding, rumbling
 
होत - happening
असे - is
कांकडआरती - Kakad Aarti,, morning wakeup aarti
माइया - my
सदगरुरायांची - of dear beloved sadguru

At the door, clarions are sounding and drums and kettledrums are resounding. The kakad aarti of my dear beloved sadguru is happening
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 21, 2007, 08:32:40 AM
सिंहनाद शंखभेरी आनंद होतो महाद्घारी ।  केशवराज विटेवरी नामा चरण वंदितो ।। 6 ।।  
 
सिंहनाद - deep, hollow, and solemn sound
शंखभेरी - Conches and kettledrums
आनंद - happiness, joy
होतो - happen, become
महाद्घारी - at the main entrance
 
केशवराज - Lord Keshava
विटेवरी - on the brick
नामा - Saint Namdev
चरण - holy feet
वंदितो - is worshipping, is adoring
 
At the main entrance (of the temple), deep solemn sound of the Conches and Kettledrums makes one become filled with joy. Lord Keshava stands on the brick and Saint Namdev is worshipping his holy feet. 
 
भजन

साईनाथगुरु माझे आई ।  मजला ठाव घावा पायीं ।।  
 
साईनाथगुरु - Guru Lord Sainath
माझे - my
आई - mother

मजला - me
ठाव - resting place, refuge
घावा - please give
पायीं - at thy holy feet

O Guru Lord Sainath, you are my mother, please give me refuge at thy holy feet.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 22, 2007, 08:43:57 AM
दत्तराज गुरु माझे आई ।  मजला ठाव घावा पायीं ।।

दत्तराज गुरु - Guru Lord Datta
माझे - my
आई - mother

मजला - me
ठाव - resting place, refuge
घावा - please give
पायीं - at thy holy feet

O Guru Lord Datta, you are my mother, please give me refuge at thy holy feet.

श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।

श्री - shri, full in glory and prosperity
सच्चिदानंद - sat-chit-anand, existence-knowledge-bliss, pure conciousness
सदगुरु - dear sadguru
साईनाथ - Lord Sainath
महाराज - Maharaj, king of kings
की - be unto
जय - victory

Victory be unto our dear sadguru Lord Sainath, the king of kings, who is full in glory and prosperity and pure conciousness.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 23, 2007, 09:41:35 AM
9. श्री सांईनाथ प्रभाताष्टक
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee)

प्रभातसमयीं नभा शुभ रवि प्रभा फांकली ।  स्मरे गुरु सदा अशा समयिं त्या छळे ना कली ।।

प्रभातसमयीं - at the time of sunrise/dawn
नभा - in the sky
शुभ - all auspicious
रवि - sun
प्रभा - light
फांकली - has spread, has diffused

स्मरे - remembers
गुरु - guru, spiritual master
सदा - always
अशा - this
समयिं - time
त्या - him
छळे - harass
ना - do not
कली - Kali, bad thoughts

At the time of sunrise, the all auspicious light of the sun has spread in the sky. One who always remembers his guru at this time, Kali (bad thoughts) do not harass him.

म्हणोनि कर जोडूनी करुं अतां गुरुप्रार्थना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 1 ।।

म्हणोनि - that is why
कर - hands
जोडूनी - joining
करुं - let us do
अतां - now
गुरुप्रार्थना - prayer unto our guru

समर्थ - samarth, all powerfull, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

That is why, joining our hands, let us now do prayer unto our Guru. Our omnipotent Guru Lord Sainath fulfills desires of our mind
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 24, 2007, 09:16:11 AM
तमा निरसि भानु हा गुरुहि नासि अज्ञानता ।  परन्तु गुरुची करी न रविही कधीं साम्यता ।।

तमा - darkness
निरसि - removes, ends
भानु - sun
हा - this
गुरुहि - Guru also
नासि - destroys, removes
अज्ञानता - ignorance

परन्तु - but, yet
गुरुची - of the guru
करी - does do
न - not
रविही - even the sun
कधीं - at any time
साम्यता - equality

This sun removes darkness, similarly Guru also removes ignorance, but even the sun does not do equality of the Guru, at any time

पुन्हां तिमिर जन्म घे गुरुकृपेनि अज्ञान ना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 2 ।।

पुन्हां - again
तिमिर - darkness
जन्म - birth
घे - take
गुरुकृपेनि -by Guru's grace
अज्ञान - ignorance
ना - does not

समर्थ - samarth, all powerfull, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

(When the sun sets) darkness again takes birth (returns), but ignorance (once removed) by Guru's grace does not return. Our omnipotent Guru Lord Sainath fulfills desires of our mind

Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 28, 2007, 08:38:22 AM
रवि प्रगट होउनि त्वरित घालवी आलसा ।  तसा गुरुहि सोडवी सकल दुष्कृतीलालसा ।।

रवि - the sun
प्रगट - manifest
होउनि - becomes
त्वरित - immediately
घालवी - removes, drives away, expels
आलसा - state of laziness, indolence, sloth

तसा - similarly, like wise
गुरुहि - guru also
सोडवी - frees, releases, liberates
सकल - all
दुष्कृतीलालसा - evil acts and cravings

The sun becomes manifest and immediately drives away the state of laziness (in people). Like wise the Guru also frees one from all evil acts and cravings.

हरोनि अभिमानही जडवि तत्पदीं भावना । समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 3 ।।

हरोनि - taking away
अभिमानही - pride also, haughtiness also
जडवि - joins, establishes
तत्पदीं - towards his feet
भावना - real feeling, firm devotion

समर्थ - samarth, all powerfull, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

Taking away one's pride also, he establishes in him, firm devotion towards his feet. Our omnipotent Guru Lord Sainath fulfills desires of our mind
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 29, 2007, 09:25:56 AM
गुरुसि उपमा दिसे विधिहरीहरांची उणी ।  कुठोनि मग येई ती कवनिं या उगी पाहुणी ।।

गुरुसि - to the guru
उपमा - resemblance, similitude, simile
दिसे - looks, seems, appears
विधिहरीहरांची - of gods Brahma, Vishnu, Mahesh (विधि- Lord Brahmaji  हरी- Lord Hari i.e. Vishnu हरां - Lord Shiva i.e. Mahesh ची - of)
उणी - to be deficient, to fall short

कुठोनि - from where
मग - then
येई - will come
ती - she, that
कवनिं - composition, poetry
या - will be
उगी - idle
पाहुणी - guest

Even the resemblance of Gods Brahma, Vishnu and Mahesh to the Guru, appears to fall short. Then from where will come, that befitting poetry (in your praise). She will only be an idle guest (in this matter)

तुझीच उपमा तुला बरवि शोभते सज्जना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 4 ।।

तुझीच - only your own
उपमा - resemblance
तुला - you
बरवि - nicely, beautifully
शोभते - befits
सज्जना - o good and virtuous soul

समर्थ - samarth, all powerful, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

Only your own resemblance befits you nicely, o good and virtuous soul. Our omnipotent Guru Lord Sainath fulfills desires of our mind
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 30, 2007, 08:59:41 AM
समाधि उतरोनियां गुरु चला मशीदीकडे ।  त्वदीय वचनोक्ति ती मधुर वारिती सांकडें ।।

समाधि - samadhi, trance, meditation
उतरोनियां - getting down, arising from
गुरु - guru, spiritual master
चला - come let us go
मशीदीकडे - towards the masjid

त्वदीय - your
वचनोक्ति - assuring speech
ती - it is
मधुर - very sweet, pleasant, nectarine
वारिती - wards off
सांकडें - shackles

O guru, arising from your trance, come let us go towards the masjid. Your assuring speech is very sweet and it wards off our shackles

अजातरिपु सदगुरु अखिलपातका भंजना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 5 ।।

अजातरिपु - friend of everyone, one for whom there never has been an enemy
सदगुरु- sadguru
अखिलपातका - of all sins
भंजना - destroyer

समर्थ - samarth, all powerful, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

Our Sadguru is a friend of everyone and he is the destroyer all sins. Our omnipotent Guru Lord Sainath fulfills desires of our mind
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 31, 2007, 09:07:05 AM
अहा सुसमयासि या गुरु उठोनियां बैसले ।  वोलोकुनि पदाश्रिता तदिय आपदे नासिलें ।।

अहा - day
सुसमयासि - at the auspicious time
या - this
गुरु - guru
उठोनियां - arisen
बैसले - occupied his seat

विलोकुनि - casting merciful glances
पदाश्रिता - on the people surrendered at his feet
तदिय - their
आपदे - misfortune, calamity
नासिलें - destroyed

At this auspicious time of the day, our guru has arisen (from his trance) and occupied his seat. Then casting his merciful glances on the people surrendered at his feet, he has destroyed their misfortune. 

असा सुहितकारि या जगतिं कोणिही अन्य ना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 6 ।।

असा - like this
सुहितकारि - welfare seeking, beneficial
या - this
जगतिं - in world
कोणिही - anybody
अन्य - else
ना - no

समर्थ - samarth, all powerful, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

There isn't anybody else, in this world, beneficial like the Guru. Our omnipotent Guru Lord Sainath fulfills desires of our mind
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 03, 2007, 08:23:51 AM
असे बहुत शाहणा परि न ज्या गुरुची कृपा ।  न तत्स्वहित त्या कळे करितसे रिकाम्या गपा ।।

असे  - may be
बहुत - very much
शाहणा - clever
परि - yet, but
न - does not
ज्या -who
गुरुची - guru's
कृपा - grace

न - not
तत्स्वहित - his own welfare
त्या - he, him
कळे - does understand
करितसे - does, engages in
रिकाम्या - empty, hollow, idle, worthless
गपा - discussion, talk

One who may be very much clever, but who does not have Guru's grace with him, he does not understand his own welfare and engages in worthless talk.

जरी गुरुपदा धरी सुदृढ़ भक्तिने तो मना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 7 ।।

जरी - if only
गुरुपदा - Guru's holy feet
धरी - holds
सुदृढ़ - healthy, firm
भक्तिने -  with devotion
तो - he
मना - in mind

समर्थ - samarth, all powerful, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

if he only holds Guru's holy feet with firm devotion in his mind, our omnipotent Guru Lord Sainath will fulfill desires of his mind
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 05, 2007, 08:15:06 AM
गुरो विनति मी करीं हृदयमंदिरीं या बसा ।  समस्त जग हें गुरुस्वरुपची ठसो मानसा ।।

गुरो - guru, spiritual master
विनति - humble request
मी - i
करीं - am doing, am making
हृदयमंदिरीं - temple of my heart
या - come
बसा - sit, dwell

समस्त - entire
जग - world
हें - this
गुरुस्वरुपची - nothing but the form of the guru
ठसो - imbibed, impressed
मानसा - in my mind

O my guru, i am making a humble request to you, to come and dwell in the temple of my heart (always). This entire world is nothing but the form of the guru and let this fact be firmly impressed in my mind.

घडो सतत सत्कृती मतिहि दे जगत्पावना ।  समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 8 ।।

घडो - let happen
सतत - always
सत्कृती - good acts, noble deeds
मतिहि - this intelligence
दे - give
जगत्पावना - purifier of the world

समर्थ - samarth, all powerful, omnipotent
गुरु - guru, spiritual master
साइनाथ - lord Sainath
पुरवी - fulfills, satisfies
मनोवासना - desires/wishes of the mind

Let noble deeds always happen out of me, O purifier of the world, give me this intelligence. Our omnipotent Guru Lord Sainath fulfills desires of our mind.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 06, 2007, 09:31:42 AM
स्रग्धरा  

प्रेमें या अष्टकासी पढुनि गुरुवरा प्रार्थिती जे प्रभातीं । त्यांचे चित्तासि देतों अखिल हरुनियां भ्रांति मी नित्य शांती ।।

प्रेमें - with love
या - this
अष्टकासी - composition of 8 stanzas (the above one, composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma)
पढुनि - reading, chanting
गुरुवरा - to his dear gurudev
प्रार्थिती - prays
जे - whosoever, who
प्रभातीं - in the morning

त्यांचे - his, their
चित्तासि - to mind, to intellect
देतों - give
अखिल - all, entire
हरुनियां - taking away
भ्रांति - illusion
मी - i
नित्य - forever, eternal, everlasting
शांती - peace

Whosoever prays to his dear gurudev in the morning, by chanting this composition of 8 stanzas with love, to his mind, i give eternal peace, taking away all illusion.

ऐसें हें साईनाथें कथुनि सुचविलें जेविं या बालकासी । तेवीं त्या कृष्णपायीं नमुनि सविनयें अर्पितों अष्टकासी ।। 1 ।।

ऐसें - like
हें - this
साईनाथें - sainath has
कथुनि - saying, speaking, telling
सुचविलें - suggested
जेविं - as , like
या - this
बालकासी - to child

तेवीं - according to, in line with, following
त्या - that
कृष्णपायीं - Krishna ...at his feet
नमुनि - greeting, bowing
सविनयें - humbly
अर्पितों - i offer, i present
अष्टकासी - this composition of 8 stanzas

Sainath himself has suggested like this by speaking to this child (the author himself). Following that, I Krishna (the author), bowing at his feet, humbly offer this composition of 8 stanzas to him.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 07, 2007, 08:12:56 AM
श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।

श्री - shri, full in glory and prosperity
सच्चिदानंद - sat-chit-anand, existence-knowledge-bliss, pure consciousness
सदगुरु - dear sadguru
साईनाथ - Lord Sainath
महाराज - Maharaj, king of kings
की - be unto
जय - victory

Victory be unto our dear sadguru Lord Sainath, the king of kings, who is full in glory and prosperity and pure consciousness.

10. पद
(Composed by Shri Dasganu Maharaj, baba's devotee)

1. सांई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना ।। धु0 ।।  

सांई - o dear sai
रहम - mercy
नजर -sight, look
करना - do keep

बच्चों - children
का - of
पालन - care, protect, nourish, sustain
करना - do

O dear Sai, do keep your sight full of mercy on us, Please do sustain us, your children.   
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 10, 2007, 09:20:31 AM
जाना तुमने जगत्पसारा, सबही झूठ जमाना ।। साई0 ।। 1 ।।

जाना - know
तुमने - you
जगत्पसारा - world of plularity

सबही -  entirely, completely
झूठ - false, unreal
जमाना - world, generation

You know this world of plurality, this world is entirely unreal (does not exist)

मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना ।। साई0 ।। 2 ।।

मैं - i
अंधा - blind, sightless, not having vision
हूँ - am
बंदा - fellow
आपका - your

मुझको - to me
प्रभु - the Lord
दिखलाना - Please show

i am your fellow, who does not have vision (of god). Please show to me the Lord.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 11, 2007, 08:58:30 AM
दास गनू कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना ।। साई0 ।। 3 ।।

दास गनू - DasGanu, the author
कहे - says
अब - now
क्या - what
बोलूं - shall i tell

थक - exhausted, tired
गई - has got
मेरी - my
रसना - tongue, speech

Dasganu says, now what more shall i tell, my speech has got exhausted (describing your glory)

11. पद
(Composed by Shri Dasganu Maharaj, baba's devotee)

2. रहम नजर करो, अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई ।। धु0 ।।  

रहम - mercy
नजर -sight, look
करो - do keep
अब - now
मोरे - my
साई - dear Sai
तुम - you
बिन - without
नहीं - no
मुझे - for me
माँ - mother
बाप - father
भाई - brother

O my dear Sai, now do keep your sight full of mercy on me, Without you, there is no mother, father, brother for me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 12, 2007, 09:23:49 AM
मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा ।।  मैं ना जानूं अल्लाइलाही ।। 1 ।।

मैं - i
अंधा - blind, sightless, not having vision
हूँ - am
बंदा - fellow
तुम्हारा - your

मैं - i
ना - no, nothing
जानूं - know
अल्लाइलाही - Allah-Illahi, the Lord-the all pervading

i am your fellow, who does not have vision (of god). I know nothing about the Lord, the all pervading.

खाली जमाना मैंने गमाया, साथी आखिर का किया न कोई इलाही ।। 2 ।।

खाली - empty, idle, worthless
जमाना - lifetime, generation
मैंने - i have
गमाया - wasted away

साथी - companion
आखिर का - everlasting
किया - have made, have found
न - not
कोई - any

I have wasted away my lifetime idle and have not found any everlasting companion.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 13, 2007, 09:37:32 AM
अपने मस्जिद का झाडू गनू है ।  मालिक हमारे, तुम बाबा साई ।। 3 ।।

अपने - our, your
मस्जिद - masjid
का - of
झाडू - broom
गनू - Dasganu (the author)
है - is

मालिक - lord, master
हमारे - our
तुम - you
बाबा - baba
साई - Sai

Dasganu (the author himself) is a broom of your Masjid and you are our master, o baba Sai.
(The broom is used by the master for cleaning worldly impurity & also it has the good fortune of getting the contact of the master.)   
 
12. पद
(Composed by Saint Janabai)
   
3. तुज काय देऊं सावळ्या मी खाया तरी, मी दुबली बटिक नाम्याची जाण श्रीहरी ।  

तुज - you
काय - what
देऊं - shall i give
सावळ्या - o one of dark-blue complexion, o Krishna
मी - i
खाया - for eating
तरी - still

मी - I  am
दुबली - poor, powerless, helpless, weak
बटिक - maid servant
नाम्याची - of saint Namdev
जाण - know
श्रीहरी - O Shri Hari

O, the one of dark-blue complexion, o Krishna, what still shall i give you for eating. I am a poor maid servant of (thy devotee) Saint Namdev, you know this O Shri Hari
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 14, 2007, 07:58:59 AM
उच्छिष्ट तुला देणें ही गोष्ट ना बरी, तूं जगन्नाथ, तुज देऊँ कशी रे भाकरी ।

उच्छिष्ट - food that has aleady been tasted, stale food
तुला - to you
देणें - giving
ही - this
गोष्ट - thing
ना - not
बरी - proper

तूं - you are
जगन्नाथ - Lord of the Universe
तुज - you
देऊँ - can i give
कशी - how
रे - o
भाकरी - bhakri, bread, a variety of roti

Giving to you our stale food, this thing is not proper. You are the Lord of the Universe, o how can i give you bhakri.

नको अंत मदीय पाहूं सख्या भगवंता ।  श्रीकांता ।

नको - Please do not
अंत - end, endurance
मदीय - mine, my
पाहूं - look, test
सख्या - my dear companion, my dear friend
भगवंता - o god

श्रीकांता - o Shrikanta, the Lord of Lakshmi

Please do not test my end, o my dear companion, o god, o Lord of Lakshmi.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 20, 2007, 07:34:07 AM
माध्यान्हरात्र उलटोनि गेली ही आतां ।  आण चित्ता ।  

माध्यान्हरात्र - midnight
उलटोनि - past
गेली - has gone
ही - also
आतां - now

आण - bring
चित्ता - to your mind

Bring to your mind, the fact that the midnight has also gone past now.

जा होईल तुझा रे कांकडा ही राउळांतरीं ।  आणतील भक्त नैवेघ हीनानापरी ।।

जा  - Go
होईल - will happen, will start
तुझा - your
रे - o
कांकडा - Kakad aarti
ही - also
राउळांतरीं - in the temple

आणतील - will bring
भक्त - devotees
नैवेघ - holy food offered to the lord
हीनानापरी - of different kinds.

Go (to the temple), O your Kakad Aarti will also (soon) start in the temple. Your devotees will bring holy food for you, of different kinds.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 21, 2007, 08:02:08 AM
13. पद
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee)

4. श्री सदगुरु बाबासाई तुजवांचुनि आश्रय नाही, भूतली ।। धु0 ।।

श्री - shri
सदगुरु - sadguru
बाबासाई - baba Sai
तुजवांचुनि - without you
आश्रय - refuge, solace
नाही - no
भूतली - on this earth

O Shri Sadguru baba Sai, without you there is no refuge (for us) on this earth

मी पापी पतित धीमंदा ।  तारणें मला गुरुनाथा, झडकरी ।। 1 ।।

मी - i am
पापी - sinner
पतित -  fallen
धीमंदा -  dull witted, slow of understanding

तारणें - please save, please uplift, please rescue
मला - me
गुरुनाथा - O gurunath
झडकरी - quickly, swiftly

I am a sinner, fallen and dull witted person. O Gurunath, please save me quickly.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 24, 2007, 10:11:39 AM
तूं शांतिक्षमेचा मेरु ।  तूं भवार्णवींचें तारुं, गुरुवरा ।। 2 ।।  

तूं - you
शांतिक्षमेचा - peace & forgiveness
मेरु - meru, mount, pinnacle

तूं - you
भवार्णवींचें - ocean of worldly existence
तारुं - ferryman, ship, boat
गुरुवरा - o Guruvar

You are the pinnacle of peace & forgiveness. You are the boat (which will carry us) across the ocean of worldly existence, O Guruvar.

गुरुवरा मजसि पामरा, अता उद्घरा, त्वरित लवलाही, त्वरित लवलाही,  

गुरुवरा - o Guruvar
मजसि - me
पामरा - a low ignorant fellow
अता - now
उद्घरा - uplift
त्वरित - immediately, quickly
लवलाही - smartly, swiftly
त्वरित - immediately, quickly
लवलाही - smartly, swiftly

O Guruvar, now uplift me quickly and swiftly, who am a low ignorant fellow.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: JR on September 24, 2007, 10:31:35 AM
Jai Sai Ram Vaibhav Ji,

Welcome to our Sai Dwarkamai. main kafi dino se yaha thi nahi isiliye later Welcome.

Sach me aap ek bahut hi achcha kaam kar rahe hai.

Jai Sai Ram.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 25, 2007, 07:03:31 AM
मी बुडतों भवभय डोही उद्घरा ।। श्री सदगु0 ।। 3 ।।

मी - i
बुडतों - drowning, sinking
भवभय - worldly worries
डोही - deep waters
उद्घरा - uplift

I am drowning in the deep waters of worldly worries. Please uplift.

कांकड आरतीचा कार्यक्रम समाप्त
End of Kakad (morning wake up) Aarti 

श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।
OM TAT SAT
ॐ तत सत
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 25, 2007, 07:26:07 AM
Dear good and devoted Sai Bhaktas,
   The audio for Sai baba aartis is available here
http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/saibaba_aarti.asp (http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/saibaba_aarti.asp)

   The Kakad Aarti can also be found in a single document here 
http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_10ghbbv7 (http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_10ghbbv7)

Thankyou Jyotiji. It is Sai Baba who inspires and gets the holy work done as he likes and thus makes all his devotees happy and ensures their welfare.


अनंतकोटी ब्रम्हांडनायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 26, 2007, 08:26:14 AM

|| Shri Ganeshaya Namah ||
|| Shri Sharada Namah ||
|| Shri Sadgurunath Namah ||

माध्यान्ह आरती (Noon Aarti)

1. अभंग
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee), same as Kakad aarti 5.

2. आरती
(Composed by Shri Madhav Adkar, baba's devotee), This aarti was sent by Saibaba to Nanasaheb Chandorkar through Ramgirbuva for his daughter Mainatai, who was suffering from labour pains.

आरती साईबाबा ।  सौख्यदातार जीवा । चरणरजातळी । घावा दासां विसांवा, भक्तां विसांवा ।। आ. धु. ।।

आरती - aarti
साईबाबा - Saibaba
सौख्यदातार - liberal in giving away happiness
जीवा - soul, living entity

चरणरजातळी - under the dust of your feet
घावा - please give
दासां - to your servant
विसांवा - rest
भक्तां - to your devotee
विसांवा - rest

Aarti unto you, o Saibaba, who areth a soul who is liberal in giving away happiness. Please give rest to your servant, to your devotee, under the dust of your feet.

जाळुनियां अनंग ।  स्वस्वरुपीं राहे दंग ।  मुमुक्षुजनां दावी । निज डोळां श्री रंग ।। आ0 ।। 1 ।।

जाळुनियां - burning away
अनंग - god of lust, cupid
स्वस्वरुपीं - the real absolute nature, the self, the pure consciousness
राहे - remain
दंग - merged in, absorbed in

मुमुक्षुजनां - mumukshu people, people seeking liberation
दावी - show
निज - own
डोळां - eyes
श्रीरंग - the Lord, Shri Hari

Burning away the god of lust, you remain absorbed in the Self. To the people seeking liberation, you show them the Lord with their own eyes.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on September 27, 2007, 08:38:20 AM
जया मनी जैसा भाव ।  तया तैसा अनुभव ।  दाविसी दयाघना । ऐसी तुझी ही माव ।। आ0 ।। 2 ।।

जया - one, who
मनी - in the mind
जैसा - like this, whatever
भाव - feeling
तया - to him 
तैसा - like that, according to that
अनुभव - experience

दाविसी - you show, you give
दयाघना - o cloud of mercy
ऐसी - like, such
तुझी - your
ही - is
माव - way of action, sport, leela

Whatever feeling one does have in his mind, you give him experience according to that, o cloud of mercy, such is your sport.

तुमचें नाम ध्यातां ।  हरे संसृतिव्यथा ।  अगाध तव करणी । मार्ग दाविसी अनाथा ।। आ0 ।। 3 ।।

तुमचें - your
नाम - name
ध्यातां - on meditating upon, on contemplating upon
हरे - warded off, taken away
संसृतिव्यथा - miseries of the world, troubles of the world

अगाध - unfathomable, boundless, without any boundary
तव - your
करणी - doing
मार्ग - way
दाविसी - you show
अनाथा - to the helpless
 
On meditating upon your name, the miseries of the world are warded off. Your doing is unfathomable, you show the way to the helpless.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 01, 2007, 07:50:34 AM
कलियुगीं अवतार ।  सगुणब्रहम साचार ।  अवतीर्ण झालसे । स्वामी दत्त दिगंबर ।। द0 ।। आ0 ।। 4 ।।

कलियुगीं - In the Kali Yuga
अवतार - divine incarnation
सगुणब्रहम - Brahman (god) with form
साचार - really, verily, truly

अवतीर्ण - descended on the earth
झालसे - has
स्वामी - Swami
दत्त - Lord Datta
दिगंबर - Lord Digambar i.e. Lord Datta

In this Kali Yuga, you are really the divine incarnation of Brahman (god) with form. Lord Swami Datta Digambar has descended on the earth (in your form).

आठां दिवसां गुरुवारीं ।  भक्त करिती वारी । प्रभुपद पहावया । भवभय निवारी ।। आ0 ।। 5 ।।

आठां - every 8
दिवसां - days
गुरुवारीं - on thursday
भक्त - devotees
करिती - do, make
वारी - trip

प्रभुपद - the holy feet of the Lord
पहावया - to see
भवभय - fear of worldly existence
निवारी - remove, take away

After every 8 days, on thursday, devotees make trip (to shirdi) to see the holy feet of the Lord which remove the fear of worldly existence.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 01, 2007, 07:59:18 AM
माझा निजद्रव्यठेवा ।  तव चरणरजसेवा | मागणें हेंचि आतां । तुम्हां देवाधिदेवा ।। आ0 ।। 6 ।।

माझा - my
निजद्रव्यठेवा - personal wealth and possessions
तव - your
चरणरजसेवा - serving the dust of holy feet

मागणें - humble request
हेंचि - this
आतां - now
तुम्हां - to you
देवाधिदेवा - god of gods

Let serving the dust of your holy feet be my (only) personal wealth and possessions, now this is my humble request to you, O god of gods.

इच्छित दीन चातक । निर्मळ तोय निज सुख । पाजावें माधवा या ।  सांभाळ आपुली भाक ।। आ0 ।। 7 ।।

इच्छित - aspires, desires
दीन - helpless, poor, humble
चातक - chatak bird (which likes to drink only the pure water from the clouds, and therefore is ever eagerly expecting the rain)
निर्मळ - clear, pure
तोय - water
निज - own, it's
सुख - happiness

पाजावें - make me drink
माधवा - Madhav (the author)
या - this
सांभाळ - take care, fulfill
आपुली - your
भाक - promise

This poor Chatak bird desires pure water from the clouds (your devotional service) which is the only source of it's happiness. now make this Madhav drink it and fulfill your promise.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 03, 2007, 07:54:32 AM
3. आरती
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee)

जय देव जय देव दत्ता अवधूता ।  साई अवधूता ।  

जय - victory be unto
देव - god
जय - victory be unto
देव - god
दत्ता - Lord Datta
अवधूता - great saint engrossed in self-realisation

साई - Lord Sainath
अवधूता - great saint engrossed in self-realisation

Victory be unto you o god, Lord Datta, who areth a great saint engrossed in self-realisation, O Lord Sainath, who areth a great saint engrossed in self-realisation

जोडुनि कर तव चरणीं ठेवतों माथा ।  जय देव जय देव ।। धु ।।

जोडुनि - joining 
कर - hands
तव - your
चरणीं - at feet
ठेवतों - am keeping, keep
माथा - forehead

जय - victory be unto
देव - god
जय - victory be unto
देव - god

Joining my hands, i keep my forehead at your feet. Victory be unto you o god.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 04, 2007, 08:09:24 AM
अवतरसी तूं येतां धर्मातें ग्लानी ।  नास्तिकांनाही तू लाविसि निजभजनीं ।

अवतरसी - incarnate
तूं - you
येतां - when comes
धर्मातें - religion
ग्लानी - downfall, decline

नास्तिकांनाही - even to the non believers
तू - you
लाविसि - cause to, put to
निजभजनीं - sing your glory

You incarnate when religion comes to the decline. Even to the non believers, you cause them to sing your glory.

दाविसि नाना लीला असंख्य रुपांनीं ।  हरिसी दीनांचें तू संकट दिनरजनी ।। ज0 ।। 1 ।।

दाविसि - you show
नाना - different, various
लीला - leelas, divine sport
असंख्य - innumerable
रुपांनीं - ways, forms

हरिसी - ward off, take away
दीनांचें - of the poor and helpless
तू - you
संकट - danger, calamity
दिनरजनी - day and night

You show various leelas in thier innumerable forms. You ward off dangers of the poor and helpless, day and night.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 05, 2007, 09:19:19 AM
यवनस्वरुपीं एक्या दर्शन त्वां दिधलें ।  संशय निरसुनियां तदद्घैता घालविलें ।

यवनस्वरुपीं - muslim form, appearing as a muslim
एक्या- to one person, to someone
दर्शन - darshan, holy glimpse
त्वां - you
दिधलें - gave

संशय - doubt
निरसुनियां - clearing away
तदद्घैता - sense of duality from you, sense of difference from you
घालविलें - done away, sent away, destroyed

To one person, you gave darshan appearing to him as a Muslim. Thereby clearing away his doubt, you destroyed his sense of duality from you 

गोपीचंदा मंदा त्वांची उद्घरिलें ।  मोमिन वंशीं जन्मुनि लोकां तारियले ।। ज0 ।। 2 ।।

गोपीचंदा - Gopichand, a king of ancient India, who abandoned his kingdom to follow the path of spiritual enlightenment.
मंदा - Mandakini, river Ganga
त्वांची - you yourself
उद्घरिलें - uplifted

मोमिन - muslim weaver
वंशीं - creed, community
जन्मुनि - taking birth
लोकां - people
तारियले - saved, delivered

It is you yourself who uplifted King Gopichand and the river Ganga. Taking birth in a muslim weaver community, you saved the people
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 08, 2007, 08:39:09 AM
भेद न तत्वीं हिंदूयवनांचा कांहीं ।  दावायासी झाला पुनरपि नरदेही ।  

भेद - difference, discrimination
न - isn't, is not
तत्वीं - in the principle, in the real nature of the human soul, in the self
हिंदूयवनांचा - of the hindus & muslims
कांहीं - any

दावायासी - to show
झाला - became, assumed
पुनरपि - again, once again
नरदेही - in human body

There isn't any difference in the real nature (self) of the Hindus & the Muslims. To show this, you once again assumed the human body.

पाहसिं प्रेमानें तू हिंदूयवनांही ।  दाविसी आत्मत्वाने व्यापक हां साई ।। ज0 ।। 3 ।।

पाहसिं - look
प्रेमानें - with love
तू - you
हिंदूयवनांही - both the Hindus and Muslims

दाविसी - shows
आत्मत्वाने - with the consciousness, with the self
व्यापक - all pervading
हां - this
साई - Sai

You look with love to both Hindus & Muslims. This all pervading Sai shows oneness (of one and all) with the consciousness.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 09, 2007, 08:57:06 AM
देवा साईनाथ त्वत्पदनत व्हावें ।  परमायामोहित जनमोचन झणिं व्हावें ।

देवा - o god
साईनाथ - Sainath
त्वत्पदनत - bent at your feet
व्हावें - Let be

परमायामोहित - bewildered by external maya (worldly illusions)
जनमोचन - liberation of the people, setting free of the people
झणिं - quickly
व्हावें - Let happen

O God Sainath, let we be bent at your feet. Let the liberation of people bewildered by the worldly illusions quickly happen.

त्वत्कृपया सकलांचें संकट निरसावें ।  देशिल तरि दे त्वघश कृष्णानें गावें ।। ज0 ।। 4 ।।

त्वत्कृपया - By your grace
सकलांचें - everybody's
संकट - dangers
निरसावें - let get warded off

देशिल - if you would give
तरि - then
दे - give
त्वघश - your glory
कृष्णानें - by Krishna (the author)
गावें - be sung
 
By your grace, let everybody's dangers get warded off. If you would give me anything then please give this blessing that your glory be sung by this Krishna (the author).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 10, 2007, 09:09:28 AM
4. अभंग
(Composed by Shri Dasganu Maharaj, baba's devotee)

शिरडी माझें पंढरपुर ।  साईबाबा रमावर ।। 1 ।।

शिरडी - Shirdi
माझें - is my
पंढरपुर - Pandharpur (This is the holy place where the incarnation of Vishnu, Shri Vitthal appeared)

साईबाबा - Saibaba
रमावर - consort of Ramaa i.e. Vitthal i.e. Vishnu

Shirdi is my Pandharpur and Saibaba is my Vitthal

शुद्घ भक्ती चंद्रभागा ।  भाव पुंडलीक जागा ।। 2 ।।

शुद्घ - pure
भक्ती - devotion
चंद्रभागा - river chandra-bhaga (This is the holy river flowing at Pandharpur)

भाव - real feeling, earnest feeling
पुंडलीक - Pundalik, the devotee of Vitthal, for whom Vitthal appeared
जागा - wide awake

Our pure devotion for Saibaba is the river Chandra-Bhaga (flowing at Shirdi) and our earnest feeling for Saibaba resembles the devotee Pundalik who is wide awake (at Shirdi).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 11, 2007, 08:21:35 AM
या हो या हो अवघे जन ।  करा बाबांसी वंदन ।। 3 ।।

या - come
हो - o
या - come
हो - o
अवघे - entire, all
जन - people

करा - do
बाबांसी - unto Baba
वंदन - offer worship, offer obeisances

Come Come o all people, do offer worship unto baba

गणू म्हणे बाबा साई ।  धांव पाव माझे आई ।। 4 ।।  

गणू - Ganu (the author Dasganu)
म्हणे - says
बाबा - Baba
साई - Sai

धांव - run
पाव - manifest
माझे - my
आई - mother

DasGanu says o Baba Sai, please run and manifest yourself (for my sake), o my mother
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 12, 2007, 08:37:18 AM
5. नमन
(Traditional prayer)

घालीन लोटांगण, वंदीन चरण, डोळयांनीं पाहीन रुप तुझें ।।

घालीन - will
लोटांगण - roll over
वंदीन - will worship
चरण - holy feet
डोळयांनीं - with eyes
पाहीन - will see, will behold
रुप - beautiful form
तुझें - your

I will roll over myself (for you), I will worship your holy feet, and with my eyes, i will behold your beautiful form 

प्रेमें आलिंगिन, आनंदें पूजिन, भावें ओंवाळिन म्हणे नामा ।। 1 ।।

प्रेमें - with love, lovingly
आलिंगिन - embrace
आनंदें - with happiness, happily
पूजिन - will worship
भावें - with earnest feeling
ओंवाळिन - shall wave aarti
म्हणे - says
नामा - Saint Namdev

I will lovingly emrace you, I will happily worship you, and with earnest feeling, i shall wave aarti over you, says Saint Namdev
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 15, 2007, 08:02:58 AM
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बेधुश्च सखा त्वमेव ।।

त्वमेव -  you are my
माता - mother
च - verily, indeed
पिता - father
त्वमेव - you are my

त्वमेव - you are my
बेधुश्च - brother indeed
सखा - loving friend, loving companion
त्वमेव - you are my

You are indeed my mother, my father also you are. You are indeed my brother and my loving companion also you are

त्वमेव विघा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ।। 2 ।।

त्वमेव - you are my
विघा - knowledge and learning
द्रविणं - wealth
त्वमेव - you are my

त्वमेव - you are my
सर्व - all, everything
मम - my
देव - gods
देव - god

You are my knowledge and learning, my wealth you are. You are my everything, o God of Gods
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 16, 2007, 07:59:08 AM
कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा, बुद्घयात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् ।

कायेन - with the body
वाचा - speech
मनसेंद्रियैर्वा - with the mind and senses
बुद्धि - intellect
आत्मना - by one's own free will (intentionally)
वा - or
प्रकृतिस्वभावात् - due to force of nature or habit (unintentionally)

With my body, speech, mind and senses, intellect, by my own free will (intentionally) or due to force of nature or habit (unintentionally)...

करोमि यघत्सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि ।। 3 ।।

करोमि - i do, i perform
यद्यत् - whatever
सकलं - all, entire, whole
परस्मै - the great
नारायणायेति - unto Lord Narayana, unto Lord Vishnu
समर्पयामि - i dedicate, i offer

...whatever i do, i offer the whole of it, unto the great Lord Narayana 
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 17, 2007, 08:45:05 AM
अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।।

अच्युतं - Lord Achyuta - one who does not ever fall from his real nature
केशवं - Lord Keshava - the slayer of the demon Kesi
रामनारायणं - Lord Rama and Lord Narayana
कृष्णदामोदरं - Lord Krishna and Lord Damodara - who was tied to a post by a rope around his waist by mother Yasoda
वासुदेवं - Lord Vaasudev - the son of Vasudeva
हरिं - Lord Hari

Lord Achyuta -  one who does not ever fall from his real nature, the Lord Keshava - the slayer of the demon Kesi, Lord Rama and Lord Narayana, Lord Krishna, Lord Damodara - who was tied to a post by a rope around his waist by mother Yasoda, Lord Vaasudev - the son of Vasudev, Lord Hari ...

श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचंद्रं भजे ।। 4 ।।  

श्रीधरं - Lord Shridhar - one who carries Goddess Lakshmi (glory and opulence) in his bosom
माधवं - Lord Madhava - the lord of Lakshmi
गोपिकावल्लभं - Lord Gopikavallabh - the beloved of the Gopika women
जानकीनायकं - Lord Janakinayak - the consort of Janaki (Sita)
रामचंद्रं - Lord Ramchandra - the moon-like Rama
भजे - I worship

... Lord Shridhar - one who carries Goddess Lakshmi (glory and opulence) in his bosom, Lord Madhava - the lord of Lakshmi, Lord Gopikavallabh - the beloved of the Gopika women, Lord Janakinayak - the consort of Janaki(Sita), Lord Ramchandra - the moon-like Rama, I worship them all. (In short, i worship the Lord in his various names and forms).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 18, 2007, 09:12:18 AM
6. नामस्मरण
(This is also known as the 'Maha Mantra'. This is a chanting of the names Ram and Krishna together with Hari, which is the principle name of Vishnu whose incarnations are Ram and Krishna)

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे - oh! hari
राम - Rama
हरे - oh! hari
राम - Rama
राम - Rama
राम - Rama
हरे - oh! hari
हरे - oh! hari

Oh Hari Rama, Oh Hari Rama, Rama Rama Oh Hari Oh Hari

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे (इति त्रिवार)

हरे - oh! hari
कृष्ण - Krishna
हरे - hari
कृष्ण - Krishna
कृष्ण - Krishna
कृष्ण - Krishna
हरे - oh! hari

Oh Hari Krishna, Oh Hari Krishna, Krishna Krishna Oh Hari Oh Hari
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 19, 2007, 07:58:38 AM
7. नमस्कारष्टक
(Composed by Shri Mohiniraj Pandit, baba's devotee)  

अनंता तुला तें कसें रे स्तवावें ।  अनंता तुला तें कसें रे नमावें ।

अनंता - the infinite one, the endless one
तुला - you
तें - it, that
कसें - how
रे - o
स्तवावें - offer praise

अनंता - the infinite one, the endless one
तुला - you
तें - it, that
कसें - how
रे - o
नमावें - offer obeisance

O the infinite one, (tell me) how can we offer that praise unto you. O the endless one, (tell me) how can we offer that obeisance unto you. 

अनंत मुखांचा शिणे शेष गातां ।  नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ।। 1 ।।

अनंत - many, infinite
मुखांचा - of mouths
शिणे - gets exhausted
शेष - the Shesha, the divine serpent on which Lord Vishnu reclines
गातां - singing

नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath

The Shesha serpent of many mouths, gets exhausted singing (your praise). O Shri Sainath, i bow to you with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 22, 2007, 08:51:04 AM
स्मरावें मनीं त्वत्पदां नित्य भावें ।  उरावें तरी भक्तिसाठीं स्वभावें ।।

स्मरावें - must remember, must meditate
मनीं - in the mind
त्वत्पदां - your holy feet
नित्य - always
भावें - with real feeling, with devotion

उरावें - will remain, will exist
तरी - only
भक्तिसाठीं - for the sake of devotion
स्वभावें - in nature, naturally

One must always remember your holy feet in his mind with devotion. Then he will naturally exist, only for the sake of devotion

तरावें जगा तारुनी मायताता । नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ।। 2 ।।

तरावें - be saved
जगा - in the worldly existence
तारुनी - by saving , by surviving
मायताता - anxiety caused by Maya (the illusive power)
नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath

Thereby one will be saved in the worldly existence by surviving the anxiety caused by Maya. O Shri Sainath, i bow to you with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 23, 2007, 07:39:51 AM
वसे जो सदा दावया संतलीला ।  दिसे अज्ञ लोकांपरी जो जनांला ।।  

वसे - resides, dwells
जो - one who
सदा - always
दावया - to show
संतलीला - leelas of the saints, divine sport of the saints

दिसे - appears
अज्ञ - ignorant
लोकांपरी - like person
जो - one who
जनांला - to people

One who dwells to always show the divine sport of the Saints. One who appears like an ignorant person to the people

परी अंतरीं ज्ञान कैवल्यदाता ।  नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ।। 3 ।।

परी - but 
अंतरीं - internally, from inside
ज्ञान - knowledge
कैवल्यदाता - giver of liberation

नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath
 
but internally he is the giver of knowledge and liberation.  O Shri Sainath, i bow to you with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 24, 2007, 08:16:34 AM
बरा लाधला जन्म हा मानवाचा ।  नरा सार्थका साधनीभूत साचा ।।

बरा - good
लाधला - we got, we acquired
जन्म - birth
हा - this
मानवाचा - of human form

नरा - for a human being
सार्थका - in fulfilling the purpose
साधनीभूत - responsible, instrumental, conducive, helpful
साचा - trully, really

It is good that we got this human form of birth. For a human being, it (the human birth) is trully conducive in fulfilling the purpose (of attaining liberation)

धरुं साइप्रेमा गळाया अहंता ।  नमस्कार0 ।। 4 ।।

धरुं - Let us hold
साइप्रेमा - onto Saibaba with love
गळाया - to do away with, to shed away
अहंता - ego

नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath

Let us hold onto Saibaba with love to do away with our ego. O Shri Sainath, i bow to you with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 29, 2007, 07:17:03 AM
धरावें करीं सान अल्पज्ञ बाला ।  करावें अम्हां धन्य चुंबोनि गाला ।।

धरावें - Please hold
करीं - in the hands, in the arms
सान - little, small
अल्पज्ञ - ignorant, of little understanding
बाला - child

करावें - Please make
अम्हां - us
धन्य - blessed
चुंबोनि - by kissing
गाला - cheek

Please hold this little ignorant child in your arms. Please make us blessed by kissing our cheek.

मुखीं घाल प्रेमें करा ग्रास आतां ।  नमस्कार0 ।। 5 ।।

मुखीं - in the mouth
घाल - put
प्रेमें - with love
करा - with your hands
ग्रास - mouthful, morsel
आतां - now

नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath

With love, put morsels of food in our mouth with your holy hands now. O Shri Sainath, i bow to you with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 30, 2007, 08:02:31 AM
सुरादीक ज्यांच्या पदा वंदिताती ।  शुकादीक जयांतें समान्तव देती ।।

सुरादीक - the likes of gods
ज्यांच्या - whose
पदा - holy feet
वंदिताती - worship

शुकादीक - the likes of sage Shuka
जयांतें - whom
समान्तव - equality
देती - give

Whose holy feet, the likes of gods worship, to whom the likes of sage Shuka give equality 

प्रयागादि तीर्थें पदीं नम्र होतां ।। नमस्कार0 ।। 6 ।।

प्रयागादि - like Prayag
तीर्थें - holy places
पदीं - at the holy feet
नम्र - humble
होतां - become

नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath

At whose holy feet, holy places like Prayag become humble. (Unto him) our Shri Sainath, i bow with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on October 31, 2007, 08:16:37 AM
तुझ्या ज्यां पदा पाहतां गोपबाली ।  सदा रंगली चित्वस्वरुपीं मिळाली ।।

तुझ्या - your
ज्यां - which, who
पदा - holy feet
पाहतां - on seeing
गोपबाली - the Gopika women

सदा - always
रंगली - got delighted
चित्वस्वरुपीं - in the nature of the self
मिळाली - got immersed

The Gopika women, who on seeing your holy feet, always got delighted and got immersed in the nature of the self...

करी रास क्रीडा सवें कृष्णनाथा ।  नमस्कार0 ।। 7 ।।

करी - do, does
रास - the Rasa
क्रीडा - sport, leela
सवें - with, along with
कृष्णनाथा - beloved Lord Krishna

नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath

...they do Rasa-Leela along with thier beloved Lord Krishna. O Shri Sainath, i bow to you with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 01, 2007, 07:21:34 AM
तुला मागतों मागणें एक घावें ।  करा जोड़ितों दीन अत्यंत भावें ।।

तुला  - unto you
मागतों - i ask, i beg
मागणें - request, demand
एक - one, only one
घावें - please give, please grant

करा - hands
जोड़ितों - i join
दीन - humble, helpless, poor
अत्यंत - extremely, too, so much
भावें - with real feeling, with earnest feeling

I beg unto you to please grant me one request. I join my hands (unto you) with extremely earnest humble feeling

भवीं मोहनीराज हा तारि आतां ।  नमस्कार साष्टांग श्री साइनाथा ।। 8 ।।

भवीं - in the worldly existence
मोहनीराज - Mohaniraj - the author
हा - this
तारि - save and uplift
आतां - now

नमस्कार - Namaskar, bow
साष्टांग - with the eight limbs
श्री - shri
साईनाथा - o Sainath

Save and uplift this Mohaniraj (the author) in this (fearful) worldly existence, now. O Shri Sainath, i bow to you with all my eight limbs.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 02, 2007, 08:45:18 AM
8.प्रार्थना
(Prayer adorning Lord Datta. Sai baba is an incarnation of Lord Datta)  

ऐसा यई बा ।  साई दिगंबरा ।  अक्षयरुप अवतारा ।  

ऐसा - are like
यई - this
बा - o dear
साई - Lord Sai
दिगंबरा - Digambara, Lord Datta

अक्षयरुप - imperishable form, indestructible form
अवतारा - incarnation

You are like this, o dear Lord Sai Digambara, an incarnation of the imperishable form (Brahman)

सर्वहि व्यापक तूं ।  श्रुतिसारा ।  अनुसयात्रिकुमारा ।। धु0 ।।

सर्वहि - everything, all
व्यापक - pervading
तूं - you
श्रुतिसारा - summary of the Shruti (vedas), the essence of the Shruti (vedas)
अनुसयात्रिकुमारा - holy son of sage Atri and mother Anusaya

All pervading are you, you are the essence of the Shruti (vedas). You are the holy son of sage Atri and mother Anusaya
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 05, 2007, 07:58:31 AM
काशी स्नान जप, प्रतिदिवशीं ।  कोल्हापुर भिक्षेसी ।  

काशी - at Kashi or banaras
स्नान - holy bath
जप - Japa, continuous muttering of name of God.
प्रतिदिवशीं - everyday, daily

कोल्हापुर - at Kolhapur
भिक्षेसी - for accepting alms

Everyday you take your holy bath and perfom Japa at Kashi. You appear at Kolhapur for accepting alms   

निर्मल नदि तुंगा, जल प्राशी ।  निद्रा माहुर देशीं ।। ऐ0 ।। 1 ।।

निर्मल - holy and pure 
नदि - river
तुंगा - Tunga i.e. Tunga-Bhadra
जल - water
प्राशी - you drink, you consume

निद्रा - sleep
माहुर - Mahur
देशीं - at country, at region

You drink water from the holy and pure Tunga-bhadra river, you go to sleep at Mahur country.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 06, 2007, 08:10:38 AM
झोळी लोंबतसे वामकरीं ।  त्रिशूल-डमरु-धारी ।  

झोळी - bag of cloth (Zoli)
लोंबतसे - hangs
वामकरीं - from the left shoulder

त्रिशूल-डमरु-धारी - holding the Trishul (Trident) and the Damru (hand drum)

Your bag of cloth (Zoli) hangs from your left shoulder. You hold the Trishul (Trident) and the Damru (hand drum)

भक्तां वरद सदा सुखकारी ।  देशील मुक्ती चारी ।। ऐ0 ।। 2 ।।

भक्तां - for the devotees, on the devotees
वरद - confering of blessings
सदा - always
सुखकारी - full in happiness, blissfull

देशील - you will give us, you will grant us
मुक्ती - liberation, Moksha
चारी - of all the four kinds (There are four kinds of liberation: Sarupya - means to have the same catur-bhuja, four-armed, form as Narayana or Vishnu. Samipya - means to became an associate of the Lord, sarsti - means to have opulence like the Lord, and salokya - means to live on His planet.)

Your confering of blessings on your devotees is always blissfull. You will give us all the four kinds of liberation
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 07, 2007, 08:21:53 AM
पायीं पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला ।  धारण करिशी बा ।

पायीं - in your feet
पादुका - holy sandals (padukas)
जपमाला - rosary, holy chain of beads (Japmala)
कमंडलू - water pot (Kamandalu)
मृगछाला - deer skin

धारण - you don, you wear, you hold
करिशी - do
बा - o dear

You don holy sandals (padukas) in your feet, hold a holy chain of beads (Japmala) and a water pot (Kamandalu), and wear deer skin, o dear

नागजटा मुगुट शोभतो माथां ।। ऐ0 ।। 3 ।।

नागजटा - mattled locks of hair
मुगुट - crown
शोभतो - looks glorious, looks beautiful
माथां - on the head

The matted locks of hair forming the crown, look beautiful on your head
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 12, 2007, 06:45:01 AM
तत्पर तुझ्या या जे ध्यानीं ।  अक्षय त्यांचे सदनीं ।  

तत्पर - eager, prompt
तुझ्या - your
या - this
जे - those who
ध्यानीं - in meditation, in contemplation

अक्षय - not setting, not ending, without break
त्यांचे - their
सदनीं - in home

Those who are prompt in your contemplation, (for them you ensure that) in their homes, without break...

लक्ष्मी वास करी दिनरजनीं ।  रक्षिसि संकट वारुनि ।। ऐ0 ।। 4 ।।

लक्ष्मी - Goddess Laxmi, the goddess of fortune (wealth and prosperity)
वास - reside
करी - does, do
दिनरजनीं - day and night

रक्षिसि - protect
संकट - danger
वारुनि - by warding off

...Goddess Laxmi (wealth and prosperity) does reside. You protect them day and night by warding off their dangers.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 13, 2007, 07:08:25 AM
या परिध्यान तुझें गुरुराया ।  दृश्य करीं नयनां या ।

या - this
परि - like
ध्यान - handsome form, figure, appearance
तुझें - your
गुरुराया - o dear Guru

दृश्य - beautiful sight, beautiful vision
करीं - does, makes
नयनां - for eyes
या - this

Your handsome form, like this, o dear Guru, makes a beautiful vision for this eyes (to see) ...

पूर्णानंदसुखें ही काया ।  लाविसि हरिगुण गाया ।। ऐ0 ।। 5 ।।

पूर्णानंदसुखें - gets filled with complete bliss and happiness
ही - this
काया - body

लाविसि - causes to
हरिगुण - glory of the Lord
गाया - sing

...and this body gets filled with complete bliss and happiness and causes us to sing the glory of the Lord.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 14, 2007, 07:54:37 AM
9. श्री साईनाथमहिम्नस्तोत्रम्
(Composed by Shri Upasani Baba Maharaj, a great saint initiated by Baba. This composition is in Sanskrit. The 4th and 5th stanzas of this hymn are inscribed near the holy feet at the foot of the neem tree at Gurusthan in Shirdi)

सदा सत्स्वरुपं चिदानंदकंदं, जगत्संभवस्थानसंहारहेतुम् ।

सदा - always
सत्स्वरुपं - self, real nature
चिदानंदकंदं - rooted in pure consciousness and bliss (चित्- pure consciousness आनंद- bliss कंदं- root)

जगत्संभवस्थानसंहारहेतुम् - the cause for creation, sustenance and destruction of the universe (जगत- world, universe संभव- creation,production स्थान- sustenance संहार- destruction  हेतुम्-cause, purpose)

One who is always absorbed in the self, who is rooted in pure consciousness and bliss. One who is the cause for the creation, sustenance and destruction of the universe...

स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयंतं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 1 ।।

स्वभक्तेच्छया - for the desire of his own devotees  (स्व- own  भक्त- devotee  इच्छा- desire  या- for)
मानुषं - human
दर्शयंतं - showed himself, appeared  (दर्शयं-show तं-himself)

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath

...One who for (the sake of fulfiling) the desire of his own devotees, showed himself in human form. I bow to him, the Lord God, Sadguru Sainath. [mp3=200,20,0,right]http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/aartis/Madhan%20Aarti/008_Sada%20SatvRupam1_128kbps.mp3[/mp3]
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 15, 2007, 07:20:25 AM
भवध्वांतविध्वंसमार्तडमीडयं, मनोवागतीतं मुनीध्र्यानगम्यम् ।

भवध्वांतविध्वंसमार्तडमीडयं - the bright sun which destroys the darkness of worldly ignorance (भव- world ध्वांत- darkness, ignorance विध्वंस- destruction मार्तड- sun मीडयं- bright)

मनोवागतीतं - beyond mind and speech  (मनो- mind वाग- speech अतीतं- beyond, freed from)
मुनीध्र्यानगम्यम् -  the goal of the meditation of the sages (मुनी- sages ध्र्यान- meditation गम्यम्- aim, goal)

One who is the bright sun which destroys the darkness of worldly ignorance. One who is beyond the mind and speech. One who is the goal of the mediatation of the sages...

जगदव्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 2 ।।

जगदव्यापकं - pervading the whole universe
निर्मलं - pure
निर्गुणं - formless, attributeless
त्वां - unto you

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath

...One who is (the reality) pervading the whole universe, one who is pure and formless, unto you i bow, O Lord God, Sadguru Sainath.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 16, 2007, 07:53:05 AM
भवांभोधिमग्नार्दितानां जनानां, स्वपादश्रितानां ।

भवांभोधिमग्नार्दितानां - to those who are drowning in the ocean of worldly existence
जनानां - people
स्वपादश्रितानां - those who have taken refuge at thy feet

To those who are drowning in the ocean of worldly existence, to those people who have taken refuge at thy feet,...

स्वभक्तिप्रियाणाम् ।  समुद्घारणार्थ कलौ संभवंतं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 3 ।।

स्वभक्तिप्रियाणाम् - those who like being devoted to you.

समुद्घारणार्थ - for upliftment of all
कलौ - during the kali age
संभवंतं - occured, appeared, were born

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath

...To those who like being devoted to you, for upliftment of all of them, one who appeared during the kali age. I bow to him, the Lord God, Sadguru Sainath.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 21, 2007, 07:48:57 AM
सदा निंबवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तम् ।

सदा - always, ever
निंबवृक्षस्य - of the neem tree (निंबवृक्ष- neem tree अस्य- of it)
मूलाधिवासात् -  by living at the foot (मूलाधि- at the root, at the foot  वासात- by living)
सुधास्त्राविणं - into a flow of nectar (सुधा- nectar स्त्राव- flow एणं- into)
तिक्तमप्यप्रियं - bitter and unpleasant (तिक्त- bitter  अप्रियं- unpleasant)
तम् - him, it

One who by ever living at the foot of the neem tree, has transformed it from being bitter and unpleasant into a flow of nectar

तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयंतं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 4 ।।

तरुं - tree
कल्पवृक्षाधिकं - more than the Kalpa-Vriksha (the wish fulfilling tree) 
साधयंतं - achieving, yielding, wish fulfilling

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath

This tree is more wish fulfilling than the Kalpa-Vriksha. I bow to him, the Lord God, Sadguru Sainath.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 23, 2007, 08:07:58 AM
सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्घावबुद्घया सपर्यादिसेवाम् ।

सदा - always, ever
कल्पवृक्षस्य - of the Kalpa-Vriksha (कल्पवृक्ष-  Kalpa-Vriksha, the wish-fulfilling tree अस्य- of it)
तस्याधिमूले - at the foot (तस्या- it's  मूले - at the root, at the foot)
भवद्घावबुद्घया - having your devotional feeling in the mind (भवद्- your भाव- devotional feeling बुद्घया- in the mind, in the intelligence)
सपर्यादिसेवाम् - personally attending to you and such other service (सपर्या- personally attending आदि- and such other सेवाम्- service)

Ever at the foot of the Kalpa-Vrisha tree (the neem tree), having your devotional feeling in the mind, those who are always engaged in personally attending to you and such other service...

नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदं तं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 5 ।।

नृणां - satisfying
कुर्वतां - always engaged in
भुक्तिमुक्तिप्रदं-  give worldly enjoyment as well as liberation (भुक्ति- worldly enjoyment मुक्ति- liberation प्रदं- give)
तं - unto him, unto them

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath


...and in satisfying you, unto them you grant worldly enjoyment as well as liberation. I bow to you, the Lord God, Sadguru Sainath.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 26, 2007, 08:36:53 AM
अनेकाश्रुतातक्र्यलीला विलासैः, समाविष्कृतेशानभास्वत्प्रभावम् ।

अनेकाश्रुतातक्र्यलीला - various leelas which are unheard of and which are beyond the understanding of logical arguments (अनेका- various, many अश्रुता- unheard अतक्र्य- beyond the understanding of logical arguments लीला-pastimes, sport)
विलासैः - by the playful
समाविष्कृतेशानभास्वत्प्रभावम् - has been displayed his divine glory which is shining with it's opulences (समाविश- displayed  कृते- has been शान- divine glory भास्वत्- shining प्रभावम्- opulences, prowess)
 
By the various playful leelas, which are unheard of and which are beyond the understanding of logical arguments, has been displayed his divine glory which is shining with it's opulences

अहंभावहीनं प्रसन्नात्मभावं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 6 ।।

अहंभावहीनं - devoid of the quality of unfounded ego (अहं- unfounded ego हीनं- devoid of, free from भाव-quality)
प्रसन्नात्मभावं - the quality of joyful inner self (प्रसन्न-pleasing, joyful आत्म- inner self  भावं-qualtiy, attribute)

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath

One who is devoid of the quality of unfounded ego, one who is full in the quality of joyfull inner self, I bow to him, the Lord God, Sadguru Sainath.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 29, 2007, 09:59:15 AM
सताः विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भिः ।

सताः - of the devotees
विश्रमाराममेवाभिरामं -  comfort, rest and pleasure (विश्रमा- resting place आराममं- comfort एव-and  अभिरामं- pleasure)
सदा - always
सज्जनैः - by the good hearted people
संस्तुतं - worshiped with prayers
सन्नमद्भिः - with water from six holy rivers.(सन्नम- six अद्भिः- with water)

One who is the object of comfort, rest and pleasure of the devotees. One who is always worshipped by the good hearted people with prayers and with water from six holy rivers.

जनामोददं भक्तभद्रप्रदं तं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 7 ।।

जनामोददं - welfare
भक्तभद्रप्रदं तं - gives goodness unto his devotees (भक्त- devotees भद्र- goodness, auspiciousness प्रदं- give तं- unto him, unto them)

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath

One who gives goodness and welfare unto his devotees.  I bow to him, the Lord God, Sadguru Sainath.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on November 30, 2007, 08:13:56 AM
अजन्माद्यमेकं परं ब्रहृ साक्षात्स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम् ।

अजन्माद्यमेकं- One who is unborn, who is the very origin of all, the one and only (अजन्मा- not having birth or death, unborn आद्यम- the beginning, the origin, the first of all beings एकं- one and only)
परं ब्रहृ -  Para-Brahma, the supreme absolute truth
साक्षात्स्वयं- has himself directly (साक्षात- directly स्वयं- himself)
संभवं - originated, appeared
राममेवावतीर्णम् - indeed, Lord Rama himself has descended (राममं- Lord Rama एव- indeed अवतीर्णम्- has descended, has incarnated)

One who is unborn, who is the very origin of all, the one and only supreme absolute truth has himself directly appeared. Indeed, Lord Rama himself has descended (in the form of Sai Baba)   

भवदर्शनात्संपुनीतः प्रभोsहं, नमामीश्वरं सदगुरुसाइनाथम् ।। 8 ।।

भवदर्शनात्संपुनीतः- completely purified by your darshan (भवद्- your दर्शनात्- by your darshan सं- completely पुनीतः- purified)
प्रभोs हं  प्रभो-o Lord अहं- I

नमामीश्वरं - bow to the Lord God (नमामी- bow to इश्वरं- the Lord God)
सदगुरुसाइनाथम् - to Sadguru Sainath

O Lord i am completely purified by your darshan. I bow to you, the Lord God, Sadguru Sainath.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 05, 2007, 08:23:35 AM
श्री साईशकृपानिधेsखिलनृणां सर्वार्थसिद्घिप्रद ।

श्री - shri, full in glory and opulence
साईशकृपानिधेsखिलनृणां - god Sai you are the ocean of grace and are all satisfying (साई- Sai ईश- god कृपा- grace निधे-ocean of, reservoir of अखिल-all, entire नृणां- satisfying)
सर्वार्थसिद्घिप्रद - giver of all types of perfection (सर्वार्थ-all round, all types सिद्घि- perfection, power, success प्रद- giver)

O God Shri Sai, you are the ocean of grace and are all satisfying. You are the giver of all types of perfection (dharma, artha, kaam, moksha) 

युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धातापि वक्ताडक्षमः ।।

युष्मत्पादरजः - of the dust of your holy feet (युष्मत- your पाद- holy feet रजः- of the dust )
प्रभावमतुलं power is uncomparable (प्रभावम- efficacy, power, influence अतुलं- unparallel, unequal, uncomparable)
धातापि - even the creator Lord Brahmaji  (धाता-the creator Lord Brahma पि- even)
वक्ताsक्षमः - unable to describe (वक्ता-to speak, to describe अक्षमः- unable)

The power of the dust of your holy feet is uncomparable. Even the creator Lord Brahmaji is unable to describe it.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 07, 2007, 08:22:35 AM
सद्घक्त्या शरणं कृतांजलिपुटः संप्रापितोडस्मि प्रभो,

सद्घक्त्या - with complete and good devotion (सद्- good, excellent  भक्त्या- with full devotion, in full devotion)
शरणं - surrender, refuge, shelter
कृतांजलिपुटः - joining my palms in humble supplication
संप्रापितोsस्मि - i worship (संप्रापितो- worship अस्मि- i)
प्रभो - o lord

With complete and good devotion, I surrender to you and joining my palms in humble supplication, i worship you O Lord

श्रीमत्साईपरेशापादकमलानान्यच्छरण्यं मम ।। 9 ।।

श्रीमत्साईपरेशापादकमलानान्यच्छरण्यं  (श्रीमत्- beautiful, full in glory and opulence साई- Sai परेशा- the supreme Lord  पादकमला - lotus feet  ना- no अन्य-other च्छरण्यं- refuge)
मम - for me

Without the lotus feet of the supreme Lord Sai, who is full in glory and opluence, there is no other refuge for me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 08, 2007, 08:30:42 AM
साईरुपधरराघवोत्तमं, भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुम ।

साईरुपधरराघवोत्तमं - It is verily Lord Rama, the highest, holding the form of Sai baba (साई- Sai रुप- form धर- holding राघव- Lord Rama  उत्तमं- the supreme, the highest, the best)
भक्तकामविबुधद्रुमं - the wish fulfilling celestial tree of the devotees (भक्त- devotees काम- wish, desire विबुध- celestial, heavenly  द्रुमं-tree)
प्रभुम - the Lord

It is verily Lord Rama, the highest Lord, the wish fulfilling celestial tree of the devotees, who is holding the form of Sai baba...

माययोपहतचित्तशुद्घये, चिंतयाम्यहमअहंनिशं मुदा ।। 10 ।।

माययोपहतचित्तशुद्घये - for the purification of the mind and heart, which is troubled by the fear of Maya (माय- Maya, the illusive power of the Lord योप- fear हत- troubled, struck, disturbed  चित्त- mind and heart शुद्घये- for the purification)
चिंतयाम्यहमअहंनिशं - i meditate day and night (चिंतयाम्यहम- i meditate, i contemplate, i think  अहं- day निशं- night)
मुदा - with great happiness, with great pleasure, lovingly

...For the purification of the mind and heart, which is troubled by the fear of Maya, I lovingly meditate, day and night on him.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 11, 2007, 08:19:13 AM
शरत्सुधांशुप्रतिमप्रकाशं, कृपापात्रं तव साईनाथ ।

शरत्सुधांशुप्रतिमप्रकाशं - uncomparably beautiful bright light of moon in the autumn (शरत- autumn सुधांशु- moon अप्रतिम- uncomparably beautiful  प्रकाशं- bright light, bright shine)
कृपापात्रं - reservoir of grace
तव - your
साईनाथ- o Sainath

O Sainath, the reservoir of your grace is just like the uncomparably beautiful bright light of moon in the autumn

त्वदीयपादाब्जमसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु ।। 11 ।।

त्वदीयपादाब्जमसमाश्रितानां - for all those who have taken refuge at your lotus feet (त्वदीय- your पादाब्जम- lotus feet  सम- all आश्रितानां - for those who have taken refuge)
स्वच्छायया - by your cool shade, with your cool shade (स्व- your च्छायया- by the cool shade, with the cool shade)
तापमपाकरोतु - may you ward off their heat in the form of misery (तापम- heat in the form of misery अपा- ward off करोतु- let do, may you do)

For all those who have taken refuge at your lotus feet, may you ward off their heat in the form of misery by your cool shade (of grace).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 12, 2007, 08:51:00 AM
उपासनादैवतसाइनाथ स्तवैर्मयो-पासनिनास्तु स्तत्वम ।

उपासनादैवतसाइनाथ- god Sainath is my worshipable deity (उपासना- of worshiping, worshipable दैवत- deity,god साइनाथ- Sainath)
स्तवैर्मयो-पासनिना - May this Upasani (the author) be situated (स्तवैर्मय- situated in praise उपासनिन- Upasani baba (the author) आस्तु- let be, may be)
स्तत्वम - state, condition, situation

May this Upasani (the author) always be situated in the state of praise of god Sainath, who is my worshipable deity. 

रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे, भृडो, यथाब्जे मकरंदलुब्धः ।। 12 ।।

रमेन्मनो - mind take pleasure, mind enjoy (रमेन्- may take pleasure, may enjoy मनो- the mind)
मे - my
तव - your
पादयुग्मे - both the lotus feet

भृडो - honey bee
यथाब्जे - just as the lotus (यथा- just as अब्जे- the lotus)
मकरंदलुब्धः -  greedy to drink the nectar. (मकरंद- nectar, honey लुब्धः- is greedy, is hungry, is eager)

Let my mind enjoy (contemplating on) both your lotus feet, just as the honey bee enjoys the lotus, greedy to drink the nectar.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 14, 2007, 08:06:56 AM
अनेकजन्मार्जीत-पापसंक्षयो, भवेद्घवत्पादसरोजदर्शनात् ।

अनेकजन्मार्जीत - accumulated over many births (अनेक- several, many जन्म- birth अर्जीत- accumulated, acquired, gained, accrued)
पापसंक्षयो - all sins erased (पाप- sins सं- all क्षयो- erased, destroyed)
भवेद्घवत्पादसरोजदर्शनात् - become on seeing your lotus feet (भवेद्- become, are  भवत्- your पाद- feet सरोज- lotus दर्शनात्- on seeing)

The sins accumulated over many births, all those become erased on seeing your lotus feet.   

क्षमस्व सर्वानपराधपूंजकान्प्रसीद साईश गुरो दयानिधे ।। 13 ।।

क्षमस्व - please forgive
सर्वानपराधपूंजकान्प्रसीद - for all my collection of offences, of whatever kind. Please be merciful (सर्वान- all अपराध- offense पूंज- collection कान- whatever kind प्रसीद- please be merciful)
साईश - god Sai (साई- Sai इश- god)
गुरो - o guru
दयानिधे - ocean of mercy (दया- mercy निधे- ocean, reservoir)

Please forgive me for all my collection of offences, of whatever kind. Please be merciful on me, o my guru God Sai, O ocean of mercy.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 19, 2007, 08:10:54 AM
श्री साईनाथचरणामृतपूतचित्तास्तत्पादसेवनरताः सततं च भक्त्या ।

श्री - shri, full in glory and opulence
साईनाथचरणामृतपूतचित्तास्तत्पादसेवनरताः - who have the holy feet of Sainath situated within their purified heart and mind and are engaged in service of his feet (साईनाथ- Sainath चरण- holy feet अमृत- nectar पूत- pure, purified चित्तास्त- situated within the heart and mind त्पाद- of his feet सेवन- service, drinking रताः- engaged in)
सततं - constantly, always
च - and, also, indeed
भक्त्या - with full devotion, in full devotion

Those who have the holy feet of Shri Sainath situated within their purified heart and mind and are indeed engaged in constant service of his feet, with full devotion...

संसारजन्यदुरितौघविनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति ।। 14 ।।

संसारजन्यदुरितौघविनिर्गतास्ते - the flood of sin and contamination arising out of the worldly existence is erased (संसार- world, worldly existence जन्य- born out of, arising out of दुरित-sin and contamination औघ- flood, heavy flow विनिर्गता- removed, erased आस्ते- is, remains, stands)
कैवल्यधाम - abode of liberation (कैवल्य- liberation धाम- abode)
परमं - supreme, highest, transcendental
समवाप्नुवन्ति - indeed become the possessor of all the treasures (सम- all वाप्- treasure, reservoir नु- certainly, indeed वन्ति- enjoyer, owner, possessor)

...for them, the flood of sin and contamination arising out of the worldly existence is erased and they indeed become the possessor of the supreme abode of liberation along with all it's treasures.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 24, 2007, 08:12:06 AM
स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनाः सदा ।

स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या - recites this hymn with devotion (स्तोत्रम- hymn एतत- this पठेत- chants, recites भक्त्या - with devotion)
यो - who, whosoever
नरस्तन्मनाः - person being immersed in the bliss of his awareness (नरस्- human being, person तन्मनाः- being immersed in the bliss of awareness)
सदा - always

Whosover person always recites this hymn with devotion, being immersed in the bliss of his awareness...

सदगुरोः साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद् ध्रुवम ।। 15 ।।

सदगुरोः - Sadguru
साईनाथस्य - of Lord Sainath
कृपापात्रं - receipient of the grace
भवेद् - becomes
ध्रुवम - permanently, forever, certainly

...he becomes the receipient of the grace of Sadguru Lord Sainath, forever.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 27, 2007, 08:14:04 AM
10. पुष्पांजली
(This is a sacred hymn from the Rig Veda, sung while offering the flowers to the god)

हरि ऊँ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणी प्रथमान्यासन् ।   (This is the concluding verse of the description of a ritual carried out by the gods, in earlier times)

हरि ऊँ  - Hari Om
यज्ञेन - by sacrifice, by Yagnya, by ritual
यज्ञमयजंत - worshipped the Purusha (यज्ञम- the object of performing the ritual (The Lord, the supreme Purusha)  यजन्तः - sacrificed, worshipped)
देवास्तानि - the devas did, the gods did
धर्माणी - in the dharma, in the religion
प्रथमान्यासन् - the first ordinance (प्रथमा- first  न्यासन्- ordinance)

Hari Om. By this ritual, the gods worshipped the Purusha (the Lord), and this ritual was the first ordinance in religion.

ते ह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः ।।

ते - they
ह - so they did, it so happened, certainly, in that way, thus
नाकं - heavenly planets
महिमानः - great, glorious
सचंत - attained, procured
यत्र - where, wherein
पूर्वे - former, previous, of earlier times
साध्या - Sadhya (gods)
संति - exist, dwell
देवाः - the gods

They thus attained the glorious heavenly planets where the Sadhya gods of earlier times are dwelling.

[mp3=200,20,0,center]http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/aartis/Madhan%20Aarti/009_Pushpanjali_128kbps.mp3[/mp3]
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on December 28, 2007, 07:52:09 AM
ऊँ राजाधिराजाय प्रसहृसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे ।

ऊँ - Om
राजाधिराजाय - unto the king of kings
प्रसहृसाहिने -  one who endures with great courage (प्रसहृ- with great courage साहिने- one who endures, one who tolerates)
नमो - bow, salutations, obesiances
वयं - we
वैश्रवणाय - unto Lord Vaisravana (i.e Lord Kuber, the Lord in charge of wealth & it's distribution)
कूर्महे - to do

Om, one who is the king of kings, one who endures with great courage, we do offer obesiances unto that Lord Vaisravana (Kuber)

स मे कामान्कामाय महृं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु ।

स - all
मे - my
कामान्कामाय - fulfillment of desires (कामान- desires कामाय- fullfillment)
महृं - for me, unto me
कामेश्वरो - god of desire (काम- desire ईश्वरो- god of)
वैश्रवणो - that Lord Vaisravana (Kuber)
दधातु - let grant, let give

Let that Lord Vaisravana (Kuber), the god of desire, grant unto me fullfillment of all my desires.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 02, 2008, 06:42:03 AM
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ।

कुबेराय - unto Lord Kuber
वैश्रवणाय - unto Lord Vaishravana
महाराजाय - unto the king of kings
नमः - bow, salute, obesiances

Unto that Lord Kuber, unto that Lord Vaisravana, unto that king of kings, i offer my obesiances.

ऊँ स्वस्ति ।  साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं  

ऊँ - Om
स्वस्ति - all auspiciousness

साम्राज्यं - eastern kingdom
भौज्यं - sourthern kingdom
स्वाराज्यं - western kingdom
वैराज्यं - northern kingdom
पारमेष्ठयं राज्यं - central kingdom
महाराज्यमाधिपत्यमयं - universal kingdom (The ancient India was divided into kingdoms & these were named according to the type of rulership that existed there.)

Om. Let there be all auspiciousness. The eastern kingdom, the sourthern kingdom, the western kingdom, the northern kingdom, the central kingdom, the universal kingdom...
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 04, 2008, 08:59:53 AM
समंतपर्या इस्यात्सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यताया एकराळिति ।

समंत - entire, all
पर्या - for
इस्यात्सार्वभौमः - god who is ruling the whole earth (इश- god यात- who is सार्वभौमः- ruling the the whole earth)
सार्वायुष - having a full life-span
आंतादा - the end
परार्धात् - upto the half-life of Brahma (100 crore crore years)
पृथिव्यै - earth, universe
समुद्रपर्यताया - upto the shores of ocean
एकराळिति - thus one king (एक- one राळ- king इति- thus)

...for all the kingdoms, let there be one god, who is ruling the whole earth, having a full life span upto the end of half-life of Brahma (100 crore crore years), who is thus the one king for the earth extending upto the shores of the ocean.

तदप्येष श्लोकोsभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे ।

तदप्येष - this recited (तद-this प्येष - recited, chanted)
श्लोको - verse, hymn
अभिगीतो - in the sacrifice ritual, in the Yagna ritual
मरुतः - Maruta (demigod controlling wind, air)
परिवेष्टारो - servants, attendants
मरुत्तस्यावसन्गृहे - in the residing house of Maruta (मरुत्तस्य- of Marut  वसन- living, residing गृहे- in the house)

This hymn (above) is recited in the sacrifice ritual by Maruta and the many attendants in the residing house of Maruta.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 07, 2008, 07:09:36 AM
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ।।

आविक्षितस्य - of Avikshit (father of Maruta)
कामप्रेर्विश्वेदेवाः - as per the desire all the gods of the world (कामप्रेर्- as per the desire  विश्वेदेवाः- all the gods of the world)
सभासद - became member of , participated, attended
इति - thus, so, like

As per the desire of Avikshit (Maruta's father), all the gods of the world, thus attended (the sacrifice ritual).

श्री नारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।  

श्री - shri, full in glory and prosperity
नारायण - Lord Narayana i.e. Lord Vishnu, the supreme personality of godhead
वासुदेवाय - unto the Lord Vaasudeva i.e unto Lord Vishnu, the supreme personality of godhead
सच्चिदानंद - sat-chit-anand, existence-knowledge-bliss, pure consciousness
सदगुरु - dear sadguru
साईनाथ - Lord Sainath
महाराज - Maharaj, king of kings
की - be unto
जय - victory

Victory be unto Lord Narayana Vaasudeva (Lord Vishnu), Victory be unto our dear sadguru Lord Sainath Maharaj, who are full in glory, prosperity and pure consciousness.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 08, 2008, 07:43:47 AM
11. प्रार्थना

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाडपराधम् ।

करचरणकृतं - done by hands and feet (कर- hands चरण- feet कृतं- done)
वाक्कायजं - by speech and body (वाक- speech कायजं- by body)
कर्मजं - by actions
वा - whether, or, and
श्रवणनयनजं - by ears and eyes (श्रवण- ears नयनजं- by eyes)
वा - whether, or, and
मानसं - mind
वाsपराधम् - whether sins, offences (वा- whether, or, and  अपराधम्- sins, offences)

The sins done by me by hands and feet, by speech and body, whether by actions, whether by ears and eyes, whether by mind...

विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे (श्रीप्रभो साईनाथ) ।। 1 ।।

विदितमविदितं - knowingly or unknowingly (विदितम- knowingly अविदितं- unknowingly)
वा - whether, or, and
सर्वमेतत्क्षमस्व - please forgive for all these (सर्वम- all एतत- these क्षमस्व- please forgive)
जय - victory be unto
जय - victory be unto
करुणाब्धे - o ocean of mercy (करुणा- mercy अब्धे- o ocean)
श्रीप्रभो - Lord Shri
साईनाथ - Sainath

... whether knowingly or unknowingly, please forgive for all of these, O ocean of mercy, O Lord Shri Sainath, Victory be unto you.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 08, 2008, 07:53:07 AM
माध्यान्ह आरतीचा कार्यक्रम समाप्त ।
End of Madhayan (noon) Aarti

श्री सच्चिदानंदसदगुरु साईनाथ महाराज की जय
OM TAT SAT
ॐ तत सत

Dear devoted Sai bhaktas,

The Madhayan aarti can be found in one document at
http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_14c8thmj

The audio of Madhayan aarti is available at
http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/saibaba_aarti.asp (http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/saibaba_aarti.asp)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 09, 2008, 07:17:32 AM
|| Shri Ganeshaya Namah ||
|| Shri Sharada Namah ||
|| Shri Sadgurunath Namah ||

धूप आरती (Evening Sunset Aarti)
 
1. आरती
(Composed by Shri Madhav Adkar, baba's devotee), same as Noon aarti 2.

2. अभंग
(Composed by Shri Dasganu Maharaj, baba's devotee), same as Noon aarti 4.

3. नमन
(Traditional prayer), same as Noon aarti 5.

4. नामस्मरण
(This is also known as the 'Maha Mantra'. This is a chanting of the names Ram and Krishna together with Hari, which is the principle name of Vishnu whose incarnations are Ram and Krishna), same as Noon aarti 6.

5. नमस्कारष्टक
(Composed by Shri Mohiniraj Pandit, baba's devotee), same as Noon aarti 7.

6. प्रार्थना
(Prayer adoring Lord Datta. Saibaba is an incarnation of Lord Datta), same as Noon aarti 8.

7. श्री साईनाथमहिम्नस्तोत्रम्
(Composed by Shri Upasani Baba Maharaj, a great saint initiated by Baba. This composition is in Sanskrit. The 4th and 5th stanzas of this hymn are inscribed near the holy feet at the foot of the neem tree at Gurusthan in Shirdi), same as Noon aarti 9.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 09, 2008, 07:25:58 AM
8. श्री गुरुप्रसाद-याचना-दशक
(Composed by Shri B.V. Deo, baba's devotee)

रुसो मम प्रियांबिका, मजवरी पिताही रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
मम - my
प्रियांबिका - beloved mother
मजवरी - on me, with me
पिताही - even father
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let my beloved mother get offended with me, let even my father get offended with me.

रुसो मम प्रियांगना, प्रियसुतात्मजाही रुसो ।।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
मम - my
प्रियांगना - beloved wife
प्रियसुतात्मजाही - even dear son and daughter (प्रिय- dear सुत- son आत्मजा- daughter ही- even)
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let my beloved wife get offended with me, let even my dear son and daughter get offended with me.

[mp3=200,20,0,center]http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/aartis/Dhupaarti/007_Rusu%20Mam_128kbps.mp3[/mp3]
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 10, 2008, 06:58:29 AM
रुसो भगिनि बंधुही, श्व्शुर सासुबाई रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
भगिनि - sister
बंधुही - even brother
श्व्शुर - father in law
सासुबाई - mother in law
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let my sister and even my brother get offended with me, let my father in law and mother in law get offended with me.

न दत्तगुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 1 ।।  

न - not
दत्तगुरु - Datta Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but Let not my Datta Guru, my Sai mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: keerthisai on January 10, 2008, 11:11:06 AM
Dear VAIBHAV ji,

HAPPY NEW YEAR, MAY BABA bless you and be with you always.

THANKS BABA FOR THIS WONDERFUL FAMILY.

THANKS & RGDS
KEERTHI
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 11, 2008, 02:58:13 AM
O Thankyou very much.
Happy New year 2008 to you Sai Keerthi ji. Happy new Year to all Sai devotees.
This new year is going to take all Sai devotees very close to Sai baba...   

Om Sai Ram.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 11, 2008, 08:11:47 AM
पुसो न सुनबाई त्या, मज न भ्रातृजाया पुसो ।

पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being
न - not
सुनबाई - respected woman daughter in law (सुन- daughter in law बाई- respected woman)
त्या - that
मज - me, for me
न - not
भ्रातृजाया - wife of brother, sister in law
पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being

Let that respected woman, my daughter in law, not care for my well being, let my sister in law not care for my well being.

पुसो न प्रिय सोयरे, प्रिय सगे न ज्ञाती पुसो ।।

पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being
न - not
प्रिय - dear, beloved
सोयरे - far relatives, step relatives
प्रिय - dear, beloved
सगे -  near relatives, direct relatives
न - not
ज्ञाती -  people of my tribe
पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being
 
Let my beloved relatives, near and far, not care for my well being, let people of my tribe not care for my well being.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 14, 2008, 07:28:12 AM
पुसो सुहृद ना सखा, स्वजन नाप्तबंधू पुसो ।

पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being
सुहृद - well wisher, well hearted person
ना - not
सखा - friend, companion
स्वजन - my own people
नाप्तबंधू - not brothers in relation, not cousins   (ना- not आप्तबंधू- brothers in relation, cousins)
पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being

Let my well wisher not care for my well being, Let my friend, my own people, my brothers in relation not care for my well being.


परी न गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 2 ।।

परी - but
न - not
गुरु - Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but Let not my Guru Sai mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 15, 2008, 07:57:26 AM
पुसो न अबला मुलें, तरुण वृद्घही ना पुसो ।  

पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being
न - not
अबला - dependent women
मुलें - children
तरुण - young
वृद्घही - even the old
ना - not
पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being

Let dependent women and children not care for my well being, let the young and even the old not care for my well being.

पुसो न गुरु धाकुटें, मज न थोर साने पुसो ।।

पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being
न - not
गुरु - honorable respected persons
धाकुटें - young inexperienced people
मज - me
न - not
थोर - great
साने - small people
पुसो - let ask, let enquire for well being, let care for well being

Let honorable respected persons as well as the young inexperienced people not care for my well being, let the great as well as small people not care for my well being.   
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 16, 2008, 08:07:08 AM
पुसो नच भलेबुरे, सुजन साधुही ना पुसो ।

पुसो -  let ask, let enquire for well being, let care for well being
नच - verily not, indeed not
भलेबुरे - good virtuous as well as bad people
सुजन - good people
साधुही - even the sages
ना - not
पुसो -  let ask, let enquire for well being, let care for well being

Let indeed, the good virtuous as well as the bad people not care for my well being, let the good people and even the sages not care for my well being.

परी न गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 3 ।।

परी - but
न - not
गुरु - Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but Let not my Guru Sai mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 17, 2008, 07:57:54 AM
रुसो चतुर तत्ववित्, विबुध प्राज्ञ ज्ञानी रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
चतुर - clever, intelligent
तत्ववित् - the knowers of the absolute reality
विबुध - men of learning
प्राज्ञ - wise, insightful, men of wisdom
ज्ञानी - knowledgeable persons, possessors of knowledge
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let clever people and the knowers of absolute reality get offended with me, let men of learning and wisdom and possessors of knowledge get offended with me.

रुसोहि विदुषी स्त्रिया, कुशल पंडिताही रुसो ।।

रुसोहि - let even get cross, let even get displeased, let even get offended
विदुषी - educated, intellectual woman
स्त्रिया - women
कुशल - expert
पंडिताही - even expert women, even proficient women
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let even educated intellectual women get offended with me, let even expert proficient women get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 18, 2008, 07:18:34 AM
रुसो महिपती यती भजक तापसीही रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
महिपती - rulers, kings
यती - Bhikshus, wandering sanyasis living on alms
भजक - worshippers of god
तापसीही - even ascetics, even people practicing devout austerities
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let the kings as well as the wandering sanyasis (living on alms) get offended with me, let worshippers of god and even people practicing devout austerities get offended with me.

परी न गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 4 ।।

परी - but
न - not
गुरु - Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but let not my Guru Sai, my mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 21, 2008, 07:57:06 AM
रुसो कवि ऋषी मुनी, अनघ सिद्घ योगी रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
कवि - poets
ऋषी - sages, sires
मुनी - ascetics
अनघ - sinless, faultless
सिद्घ - siddhas, accomplished souls, self realised souls
योगी - practicers of yoga (yogis)
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let all the poets, sages and ascetics get offended with me, let the sinless accomplished souls and practicers of yoga (yogis) get offended with me.

रुसो हि गृहदेवता, नि कुलग्रामदेवी रुसो ।।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
हि - even
गृहदेवता - tutelary god, home god, god protecting one's home
नि - and
कुलग्रामदेवी - family and village goddesses
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let even my home god get offended with me and let my family and village goddesses get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 22, 2008, 07:26:26 AM
रुसो खल पिशाच्चही, मलिन डाकिनीही रुसो ।  

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
खल -  low, vile, bad, evil
पिशाच्चही - even the ghost, even the devil
मलिन - dirty, filthy, foul, fallen.
डाकिनीही - even the female ghost, even the witch
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let even the bad ghost get offended with me, let even the fallen witch (female ghost) get offended with me.

न दत्तगुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 5 ।।

न - not
दत्तगुरु - Datta Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but Let not my Datta Guru, my Sai mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 23, 2008, 08:14:54 AM
रुसो मृग खग कृमी, अखिल जीवजंतू रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
मृग - beasts or quadrupeds, animals, deers, antelopes
खग - one traversing in the sky, birds
कृमी - worms, insects
अखिल - all, entire
जीवजंतू - creatures
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let the animals, birds and insects get offended with me, let all creatures get offended with me.

रुसो विटप प्रस्तरा अचल आपगाब्धी रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
विटप - trees
प्रस्तरा - stones
अचल - immovable objects
आपगाब्धी - rivers and oceans (आपगा- rivers  अब्धी- oceans)
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let the trees, stones and immovable objects get offended with me, let the rivers and oceans get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 24, 2008, 08:17:55 AM
रुसो ख पवनाग्नि वार अवनि पंचत्तवें रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
ख - space, sky
पवनाग्नि - air and fire
वार - water
अवनि - earth
पंचत्तवें - the five elements
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let space, air, fire, water and earth get offended with me, let all the five elements get offended with me.

न दत्त गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 6 ।।  

न - not
दत्तगुरु - Datta Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but Let not my Datta Guru, my Sai mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 25, 2008, 08:27:51 AM
रुसो विमल किन्नरा अमल यक्षिणीही रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
विमल - pure, noble
किन्नरा - heavenly kinnara demigoddesses (Kinnaras are demigods living on the kinnara planet)
अमल - intoxicating
यक्षिणीही - even the female Yaksha demonesses (Yakshas are semi-pious demons, born from Lord Brahma)
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let the noble heavenly kinnara demigoddess get offended with me, let even the intoxicating female Yaksha demonesses get offended with me.     

रुसो शशि खगादिही, गगनि तारकाही रुसो ।।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
शशि - moon
खगादिही - even the sun and other planets (खग- sun आदि- and other  ही- even)
गगनि - in the sky
तारकाही - even the stars, even the luminiaries
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let even the moon, sun and other planets get offended with me, let even the stars in the sky get offended 
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 28, 2008, 07:53:45 AM
रुसो अमरराजही अदय धर्मराजा रुसो ।

रुसो -  let get cross, let get displeased, let get offended
अमरराजही -  Lord Indra also, the king of gods also
अदय -  merciless, pitiless
धर्मराजा - Lord Yamadev, Yamaraj, Lord of death and Hellish planets
रुसो -  let get cross, let get displeased, let get offended

Let Lord Indra (the king of gods) also get offended with me, let the merciless Yamaraj (lord of death & hellish planets) get offended with me.

न दत्त गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 7 ।।

न - not
दत्तगुरु - Datta Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but Let not my Datta Guru, my Sai mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 29, 2008, 08:20:36 AM
रुसो मन सरस्वती, चपलचित्त तेंही रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
मन - mind
सरस्वती - Goddess of learning, speech
चपलचित्त - unstable intellect, fickle intellect, restless intellect
तेंही - that also
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let my own mind and speech get offended with me, let my restless intellect also get offended with me

रुसो वपु दिशाखिला कठिण काल तोही रुसो ।।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
वपु - body, shape, form
दिशाखिला - all the ten directions
कठिण - diifficult, insurmountable
काल - time, period
तोही - that also, it also
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let my own body and all the ten directions get offended with me, let the insurmountable time also get offended with me
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 30, 2008, 08:14:11 AM
रुसो सकलविश्वही मयि तु ब्रहृगोलं रुसो ।

रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
सकलविश्वही - entire world also (सकल - entire विश्व- world ही- even, also)
मयि - in me, with me
तु - but, even
ब्रहृगोलं - universe
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let the entire world also get offended with me, let even the universe get offended with me.

न दत्त गुरु साइ मा, मजवरी कधींही रुसो ।। 8 ।।

न - not
दत्तगुरु - Datta Guru
साइ - Sai
मा - mother
मजवरी - on me, with me
कधींही - anytime, ever
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

but Let not my Datta Guru, my Sai mother, ever get offended with me.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on January 31, 2008, 08:21:29 AM
विमूढ़ म्हणुनी हंसो, मज न मत्सराही डसो ।

विमूढ़ - foolish
म्हणुनी - calling
हंसो - let laugh
मज - me
न - not
मत्सराही - even anger, even jealousy, even envy, even hostility
डसो - stung, bitten

Let all people laugh at me calling me foolish, even then let me not get bitten by anger and jealousy.

पदाभिरुचि उल्हसो, जननकर्दमीं ना फसो ।।  

पदाभिरुचि - liking unto your holy feet (पदा- holy feet अभि- unto, towards रुचि- liking, delight)
उल्हसो - become delightfull, become joyfull, become pleasureable
जननकर्दमीं - in the mud of worldly existence (जनन- birth, life, existence कर्दमीं- in the mud, in the swamp)
ना - not
फसो - get caught, get entangled, get trapped

Let the liking i have unto your holy feet, become joyfull for me, let i not get caught in the mud of worldly existence.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 01, 2008, 08:46:16 AM
न दुर्ग धृतिचा धसो, अशिवभाव मागें खसो ।

न - not
दुर्ग - fort
धृतिचा - right conduct, righteousness (as declared in the shastras)
धसो - fall down
अशिवभाव - unholy passions, impure feelings (अशिव- inauspicious, unholy, impure भाव - feelings, passions)
मागें - behind, in the background
खसो - let fall down, let tumble down

Let the fort of right conduct not fall down, let unholy passions tumble down behind.

प्रपंचि मन हें रुसो, दृढ विरक्ति चित्तीं ठसो ।। 9 ।।
 
प्रपंचि - worldly engagements, worldly indulgence
मन - mind
हें - this
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended
दृढ - firm, strong
विरक्ति - virakti, dispassion
चित्तीं - in the intellect, in the mind and heart
ठसो - let get impressed, let get inscribed

Let this mind get offended with worldly indulgence, let firm dispassion (towards worldly existence) get inscribed in my mind and heart.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 04, 2008, 06:50:46 AM
कुणाचिहि घृणा नसो, न च स्पृहा कशाची असो ।

कुणाचिहि - of anybody
घृणा - envy, hatred
नसो - let there be no
न - no
च - also, even
स्पृहा - wish, desire, longing, covetousness
कशाची - of anything, for anything
असो - Let there be

Let there be no hatred of anybody, also let there be no longing for anything

सदैव हृदयीं वसो, मनसि ध्यानिं साई वसो ।।

सदैव - always
हृदयीं - in the heart
वसो - let reside, let stay, let dwell
मनसि - in the mind
ध्यानिं - in meditation, in reflection, in contemplation
साई - Sai baba
वसो - let reside, let stay, let dwell

Let Sai baba always reside in my heart, let Sai baba dwell in my mind and contemplation.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 05, 2008, 07:41:12 AM
पदीं प्रणय वोरसो, निखिल दृश्य बाबा दिसो ।  

पदीं - at the holy feet, for the holy feet
प्रणय - love, affection, fondness
वोरसो - let flow incessantly
निखिल - whole, entire, everything
दृश्य - sight, vision, that is visible
बाबा - baba
दिसो - let be seen

Let my love for your holy feet flow incessantly, let Baba be seen to me in everything that is visible

न दत्तगुरु साइ मा, उपरी याचनेला रुसो ।। 10 ।।

न - not
दत्तगुरु - Datta Guru
साइ - Sai
मा - mother
उपरी - above, made above
याचनेला - with the humble request
रुसो - let get cross, let get displeased, let get offended

Let not my Datta Guru, my Sai mother, get offended with my humble request made above.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 05, 2008, 07:51:40 AM
9. पुष्पांजली (This is a sacred hymn from the Rig Veda, sung while offering the flowers to the god), same as Noon aarti 10.)

10. प्रार्थना (same as Noon aarti 11.)

धूपरतीचा कार्यक्रम संपूर्ण ।
End of the Dhoop (sunset) Aarti

श्री सच्चिदानंदसदगुरु साईनाथ महाराज की जय
OM TAT SAT
ॐ तत सत

Dear devoted Sai bhaktas,

The Dhoop aarti can be found in one document at
http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_15gsrdrp

The audio of Madhayan aarti is available at
http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/saibaba_aarti.asp
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 07, 2008, 07:57:47 AM
|| Shri Ganeshaya Namah ||
|| Shri Sharada Namah ||
|| Shri Sadgurunath Namah ||

शेजारती (Night bedtime Aarti)

1. आरती (Composed by Saint Tukaram Maharaj)  

ओंवाळूं आरती माइया सदगुरुनाथा, साईनाथा ।।

ओंवाळूं - Let us wave
आरती - aarti
माइया - my
सदगुरुनाथा- o dear Sadguru
साईनाथा - o dear Sainath

Let us wave aarti unto you, O my dear Sadguru, O my dear Sainath
 
पांचाही तत्वांचा दीप लाविला आतां ।।  

पांचाही - all the five (earth, water, fire, space, air)
तत्वांचा - of elements
दीप - lamp
लाविला - lighted
आतां - now

Now i have lighted the lamp in the form of all the five elements of my being (forming the five wicks).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 08, 2008, 08:01:33 AM
निर्गुणाची स्थिति कैसी आकारा आली ।।

निर्गुणाची - of formlessness
स्थिति - state, condition
कैसी - how
आकारा - shape, form
आली - has come, has taken

Look how from his state of formlessness, he has taken a form.

सर्वा घटीं भरुनि उरली सांई माउली ।। ओंवाळूं 0 ।।

सर्वा - all, entire, whole
घटीं - universe
भरुनि - having filled, having pervaded
उरली - remains
सांई - Sai
माउली - loving mother

Having filled the whole universe, he still remains as our loving Sai mother
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 12, 2008, 08:25:33 AM
रज तम सत्व तिघे माया प्रसवली ।।  

रज - Raja, the material mode of passion 
तम - Tama, the material mode of ignorance
सत्व - Satva, the material mode of goodness
तिघे - all the three, the three
माया - Maya, Lord's illusive power, Prakriti
प्रसवली - taken birth, brought forward

Look, from the three material modes Satva, Raja and Tama, Maya, the illusive power of the Lord has taken birth.

मायेचिये पोटीं कैसी माया उद्घवली ।। ओंवाळूं 0 ।।

मायेचिये - of maya
पोटीं - in the womb
कैसी - how
माया - maya, the universal expansion of names and forms
उद्घवली - originated

Look, further how in the womb of Maya, the universal expansion of names and forms has originated.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 12, 2008, 08:28:41 AM
सप्तसागरी कैसा खेळ मांडीला ।।

सप्तसागरी - In the seven seas   

The seven Seas are...
1. Mahat {cosmic intellect}
2. Ahamkara {ego}
3. Jnanendrias & Manas {the five senses of perception smelling, hearing, tasting, touching, seeing and the mind}
4. Karmendriayas {the five senses of action speaking, moving, reproduction, evacuation, action}
5. Tanmatras {the five subtle genetic elements sound, touch, form, taste, and smell}
6. Stulabhutas {gross elements earth ,water ,fire, sky and air}
7. Vriksha-sarira {vegetable & animal organisms}

कैसा - how
खेळ - play, sport
मांडीला - started, arranged

Just see how in the seven seas, Maya has started to play it's sport

खेळूनियां खेळ अवघा विस्तार केला ।। ओंवालूं 0 ।।

खेळूनियां - having played
खेळ - the sport, the play
अवघा - entire
विस्तार - expansion
केला - done, effected

Having played it's sport, Maya has effected the entire expansion (of the universe).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 13, 2008, 07:39:35 AM
ब्रहांडींची रचना कैसी दाखविली डोळां ।।

ब्रहांडींची - of the universe
रचना - formation, composition
कैसी - how
दाखविली - has shown
डोळां - to my eye, to my sight

Look how my master has shown the formation of the universe to my sight

तुका म्हणे माझा स्वामी कृपाळू भोळा ।।  

तुका - Saint Tukaram Maharaj
म्हणे - says
माझा - my
स्वामी - master
कृपाळू - merciful
भोळा - innocent

Saint Tukaram Maharaj says, indeed, my master is merciful and innocent
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 14, 2008, 08:52:03 AM
2. आरती ज्ञानरायाची
(Aarti of Saint Jnaneshwar, Composed by Shri Ram Janardani Swami. While this aarti used to be sung, Sai baba used to fold his hands in admiration. This is an indication of the greatness of Saint Jnaneshwar. Saint Jnaneshwar wrote Jnaneshwari, the commentary on Bhagwat Geeta. Jnaneshwari is like the Lord himself explaining his own Bhagwat Geeta, since Jnaneshwar Maharaj was non different from the Lord, being a self realised soul)  

आरती ज्ञानराजा ।  महाकैवल्यतेजा ।

आरती - Aarti unto
ज्ञानराजा - Saint Jnaneshwar, the king of knowledge

महाकैवल्यतेजा - the effulgence of supreme liberation

Aarti unto you O Saint Jnaneshwar, who areth the king of knowledge and the effulgence of supreme liberaton

सेविती साधुसंत ।  मनु वेधला माझा ।।  

सेविती - serve
साधुसंत - sages and saints

मनु - mind
वेधला - attracted, touched, penetrated, deeply captivated
माझा - my

Sages and Saints serve you. You have deeply captivated my mind.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 15, 2008, 07:35:38 AM
लोपलें ज्ञान जगीं ।  हित नेणती कोणी ।

लोपलें - become extinct, disappeared
ज्ञान - knowledge (of religion)
जगीं - in this world

हित - welfare, good
नेणती - do not understand
कोणी - anybody

In this world knowledge (of religion) has become extinct and nobody understands his welfare.

अवतार पांडुरंग ।  नाम ठेविलें ज्ञानी ।।

अवतार - incarnation
पांडुरंग - Panduranga (i.e. Lord Vitthal i.e. Lord Vishnu)

नाम - name
ठेविलें - has kept
ज्ञानी - Jnani i.e Jnaneshwar

(That is why) Lord Panduranga has taken an incarnation and has kept his name as Jnaneshwar.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 18, 2008, 06:55:07 AM
कनकाचें ताट करीं ।  उभ्या गोपिका नारी ।  

कनकाचें - of gold, golden
ताट - dishes
करीं -  in the hands

उभ्या - standing
गोपिका - Gopika
नारी - women

The Gopika women are standing with dishes of gold in their hands (eager to worship you).

नारद तुंबरहो ।  सामगायन करी ।।

नारद - Sage Narada, the great celestial musician and devotee of the Lord
तुंबरहो - Look Sage Tumburu, the great celestial musician and devotee of the Lord

सामगायन - singing of the Saama songs
करी - are doing

Look, the great celestial musician devotees, Narada and Tumburu are singing the saama songs (in your praise)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 20, 2008, 08:12:24 AM
प्रगट गुहृ बोले ।  विश्व ब्रहचि केलें ।

प्रगट - manifested, revealed
गुहृ - secret
बोले - talking, expounding

विश्व - world, universe
ब्रहचि - even the self, even the Brahman
केलें - has done

By expounding the secrets, he has revealed the universe and even the Brahman.

राम जनार्दनी ।  पायीं मस्तक ठेविलें ।।

राम जनार्दनी - Shri Ram Janardani (the author)

पायीं - at the feet, on the feet
मस्तक - forehead
ठेविलें - kept

That is why me, Ram Janardani (the author) have kept my forehead on his feet
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 21, 2008, 07:37:20 AM
3. आरती तुकारामाची
(Aarti of Saint Tukaram Maharaj, composed by Rameshwar Bhat, his disciple. While this aarti used to be sung also, Sai baba used to fold his hands in admiration. This indicates the greatness of Saint Tukaram Maharaj.)

आरती तुकारामा ।  स्वामी सदगुरुधामा ।

आरती - Aarti
तुकारामा - unto Saint Tukaram Maharaj

स्वामी - master
सदगुरुधामा - the abode of all Sadgurus, the home of all Sadgurus

Aarti unto you o Saint Tukaram Maharaj, O my master, you are the abode of all Sadgurus.

सच्चिदानन्द मूर्ती ।  पाय दाखवीं आम्हां ।।

सच्चिदानन्द - Sat-Chit-Ananda (Existence-Knowledge-Bliss)
मूर्ती - form, image, embodiment

पाय - holy feet
दाखवीं - please show
आम्हां - to us

You are the form of Sat-Chit-Ananda (Existence-Knowledge-Bliss). Please show to us your holy feet (so that we can worship them).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 22, 2008, 08:53:52 AM
राघवें सागरांत ।  जैसे पाषाण तारिले ।

राघवें - Lord Raghava (i.e. Lord Rama)
सागरांत - in the sea, in the ocean

जैसे - just as, just like
पाषाण - rocks
तारिले - floated

Just like Lord Rama floated rocks in the ocean...

तैसे हे तुकोबाचे ।  अभंग (उदकीं) रक्षिले ।।  

तैसे - like that, like wise
हे - these
तुकोबाचे - of Tukoba, of Saint Tukaram maharaj

अभंग - abhangas, poetry compositions (in praise of the Lord)
उदकीं - in the water, from water
रक्षिले - protected 

... like wise he also protected these poetry compositions of Saint Tukaram Maharaj from water.

(being immersed in Lord's bhakti, Saint Tukaram maharaj had written innumerable poetical compositions in praise of the Lord. However some bad fellows, threw those compositions in the Indrayani river. Tukaram maharaj sat weeping on the banks of the river for 13 days, without food and water. On the 14th day, the river of itself returned the compositions unharmed.)
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 25, 2008, 07:07:33 AM
तुकितां तुलनेसी ।  ब्रहृ तुकासी आलें ।

तुकितां - when compared to, if compared to
तुलनेसी - comparison, level, equality

ब्रहृ - Brahman, the self
तुकासी - with Saint Tukaram
आलें - has come, comes

When compared, Brahman comes at level with Saint Tukaram.

म्हणोनी रामेश्वरे ।  चरणीं मस्तक ठेविलें ।।

म्हणोनी  - that is why
रामेश्वरे - Rameshwar Bhat (the author)

चरणीं - on the feet, at the feet
मस्तक - forehead
ठेविलें - have kept

That is why me, Rameshwar (the author) have kept my forehead on his feet
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 26, 2008, 08:19:28 AM
4. शेजारती (Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee)  

जय जय साईनाथ आतां पहुडावें मंदिरीं हो ।।   

जय - victory be
जय - victory be
साईनाथ - Sainath
आतां - now
पहुडावें - lie down, recline, take rest, go to sleep
मंदिरीं - in the temple
हो - o 
 
Victory, Victory be unto you, O Sainath, now take rest in your temple.

आळवितों सप्रेमें तुजला आरति घेउनि करीं हो ।। जय 0

आळवितों - appease, fondle, caress
सप्रेमें - with love
तुजला - you
आरति - aarti, dish having the lighted lamps
घेउनि - taking
करीं - in the hands
हो - oh

Oh we appease you with love, taking the aarti in our hands.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 28, 2008, 08:18:05 AM
रंजविसी तूं मधुर बोलुनी माय जशी निज मुला हो ।।  

रंजविसी - delight, entertain, please
तूं - you
मधुर - sweet, nectarine
बोलुनी - by talking
माय - mother
जशी - just like
निज - own, her
मुला - child
हो - o

O you delight us by talking sweet words just like a mother does to her child

भोगिसि व्याधी तूंच हरुनियां निजसेवक दुःखाला हो ।।  

भोगिसि - suffering
व्याधी - disease, malady, sickness
तूंच - you alone
हरुनियां - warding off, remove
निजसेवक - your servant devotee
दुःखाला - unhappiness, sorrow
हो - o

O, it is you alone who by warding off the suffering and disease, remove the unhappiness of your servant devotee
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on February 29, 2008, 07:59:38 AM
धांवुनि भक्तव्यसन हरिसी दर्शन देसी त्याला हो ।।

धांवुनि - come running
भक्तव्यसन - calamity of the devotee
हरिसी - you ward off
दर्शन - holy glimpse
देसी - you give
त्याला - him
हो - o

You come running to ward off the calmity of your devotee and O you give thy holy glimpse to him.

झाले असतील कष्ट अतिशय तुमचे या देहाला हो ।। जय 0  

झाले - caused
असतील - it must have
कष्ट - exertion, pain, labor, hardship
अतिशय - so much, too much, in excess
तुमचे - yours
या - this
देहाला - to the body
हो - o

O it must have caused so much pain to this body of yours.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 01, 2008, 08:08:29 AM
क्षमा शयन सुंदर ही शोभा सुमनशेज त्यावरी हो ।

क्षमा - forgiveness
शयन - bedstead
सुंदर - beautiful
ही - this
शोभा - adoration, gracefull appearance
सुमनशेज - bedding of flowers in the form of a pure virtuous mind (सुमन- flower, pure virtuous mind शेज-bedding, a soft layer on the top of the bedstead)
त्यावरी - on that
हो - O

Forgiveness forms your bedstead, how beautiful is this adoration. O, on that is spread the bedding of flowers in the form of a pure virtuous mind.   

ध्यावी थोडी भक्त-जनांची पूजनादि चाकरी हो ।।  

ध्यावी - please accept, please take
थोडी - a little some
भक्त-जनांची - of the devotees
पूजनादि - worship and such other
चाकरी - service
हो - o

O, please accept a little some of worship and such other service of your devotees
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 03, 2008, 08:57:08 AM
ओंवाळीतों पंचप्राण, ज्योति सुमती करीं हो ।।

ओंवाळीतों - we wave
पंचप्राण - the five vital life forces (pranas)
ज्योति - light
सुमती - virtuous mind
करीं - in the hands
हो - o

With the light in the form of a virtuous mind in our hands, O, we wave our five life forces around you.

सेवा किंकर भक्त प्रीती अत्तर परिमळ वारी हो ।। जय 0

सेवा - service
किंकर - servant
भक्त - devotee
प्रीती - love
अत्तर - rose water perfume, scent
परिमळ - exquisite fragrance
वारी - like
हो - o

O, the love and service of your servant devotees unto you is like the exquisite fragrance of the rose water perfume (offered unto you).
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 05, 2008, 07:47:36 AM
सोडुनि जाया दुःख वाटतें साई त्वच्चरणांसी हो ।

सोडुनि - leaving
जाया - going, departing
दुःख - sorrowful, painful, unhappy
वाटतें - feel
साई - Sai baba
त्वच्चरणांसी - your holy feet
हो - o

O Sai baba, leaving your holy feet and departing makes us feel sorrowful.
 
आज्ञेस्तव आशीरप्रसाद घेउनि निजसदनासी हो ।।  

आज्ञेस्तव - as per order, as per command
आशीरप्रसाद - blessings and (udi) prasad
घेउनि - taking, along with
निजसदनासी - to our home
हो - o

O, (yet) as per your order, we return to our homes along with your blessings and (udi) prasad.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 10, 2008, 07:11:53 AM
जातों आतां येऊं पुनरपि त्वच्चरणाचे पाशीं हो ।

जातों - we are going
आतां - now
येऊं - we will come
पुनरपि - again
त्वच्चरणाचे - your holy feet
पाशीं - at, near
हो - o

O, we are going now, but we will come back again at your holy feet.

उठवूं तुजला साइमाउली निजहित सादायासी हो ।। जय 0

उठवूं - we will wake up
तुजला - you
साइमाउली - Sai mother
निजहित - our own welfare
सादायासी - to effect, to gain
हो - o

O, we will wake up you O Sai mother, to effect our own welfare.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 11, 2008, 09:32:40 AM
5. शेजारती
(Composed by Shri Krishna Jogeshwar Bhisma, baba's devotee. In this composition, the author projects his own inner self as the resting place of sadguru Sai baba and enumerates how he has adorned this resting place (his inner self) so that baba can rest here.) 

आतां स्वामी सुखें निद्रा करा अवधूता । करा साइनाथा ।

आतां - now
स्वामी - o master
सुखें - happily
निद्रा - sleep
करा - do take
अवधूता  - o great saint engrossed in self-realisation
करा - do take
साइनाथा - o dear Sainath
 
O our master, now happily take (the pleasure of) sleep, o great saint engrossed in self-realisation, o dear Sainath

चिन्मय हें सुखधामा जाउनि देवा पहुडा एकांता ।।

चिन्मय - pure consciousness, the sat-chit-ananda (existence-knowledge-bliss)
हें - this, which is
सुखधामा - to the abode of happiness, to the abode of bliss
जाउनि - go and, having gone
देवा - o god, o lord
पहुडा - lie down, recline, to rest, go to sleep
एकांता - alone, in private, without any external disturbance, solitude

O Lord, go to the abode of bliss which is pure consciousness and rest there in solitude.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 13, 2008, 08:11:27 AM
वैराग्याचा कुंचा घेउनि चौक झाडीला । बाबा चौक झाडीला ।।

वैराग्याचा - of dispassion
कुंचा - brush or broom made of peackock feather or palm tree
घेउनि - taking, with the
चौक - bed room, rest room
झाडीला - swept, cleaned
बाबा - baba
चौक - bed room, rest room
झाडीला  - swept, cleaned

With the broom of dispassion, we have swept (the floor of) your bed room, o baba.

तयावरी सुप्रेमाचा शिडकावा दिधला ।। आतां 0

तयावरी  - on that
सुप्रेमाचा - of abundant love
शिडकावा - sprinkle
दिधला - given

On that we have given a sprinkle of abundant love.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 17, 2008, 07:58:38 AM
पायघडया घातल्या सुंदर नवविधा भक्ती । बाबा नवविधा भक्ती ।।

पायघडया - red carpets, cloth trappings which are spread for a honourable person to walk upon
घातल्या - have put, have spread
सुंदर - beautiful
नवविधा - nine types, nine forms
भक्ती - devotion
बाबा - baba
नवविधा - nine types, nine forms
भक्ती - devotion

We have spread beautiful cloths (for you to walk upon) in the form of nine types of devotion, o baba

ज्ञानाच्या समया लावुनि उजळल्या ज्योती ।। आतां 0

ज्ञानाच्या - of knowledge
समया - lamps, a metal and upright lamp-stand and lamp
लावुनि - have lit
उजळल्या - shine forth, illumine, radiate
ज्योती - lights

We have lit the lamps of knowledge and the lights are shining forth
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 18, 2008, 08:00:44 AM
भावार्थाचा मंचक हृदयाकाशी टांगिला । बाबा काशीं टांगिला ।।
 
भावार्थाचा - of faith
मंचक - bed, bedstead, couch, cot
हृदयाकाशी - against the heart
टांगिला - hanged, suspended
बाबा - baba
काशीं - against
टांगिला  - hanged, suspended

We have suspended the bed of faith against our heart, o baba (for you to sleep upon) (Just as Baba used to suspend a wooden plank against the rafters of the Masjid and sleep upon it.)

मनाचीं सुमनें करुनी केलें शेजेला ।। आतां 0
 
मनाचीं - of the mind
सुमनें - flowers in the form of a pure virtuous thoughts
करुनी - doing, having made
केलें - done, made, arranged
शेजेला - for sleeping bed, on sleeping bed

Having made flowers in the form of pure virtuous thoughts of the mind, we have arranged them on your sleeping bed
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 19, 2008, 07:47:49 AM
द्घैताचें कपाट लावुनि एकत्र केलें । बाबा एकत्र केलें ।

द्घैताचें - of duality
कपाट - cupboard
लावुनि - closed and, having closed
एकत्र - assembled, collected together
केलें - done, have done
बाबा - baba
एकत्र - assembled
केलें - done, have done

We have closed and assembled the cupboard in the form of duality, o baba

दुर्बुद्घीच्या गांठी सोडूनि पडदे सोडीले ।। आतां 0

दुर्बुद्घीच्या - of bad thoughts
गांठी - knots
सोडूनि - releasing, having released, untying
पडदे - curtains
सोडीले - freed, released, set free

Untying the knots of bad thoughts, we have set the curtains free
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 20, 2008, 07:32:26 AM
आशा तृष्णा कल्पनेचा सोडुनि गलबला । बाबा सांडुनि गलबला ।

आशा - hopes, expectations
तृष्णा - thirst, longing, ambition
कल्पनेचा - of ideas, of imaginations
सोडुनि - leaving, casting away, casted away and
गलबला - hustle bustle, noise
बाबा - baba
सांडुनि - leaving, casting away, casted away and
गलबला - hustle bustle, noise

O baba, the hustle bustle (noise) in the form of hopes, longings and imaginations has been casted away and...

दया क्षमा शांति दासी उभ्या सेवेला ।। आतां 0
 
दया - compassion
क्षमा - forgiveness
शांति - peace
दासी - maid servants
उभ्या - standing
सेवेला - at your service, for serving you

...compassion, forgiveness, peace are the maid servants standing for serving you.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 25, 2008, 08:02:58 AM
अलक्ष्य उन्मनी घेउनी बाबा नाजुक दुःशाला । बाबा नाजुक दुःशाला ।।

अलक्ष्य - unseen, invisible, without shape or form
उन्मनी - Unmani, state of going beyond the mind
(There are 5 states of awareness 1. Jagruti-wakefulness 2. swapna-dream state 3. susupti-deep sleep 4. Tureeya- superconscious state 5. Unmani - state in which one goes beyond the mind )
घेउनी - taking
बाबा - baba
नाजुक - tender, delicate
दुःशाला - shawl
बाबा - baba
नाजुक - tender, delicate
दुःशाला - shawl

Taking the tender shawl in the form of the invisible Unmani state (state of going beyond the mind), o baba...

निरंजन सदगुरु स्वामी निजवीले शेजेला ।। आतां 0
 
निरंजन - god, free from the darkness of ignorance, free from imperfection
सदगुरु - sadguru
स्वामी - master
निजवीले - layed down
शेजेला - for sleep, for rest

...we have layed you down, o our Sadguru, our master, who areth free from the darkness of ignorance, for sleep
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 26, 2008, 07:45:26 AM
6. अभंग, प्रसाद मिळण्याकरितां
(Composed by Saint Tukaram Maharaj, this composition is sung with the expectation of getting the Lord's prasad (remnants of holy food offered to the Lord))

पाहें प्रसादाची वाट ।  घावें धुवोनियां ताट ।।

पाहें - looking out
प्रसादाची - of prasad (remnants of holy food offered to and consecrated by god)
वाट - wait, expectation
घावें - please give
धुवोनियां - washed
ताट - meal dish, plate

I am looking out in the expectation of your prasad. Please give me a washed plate.

शेष घेउनी जाईन ।  तुमचें झालिया भोजन ।।

शेष - remnants, remaining
घेउनी - carrying, taking
जाईन - go
तुमचें - your
झालिया - finished, over
भोजन - meal, food

I will go (home) carrying the remnants of your finished meal
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 27, 2008, 07:50:48 AM
झालों एकसवा । तुम्हां आळवोनी देवा ॥२॥

झालों - have become
एकसवा - one with you
तुम्हां - you
आळवोनी - appeasing
देवा - o god

O god, appeasing you, i have become one with you.

तुका म्हणे चित्त । करूनि राहिलों निवांत ॥३॥

तुका - Saint Tukaram Maharaj
म्हणे - says
चित्त - mind and intellect
करूनि - having, have made
राहिलों - stay, rest
निवांत - quiet, still, calm, peaceful

Saint Tukaram Maharaj says, i have now made my mind and intellect calm & now i rest in peace.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 28, 2008, 08:12:16 AM
7. पद, प्रसाद मिळाल्यावर
(Composed by Saint Tukaram Maharaj, this composition is sung after getting the Lord's prasad (remnants of holy food offered to the Lord))

पावला प्रसाद आतां विठो निजावें । आपला तो श्रम कळों येतसे भावें ॥१॥

पावला - got, obtained
प्रसाद - prasad (remnants of holy food offered to and consecrated by god)
आतां - now
विठो - Lord Vitthal (i.e. Lord Vishnu, the supreme personality of godhead)
निजावें - please sleep

आपला - your
तो - that
श्रम - exertion
कळों - understand
येतसे - come
भावें - by inner feeling

We have got your prasad, now please sleep O Lord Vitthal. We come to understand by our inner feeling, your exertion (that you have done for our sake). 

आतां स्वामी सुखें निद्रा करा गोपाळा । पुरलें मनोरथ जातों आपुल्या स्थळा ॥२॥
 
आतां - now
स्वामी - master
सुखें - happily
निद्रा - sleep
करा - do
गोपाळा - o Gopala (one who had done the cowherd pastime as Lord Krishna)

पुरलें - fulfilled
मनोरथ - desire
जातों - we go
आपुल्या - our
स्थळा - place, home

O our master, now happily do take (the pleasure of) sleep, o Gopala. Our desire is now fulfilled and we go back to our homes.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 31, 2008, 07:40:59 AM
तुम्हांसी जागवूं आम्हीं आपुलिया चाडा । शुभाशुभ कर्मे दोष हरावया पीडा ॥३॥

तुम्हांसी - you
जागवूं - will wake up, will awaken
आम्हीं - we
आपुलिया - for our own
चाडा - sake, need

शुभाशुभ - good and bad, pure and impure
कर्मे - actions
दोष - faults, imperfections
हरावया - taking away, warding off, doing away
पीडा - sufferings

We will wake you up for our own sake. For doing away with our pure and impure actions, faults, and sufferings.

तुका म्हणे दिधलें उच्छिष्टाचें भोजन । नाहीं निवडिलें आम्हां आपुलिया भिन्न ॥४॥

तुका - Saint Tukaram maharaj
म्हणे - says
दिधलें - you have given
उच्छिष्टाचें - remnants of
भोजन - food

नाहीं - not
निवडिलें - discriminated, seperated
आम्हां - us
आपुलिया - from you
भिन्न - different

Saint Tukaram maharaj says, O Lord you have given us the remnants of your food. You have not discriminated us as being different from you.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 31, 2008, 07:53:23 AM
शेजआरतीचा कार्यक्रम संपूर्ण ।
End of the Shej (bedtime) Aarti

श्री सच्चिदानंदसदगुरु साईनाथ महाराज की जय
OM TAT SAT
ॐ तत सत  


Dear devoted Sai bhaktas,

The Shej aarti can be found in one document at
http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_16c6svcw

The audio of Shej aarti is available at
http://www.shrisaibabasansthan.org/main_English/saibaba/saibaba_aarti.asp
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on March 31, 2008, 08:12:05 AM
Dear devoted Sai bhaktas,

All the aartis can be found in single documents at

Kakad Aarti   http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_10ghbbv7
Madhyana Aarti  http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_14c8thmj
Dhoop Aarti  http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_15gsrdrp
Shej Aarti  http://docs.google.com/Doc?id=dg4qqxv3_16c6svcw

All the Aartis are over. This thread has lasted for more than a year now. By the grace of Sadguru Saibaba all the aartis are successfull expounded. Neither the harmonium nor the flute know how the music is produced. This is decided by the player. Really it is Sai baba himself, who has done this good work himself, making use of us as instruments. In that process he has given us plenty of happiness and knowledge.
     Thanks must be given to Jyotiji for providing the hindi lyrics. without the lyrics, the aarti meanings could not have been brought forward. Very very thankyou.

Om Sai Ram.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: asharamsohni on August 27, 2009, 05:45:03 AM
kokoti naman kartha hun jin jin logone is mahathya kaam  karneme aap ki madad kee unkobhi pranaam.
yaha koi chota kaam nahi, avashya baba ne aap sabhi ki anthar jyothiko jagaker yaha kaarya poorn karaye , aapke ander baba viraaj maan ho is vishvaas se mai aap sabhi ko charan vandana kartha hun.
baba ne aaj mujhe sache bhakthoke beech lake mera mukthi maarg sugam kardiye jai sai ram.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: v2birit on August 28, 2009, 12:59:43 AM
baba ne aaj mujhe sache bhakthoke beech lake mera mukthi maarg sugam kardiya

This is a very beautiful & valuable sentence.

Om Sai Ram

kokoti naman kartha hun jin jin logone is mahathya kaam  karneme aap ki madad kee unkobhi pranaam.
yaha koi chota kaam nahi, avashya baba ne aap sabhi ki anthar jyothiko jagaker yaha kaarya poorn karaye , aapke ander baba viraaj maan ho is vishvaas se mai aap sabhi ko charan vandana kartha hun.
baba ne aaj mujhe sache bhakthoke beech lake mera mukthi maarg sugam kardiye jai sai ram.
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: shanu jain on April 02, 2011, 12:57:37 AM
om sai ram..........

thanku so much for sharing the lyrics..........
sai bles u alwaz..

om sai ram..
Title: Re: Sai Baba Aarti - Hindi Lyrics
Post by: bhajwin3 on June 23, 2011, 03:34:24 PM
ZAMANE NE KAHA TOOTI HUI TASWEER BANTI HAI
TERE DARBAAR MAIN BIGDI HUI TAQDEER BANTI HAI)

TAREEF TERI NIKLI HAI DIL SE, AAYI HAI LAB PE BAN KE QAWAALI
SHIRDI WALE SAI BABA, AAYA HAI TERE DAR PE SAWALI


SHIRDI WALE SAI BABA
AAYA HAI TERE DAR PE SAWALI

LAB PE DUAYEN AAKHON MAIN AANSOON
DIL MAIN UMEEDEIN PAR JHOLI KHALI
SHIRDI WALE SAI BABA
AAYA HAI TERE DAR PE SAWALI


DAR PE SAWALI, AAYA HAI DAR PE SAWALI

SHIRDI WALE SAI BABA
AAYA HAI TERE DAR PE SAWALI


OOO...

O MERE SAI DEVA TERE SAB NAAM LEWA


O MERE SAI DEVA TERE SAB NAAM LEWA

KHUDA INSAAN SAARE SABHI, TUJHKO HAIN PYAARE
SUNE FARIYAAD SABKI, TUJHE HAI YAAD SABKI
BADA YA KOI CHHOTA, NAHI MAYOOS LAUTA
AMEERON KA SAHARA, GAREEBON KA GUZARA
TERI RAHMAT KA KISSA BAYAN, AKBAR KARE KYA
DO DIN KI DUNIYA, DUNIYA HAI GULSHAN
SAB PHOOL KAANTE, TOO SAB KA MALIK


SHIRDI WALE SAI BABA
AAYA HAI TERE DAR PE SAWALI
KHUDA KI SHAAN TUJHME
DIKHE BHAGWAAN TUJHME

KHUDA KI SHAAN TUJHME
DIKHE BHAGWAAN TUJHME

TUJHE SAB MAANTE HAIN
TERA GHAR JAANTE HAIN
CHALE AATE HAIN DAUDE
JO KHUSH KISMAT HAIN THODE
YEH HAR RAHI KI MANZIL
YEH HAR KASHTI KA SAHIL
JISE SAB NE NIKALA
USE TOONE SAMBHALA


JISE SAB NE NIKALA
USE TOONE SAMBHALA

TOO BICHHDON KI MILAYE...
BUJHE DEEPAK JALAYE...


(TOO BICHHDON KI MILAYE
BUJHE DEEPAK JALAYE) -2

YEH GAM KI RAATAIN, RAATAIN YEH KAALI
INKO BANADE ID AUR DIWALI


SHIRDI WALE SAI BABA
AAYA HAI TERE DAR PE SAWALI

LAB PE DUAYEN AAKHON MAIN AANSOON
DIL MAIN UMEEDEIN PAR JHOLI KHALI

(SHIRDI WALE SAI BABA
AAYA HAI TERE DAR PE SAWALI) -

http://www.facebook.com/people/Bhajan-Ganga/100002495508001