Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Sai Ram
2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
3
Dear Sai baba,

Thank you for your kindness, blessings, guidance and love. Thank you for all I have.

Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai
4
Sai Baba Help Me / Re: Help me....
« Last post by sweta on Today at 04:14:02 AM »
Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai
5
Omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam
6
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHPRABHATAM AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by Aina on Yesterday at 11:42:26 PM »
Jai sai ram
Shubhprabhatam or charansparsh mere baba
7
OM SAIRAM
OM SAIRAM
OM SAIRAM
8
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
9
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Last post by praspai on Yesterday at 11:13:55 PM »
Om Trayambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat

OM SRI SAI RAM
10
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by praspai on Yesterday at 11:13:16 PM »
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha

Himakunda mrinalabham
Daityanam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktharam
Bharghavam pranamamyaham

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Hum Hunumathe Namaha

Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

Om Namo Nareyanaya Namaha

OM SRI SAI RAM
Pages: [1] 2 3 ... 10