Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Happy Sai Baba Day - March 22, 2018
« Last post by Admin on Today at 09:15:29 AM »
Sai Ram
2
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM

OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
3
Dear Sai baba

Thank you for your continuous love and support. Thank you for all I have Sai. I'm so lucky to have you in my life.

Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai
4
Sai Baba Help Me / Re: Help me....
« Last post by sweta on Today at 02:09:04 AM »
Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai
5
Omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam
6
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
7
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Last post by praspai on Today at 12:49:51 AM »
Om Trayambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat

OM SRI SAI RAM
8
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by praspai on Today at 12:48:06 AM »
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha

Himakunda mrinalabham
Daityanam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktharam
Bharghavam pranamamyaham

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Hum Hunumathe Namaha

Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

Om Namo Nareyanaya Namaha

OM SRI SAI RAM
9
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHPRABHATAM AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by Aina on Yesterday at 11:50:10 PM »
Jai sai ram
Shubhprabhatam or charansparsh mere baba
10
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
Pages: [1] 2 3 ... 10