Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016



Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
22
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by praspai on Yesterday at 12:24:02 AM »
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha

Himakunda mrinalabham
Daityanam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktharam
Bharghavam pranamamyaham

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Hum Hunumathe Namaha

Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

Om Namo Nareyanaya Namaha

OM SRI SAI RAM
23
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHPRABHATAM AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by praspai on Yesterday at 12:23:37 AM »
OM SRI SAI RAM
24
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
25
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by praspai on Yesterday at 12:22:38 AM »
OM SRI SAI RAM
26
Sai Baba Help Me / Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
« Last post by praspai on Yesterday at 12:20:48 AM »
OM SRI SAI RAM OM SRI SAI RAM OM SRI SAI RAM
27
Sai Baba Help Me / Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
« Last post by vikram8989 on April 22, 2018, 11:41:25 PM »
OM SAIRAM
OM SAIRAM
OM SAIRAM
OM SAIRAM
28
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
29
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by sairuby on April 22, 2018, 11:03:39 PM »
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
30
Sai Baba Help Me / Re: write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
« Last post by sairuby on April 22, 2018, 11:02:35 PM »
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10