Join Sai Baba Announcement List

DOWNLOAD SAMARPAN - APRIL 2016Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Sai Help me to fight my inner demons......
« Last post by sweta on July 16, 2018, 01:55:32 AM »
Omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam
22
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Last post by Satish on July 15, 2018, 11:13:13 PM »
Om Trayambakam yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanaan
Mrutyur Mukshiya Maamrutaat

Om Namah Shivaaya
Om namah shivaaya
Om namah Shivaaya
Om namah Shivaaya
Om namah Shivaaya
Om namah Shivaaya
Om namah Shivaaya
Om namah Shivaaya
Om namah Shivaaya
Om namah Shivaaya
23
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by Satish on July 15, 2018, 11:09:23 PM »
omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsiaram omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam

Shri satchidananda sathguru Sainath Maharaj ki Jai
24
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by Satish on July 15, 2018, 12:11:48 PM »
omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsariam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam omsairam

Shri satchidananda sathguru sainath maharaj ki jai
25
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: SHUBHRAATRI AUR CHARAN SPARSH BABA!
« Last post by praspai on July 15, 2018, 06:11:35 AM »
OM SRI SAI RAM
26
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Prayers for ALL DEITIES
« Last post by praspai on July 15, 2018, 06:11:11 AM »
Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Devi Narayani Namostute

Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam
Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha
Om Sham Shanishcharaye Namaha

Himakunda mrinalabham
Daityanam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktharam
Bharghavam pranamamyaham

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame
Sahasranama tattulyam, Rama Nama Varanane

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Om Hum Hunumathe Namaha

Om Gam Ganapataye Karyasiddhi kuru kuru swaha

Om Gopalaya Uttara Dwajaya Namaha

Om Namo Nareyanaya Namaha

OM SRI SAI RAM
27
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Maha Mrutunjay Mantra Chanting
« Last post by praspai on July 15, 2018, 06:10:31 AM »
Om Trayambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat

OM SRI SAI RAM
28
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
29
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
OM SAI RAM
30
Sai Baba Prayers and Naam Jaap / Re: Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
« Last post by praspai on July 15, 2018, 06:08:20 AM »
OM SRI SAI RAM
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10