Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Poll

n

n
0 (0%)
n
2 (100%)

Total Members Voted: 2

Author Topic: 14 Slokas and Special Slokas for each separate day of the week as pdf file  (Read 465991 times)

0 Members and 7 Guests are viewing this topic.


Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
Indian Slokas-Mantras-Stotrams-Dyanam


Here are some for example:

SRI GURUVULU

Gurur bramha gurur Vishnu ! gurur devo maheshwaraa!! Gurusakhath parabrawma ! thasmaisri guruve namaha.

SRI DATTHATREYULU

Malamkumdimchadamarum ! Shulam shamkkam sudharshanam !! Dadhanam bakta varadham ! dathatreyam namamyaham !!

SRI SHRIDI SAIBABA

Shridibasaya vidmaye ! sarvasiddyai chadimahi ! Thannosai prachodayat “sadguro sainadasya krupaa patramavedruvam”

SRI GANESHWARULU

Vaghi shadyastu manasaa ! sarvartanamupakrame !! Ygnatwakruthyastu ! thamnamami gajananam!

SRI PARWATI PARAMESHWARULU

Vvartavivasompruthou ! vagatra prathi pathaye !! Jagatha: patharowvande ! parvathi parameshwarow

SRI RAMA CHANDRULU

Aapaddamapawartharam ! daatharam sarwasampadaam !! Lokabhiramam sriramam ! bhuyo bhuyo namamyaham !!

SRIDEVI

Sarvamangalamangaleye ! shive sarwarthasadake !! Sharanyethriyambhake devi ! narayani namostuthe !!

SRI SIDDHA LAXMI

Sidda laxmir moksha laxmi ! jayalaxmi saraswathi ! Sri laxmi varala keksha ! prasanna mama sarvada !!

SRI NAARAYANI DEVI

Sharannagatha ddennarta ! paritranaparrayanee !! Sarwasyarti haredevi ! narayani namostuthe !!

SRI SARASWATHI DEVI

Sharadhindhu samakare ! parabrawma swarupanii !! Vvasaraa pita nilaye ! saraswathi namostuthe !!

SRI ANJANEYA SWAMY

Anjaneyam mahaviram ! bramha Vishnu shivatmakam !! Arunnarkam prabhumshamtham ! ramadutham namamyaham !!

SRI KRISHNUDU

Krushnayavasudevaya ! haraye paramatmanee !! Pranatha: kleshanashaya ! govindaya namonama: Kararavimdena padaaravindam ! Mukaaravindeena viniveshayantham !!

SRI VENKATSHWARULU

Kalyanadubta gatraya ! kamitardha pradheehi Sri madvenkata nadhaya srinivasayathey nama:

SRI NARASIMHA SWAMY

Sri narasimha vibave garudadwajaya tapatrayopa Shamanaya bavowshadhaya !! Thrushnarivruchika jalagni bujangaroga ! Kelshowya yaya haraye guruve Namaste namaha: !!

http://www.manadhi.com/Indian_Culture/Slokas_Mantras.aspx
« Last Edit: February 10, 2012, 02:49:47 AM by marioban29 »

Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
Please priya.sri2009ji pray for me
I want to marry Mandy Rösler from Hohndorf,Germany.She lives in Munich now and is rich.I lost her in June 2001

I wish to be like Arvin & Sheema.

Please forgive me Mandy, Sheema, priya.sri2009ji

priya.sri2009ji you are a Queen.
Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
ॐ साईं राम!!!

Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
"Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa,
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho"

Offline raghav.kamath

 • Member
 • Posts: 3
 • Blessings 0
Aum bhur buvah swaha, tat savitur varenyam, bhargo devasya dhimahi, dhiyo yo nah prachodayat

ॐ (Om): Om, the Symbol of the Parabrahman
________________________________________
भूर्भुवः (Bhuur-Bhuvah): [that pervades the] Bhu-Loka [Physical Plane] and Bhuvar Loka [Astral Plane]
भूः (Bhuuh) = Bhu Loka, the Physical Plane
भुवः (Bhuvah) = Bhuvar Loka, the Antariksha or the Astral Plane
________________________________________
स्वः (Svah): [and pervades the] Swarga Loka [Celestial Plane]
________________________________________
तत्सवितुर्वरेण्यं (Tat-Savitur-Varennyam): That Savitr, the Divine Illumination which is the Most Adorable
तत् (Tat) = That
सवितुर् (Savitur) = Savitr, the Divine Illumination
वरेण्य (Varennya) = Most Adorable, Fit to be Worshipped
________________________________________
भर्गो (Bhargo): [That] Radiance
भर्ग (Bharga) = Radiance, Splendour, Effulgence
________________________________________
देवस्य (Devasya): [which is of the] Divine
देव (Deva) = Divine
________________________________________
धीमहि (Dhiimahi): We Meditate upon
धा (Dhaa) = To Direct or Fix the Mind or Attention, Meditate
________________________________________
धियो (Dhiyo): Understanding, Intelligence, Wisdom
धी (Dhii) = Understanding, Intelligence, Wisdom
________________________________________
यो (Yo): Which. Who
यः (Yah) = Which, Who
________________________________________
नः (Nah): Our
________________________________________
प्रचोदयात् (Pracodayaat): Enlighten, Impel, Awaken
प्रचुद् (Pracud) = To set in Motion, Drive on, Urge, Impel


Samudra-Vasane Devi Parvata-Stana-Mannddale |
Vissnnu-Patni Namastubhyam Paada-sparsham Kssama-Svame

समुद्रवसने (Samudra-Vasane): Ocean as Garments
समुद्र (Samudra) = Sea, Ocean
वसन (Vasana) = Clothes, Garments
________________________________________
देवि (Devi): Goddess
________________________________________
पर्वतस्तनमण्डले (Parvata-Stana-Mannddale): Mountains as Bosom
पर्वत (Parvata) = Mountain
स्तन (Stana) = Breast
मण्डल (Mannddala) = Circle, Orb
________________________________________
विष्णुपत्नि (Vissnnu-Patni): Consort of Sri Vishnu
विष्णु (Vissnnu) = Sri Vishnu
पत्नि (Patni) = Wife, Consort
________________________________________
नमस्तुभ्यं (Namastubhyam): I Bow to You
________________________________________
पादस्पर्शं (Paada-Sparsham): Touch of the Feet
पाद (Paada) = Foot
स्पर्श (Sparsha) = Touch
________________________________________
क्षमस्वमे (Kssama-Svame): Please Forgive Us
क्षम् (Kssam) = To Pardon, Forgive
स्व (Sva) = signifies Us
________________________________________


Om Gannaanaam Tvaa Ganna-Patim Hava-Amahe
Kavim Kaviinaam-Upama-Shravas-Tamam |
Jyessttha-Raajam Brahmannaam Brahmannas-Pata
Aa Nah Shrnnvan-Nuutibhih-Siida-Saadanam ||
Om Mahaa-Ganna-Adhipataye Namah
ॐ (Om): Symbol of Parabrahman
________________________________________
गणानां (Gannaanaam): Celestial Attendants
गण (Ganna) = Gana, Celestial Attendants or Followers
________________________________________
त्वा (Tvaa): You
________________________________________
गणपतिं (Ganna-Patim): Lord of Celestial Attendants
गण (Ganna) = Gana, Celestial Attendants or Followers
पति (Pati) = Lord
________________________________________
हवामहे (Hava-Amahe): Offer our Sacrificial Oblations
हव (Hava) = An Oblation, Sacrifice
आमह् (Aamah) = Give
________________________________________
कविं (Kavim): Intelligent, Wise, Poet
________________________________________
कवीनामुपमश्रवस्तमम् (Kavim Kaviinaam-Upama-Shravas-Tamam): [Wisdom of the] Wise and the Uppermost in Glory
कवि (Kavi) = Intelligent, Wise
उपम (Upama) = Uppermost, Highest
श्रवस् (Shravas) = Glory, Fame, Renown
तम (Tama) = In a High Degree, Much
________________________________________
ज्येष्ठराजं (Jyessttha-Raajam): Eldest Lord
ज्येष्ठ (Jyessttha) = Eldest
राज (Raaja) = King
________________________________________
ब्रह्मणाम् (Brahmannaam): Of the Nature of Brahman
ब्रह्म (Brahma) = Brahma, the Absolute Consciousness
________________________________________
ब्रह्मणस्पत (Brahmannas-Pata): The Embodiment of Om
ब्रह्मन् (Brahman) = The Sacred Syllable Om
पति (Pati) = Lord
________________________________________
आ (Aa): A particle for Invoking
________________________________________
नः (Nah): Us
________________________________________
शृण्वन्नूतिभिःसीदसादनम् (Shrnnvan-Nuutibhih-Siida-Saadanam): By Listening to our Prayers, be present in the seat of this sacred sacrificial alter
श्रु (Shru) = To Listen
नुति (Nuti) = Praise, Worship
सद् (Sad) = To Sit Down [esp at a sacrifice]
सादन (Saadana) = Seat, Dwelling
________________________________________
महागणाधिपतये (Mahaa-Ganna-Adhipataye): The Great Lord of the Ganas
महा (Mahaa) = Great
गण (Ganna) = Gana, Celestial Attendants or Followers
अधिपति (Adhipati) = King
________________________________________
नमः (Namah): Salutations
________________________________________
Shukla-Ambara-Dharam Vissnnum Shashi-Varnnam Catur-Bhujam |
Prasanna-Vadanam Dhyaayet Sarva-Vighno[a-U]pashaantaye
शुक्लाम्बरधरं (Shukla-Ambara-Dharam): Who is Wearing White Clothes
शुक्ल (Shukla) = White
अम्बर (Ambara) = Clothes, Garments
धर (Dhara) = Wearing
________________________________________
विष्णुं (Vissnnum): Who is All-Pervading
________________________________________
शशिवर्णं (Shashi-Varnnam): Who is Bright in Appearance like the Moon
शशिन् (Shashin) = Moon
वर्ण (Varnna) = Colour, Appearance
________________________________________
चतुर्भुजम् (Catur-Bhujam): Who is Having Four Hands
चतुस् (Catus) = Four
भुज (Bhuja) = Arm
________________________________________
प्रसन्नवदनं (Prasanna-Vadanam): Who is Having a Compassionate and Gracious Face
प्रसन्न (Prasanna) = Gracious, Kind
वदन (Vadana) = Face
________________________________________
ध्यायेत् (Dhyaayet): Let us Meditate
ध्यान (Dhyaana) = Meditation
________________________________________
सर्वविघ्नोपशान्तये (Sarva-Vighna-Upashaantaye): To Ward of all Obstacles
सर्व (Sarva) = All
विघ्न (Vighna) = Obstacle
उपशान्त (Upashaanta) = Calmed, Appeased


Gaja-[A]ananam Bhuuta-Ganna-[A]adi Sevitam
Kapittha Jambuu-Phala-Saara Bhakssitam
Umaa-Sutam Shoka Vinaasha-Kaarannam
Namaami Vighne[a-I]shvara Paada-Pangkajam
गजाननं (Gaja-Aananam): Who is having an Elephant Face
गज (Gaja) = Elephant
आनन (Aanana) = Face
________________________________________
भूतगणादि (Bhuutagannaadi): Bhuta Ganas [Celestial Attendants or Followers] and Others
भूतगण (Bhuutaganna) = Refers to Celestial Attendants
आदि (Aadi) = And Others
________________________________________
सेवितं (Sevitam): Served
________________________________________
कपित्थ (Kapittha): Wood Apple Fruit
________________________________________
जम्बूफलसार (Jambuuphalasaara): The Core of Jamun or Rose Apple Fruit
जम्बू (Jambuu) = Jamun or Rose Apple Fruit
फल (Phala) = Fruit
सार (Saara) = Essence, Core
________________________________________
भक्षितम् (Bhakssitam): Eaten or Drunk
________________________________________
उमासुतं (Umaasutam): The Son of Devi Uma
उमा (Umaa) = Uma or Devi Parvati
सुत (Suta) = Son
________________________________________
शोक (Shoka): Sorrow
________________________________________
विनाशकारणं (Vinaashakaarannam): The Cause of Destruction [of Sorrow]
विनाश (Vinaasha) = Destruction, Removal
कारण (Kaaranna) = Cause
________________________________________
नमामि (Namaami): I Prostrate
नम (Nama) = Prostrate, Salute Reverentially
________________________________________
विघ्नेश्वर (Vighneshvara): The God who Removes Obstacles
विघ्न (Vighna) = Obstacle
ईश्वर (Iishvara) = God
________________________________________
पादपङ्कजम् (Paadapangkajam): Lotus-Feet
पाद (Paada) = Foot
पङ्कज (Pangkaja) = Mud-Born referring to Lotus
________________________________________

Agaja-[A]anana Padma-Arkam Gaja-[A]ananam Aharnisham |
Aneka-Dam-Tam Bhaktaanaam Eka-Dantam Upaasmahe
अगजानन (Agajaanana): The Face of Gauri [Devi Parvati]
अगजा (Agajaa) = Devi Parvati, the daughter of Himalaya
आनन (Aanana) = Face
________________________________________
पद्मार्कं (Padmaarkam): The Rays from the Lotus [Face of Gauri]
पद्म (Padma) = Lotus
अर्क (Arka) = Belonging or Relating to Sun
________________________________________
गजाननं (Gajaananam): Having the Face of an Elephant
गज (Gaja) = Elephant
आनन (Aanana) = Face
________________________________________
अहर्निशम् (Aharnisham): Day and Night, Continually
________________________________________
अनेकदंतं (Anekadamtam): Granting Many [Wishes of] His [Devotees]
अनेक (Aneka) = Many
द (Da) = Giving, Granting
तम् (Tam) = His
________________________________________
भक्तानां (Bhaktaanaam): Devotees
भक्त (Bhakta) = Devotee
________________________________________
एकदन्तं (Ekadantam): Having a Single Tusk
एक (Eka) = One
दन्त (Danta) = Tusk
________________________________________
उपास्महे (Upaasmahe): Worship
उपास् (Upaas) = Worship
________________________________________


Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Surya-Kotti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryessu Sarvadaa
वक्रतुण्ड (Vakra-Tunndda): Curved Trunk
वक्र (Vakra) = Curved
तुण्ड (Tunndda) = Trunk
________________________________________
महाकाय (Maha-Kaaya): Large Body
महा (Mahaa) = Large
काय (Kaaya) = Body
________________________________________
सुर्यकोटि (Surya-Kotti): Million Suns
सुर्य (Surya) = Sun
कोटि (Kotti) = Ten Million
________________________________________
समप्रभ (Samaprabha): With the Brilliance of
________________________________________
निर्विघ्नं (Nirvighnam): Free of Obstacles
________________________________________
कुरु (Kuru): Make
________________________________________
मे (Me): My
________________________________________
देव (Deva): Lord
________________________________________
सर्वकार्येषु (Sarva-Kaaryessu): All Works
सर्व (Sarva) = All
कार्य (Kaarya) = Work
________________________________________
सर्वदा (Sarvadaa): Always
________________________________________


Prannamya Shirasaa Devam Gaurii-Putra Vinaayakam |
Bhakta-[A]avaasam Smaren-Nitya-[A]ayuss-Kaama-Artha-Siddhaye

प्रणम्य (Prannamya): Who is to be Worshipped [First]
प्रणम् (Prannam) = to Bend or Bow down before, make obeisance to
________________________________________
शिरसा (Shirasaa): [Who is Worshipped] First
शिरस् (Shiras) = the Head, Chief, Foremost, First of a class
________________________________________
देवं (Devam): Deva, God
________________________________________
गौरीपुत्र (Gaurii-Putra): Who is the Son of Devi Gauri
गौरी (Gaurii) = Devi Gauri
पुत्र (Putra) = Son
________________________________________
विनायकम् (Vinaayakam): Who is known as Vinayaka [literally means the remover of obstacles]
________________________________________
भक्तावासं (Bhakta-Aavaasam): Who is the Abode for Devotees
भक्त (Bhakta) = Devotee
आवास (Aavaasa) = Abode, Dwelling
________________________________________
स्मरेन्नित्यायुष्कामार्थसिद्धये (Smaren-Nitya-Aayuss-Kaama-Artha-Siddhaye): One should always remember Him for Long Life, Health, Wealth and Fulfillment of Desires
स्मर (Smara) = Remembering, Recollecting
नित्य (Nitya) = Always
आयुस् (Aayus) = Long Life, Vigour, Health
काम (Kaama) = Desire
अर्थ (Artha) = Wealth
सिद्ध (Siddha) = Accomplishes, Fulfilled

Mrityunjaya RUdraya Neelakanthaya Shambhave|
Amriteshaya Sarvaya Mahadevayadhe Namaha

Mrityunjaya- Victorious over death
RUdraya-Rudra
Neelakanthaya-Bllue throated
Amriteshaya-Shiva


Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Ma-Amrtaat

ॐ (Om): Symbol of Parabrahman
________________________________________
त्र्यम्बकं (Tri-Ambaka): The Three-Eyed one
त्रि (Tri) = Three
अम्बक (Ambaka) = Eye
________________________________________
यजामहे (Yaja-Mahe): We Worship
यज् (Yaj) = To Worship, Adore, Honor
मह् (Mah) = To give, bestow
________________________________________
सुगन्धिं (Sugandhim): The Fragrant [the Spiritual Essence]
________________________________________
पुष्टिवर्धनम् (Pussti-Vardhanam): Who Nourishes as the Spiritual Essence
पुष्टि (Pusstti) = Well Nourished condition
वर्धन (Vardhana) = Increasing, Growing
________________________________________
उर्वारुकमिव (Urvaarukam-Iva): Like a Cucumber
उर्वारु (Urvaaru) = Cucumber
इव (Iva) = Like, In the same manner
________________________________________
बन्धनान् (Bandhanaan): Bondage [of Samsara or Worldly Life]
________________________________________
मृत्योर्मुक्षीय (Mrtyor-Mukssiiya): Liberate us from the fear of Death
मृत्यु (Mrtyu) = Death
मुक्ति (Mukti) = Liberation
________________________________________
मामृतात् (Ma-Amrtaat): [We realize we are] never [separated from our] Immortal Nature
मा (Maa) = Not
अमृत (Amrta) = Immortal


Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha-Saadhike |
Sharannye Trya[i-A]mbake Gauri Naaraayanni Namo[ah-A]stu Te
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये (Sarva-Manggala-Maanggalye): Who is the Auspiciousness in all the Auspicious
सर्व (Sarva) = All
मङ्गल (Manggala) = Auspiciousness
माङ्गल्य (Maanggalya) = Conferring Happiness or Auspiciousness
________________________________________
शिवे (Shive): Auspiciousness Herself
शिव (Shiva) = The Auspicious One
________________________________________
सर्वार्थसाधिके (Sarvaartha-Saadhike): Complete with All the Auspicious Attributes
सर्वार्थ (Sarvaartha) = All Things or Objects, All Manner of Things
साधिक (Saadhika) = Having Excess or Surplus, Excessive, More than Full or Complete
________________________________________
शरण्ये (Sharannye): Giver of Refuge
शरण्य (Sharannya) = Affording Shelter, Yielding Help or Protection to
________________________________________
त्र्यम्बके (Tryambake): With Three Eyes
त्रि (Tri) = Three
अम्बक (Ambaka) = Eye
________________________________________
गौरि (Gauri): With a Shining Face
गौर (Gaura) = Shining, Brilliant, another name of Devi Durga
________________________________________
नारायणि (Naaraayanni): Devi Narayani
________________________________________
नमोऽस्तु (Namostu): Salutations Be [to You]
नमस् (Namas) = Bow, Reverential Salutation
अस्तु (Astu) = Let it be, Be it so
________________________________________
ते (Te): to You

Annapuurnne Sadaa-Puurnne Shangkara-Praanna-Vallabhe |
Jnyaana-Vairaagya-Siddhy-Artham Bhikssaam Dehi Ca Paarvati

अन्नपूर्णे (Annapuurnne): O Mother Annapoorna
________________________________________
सदापूर्णे (Sadaa-Puurnne): Who is always Full [with the gift of Food and Blessings]
सदा (Sadaa) = Always
पूर्ण (Puurnna) = Full
________________________________________
शङ्करप्राणवल्लभे (Shangkara-Praanna-Vallabhe): Who is the Beloved of Shankara
शङ्कर (Shangkara) = Shankara, another name of Shiva
प्राण (Praanna) = Life
वल्लभ (Vallabha) = Beloved above all
________________________________________
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं (Jnyaana-Vairaagya-Siddhi-Artham): Please grant Your Grace to awaken within me Spiritual Knowledge and Freedom from all Worldly Desires
ज्ञान (Jnyaana) = Knowledge
वैराग्य (Vairaagya) = Renunciation, Freedom from all Worldly Desires
सिद्धि (Siddhi) = Accomplishment
अर्थ (Artha) = for the sake of
________________________________________
च (Ca): And, sometimes used for emphasis
________________________________________
पार्वति (Paarvati): Devi Parvati


Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gururdevo Maheshvarah |
Gurure[-I]va Param Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah
गुरुर्ब्रह्मा (Gurur-Brahmaa): The Guru is Lord Brahma
गुरु (Guru) = The Guru
ब्रह्मा (Brahmaa) = Brahma
________________________________________
गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो (Gurur-Vissnnur-Gurur-Devo): The Guru is Vishnu, The Guru Deva is ...
गुरु (Guru) = The Guru
विष्णु (Vissnnu) = Vishnu
देव (Deva) = Divine, God
________________________________________
महेश्वरः (Maheshvarah): Maheswara [Shiva]
महा (Mahaa) = Great
ईश्वर (Iishvara) = God
________________________________________
गुरुरेव (Guruha-Iva): The Guru is Verily
गुरु (Guru) = The Guru
इव (Iva) = Indeed, Verily
________________________________________
परं (Param): Supreme
पर (Para) = Supreme, Highest
________________________________________
ब्रह्म (Brahma): Brahman, the Absolute Consciousness
________________________________________
तस्मै (Tasmai): To Him
________________________________________
श्रीगुरवे (Shrii-Gurave): To Sri Guru
श्री (Shrii) = Honorific prefix indicating Holy, Sacred
गुरु (Guru) = The Guru
ए (E) = Addressing the Guru
________________________________________
नमः (Namah): Salutations, Obeisance
नमस् (Namas) = Salutations, Obeisance
Devanam cha rishinam cha gurum kanchana-sannibham
buddhi-bhutam tri-lokesham tam namami brihaspatim"

Devanam-God
Kanachana-Gold
Buddhi-bhutam- Filled with intelligence
Tri-lokesham- Controlling lord of all three worlds

Poojyaya Raghavendraya Sathya Dharma Ratha Yacha Bajatham Kalpavrukshaya Namatham Kamadenuve

Poojyaya-Worship
Sathya Dharma Ratha Yacha- Embodiment of Sathya and Dharma

Offline raghav.kamath

 • Member
 • Posts: 3
 • Blessings 0
Shaanta-Aakaaram Bhujaga-Shayanam Padma-Naabham Sura-Iisham
Vishva-Aadhaaram Gagana-Sadrsham Megha-Varnna Shubha-Anggam|
Lakssmii-Kaantam Kamala-Nayanam Yogibhir-Dhyaana-Gamyam
Vande Vissnnum Bhava-Bhaya-Haram Sarva-Loka-Eka-Naatham


शान्ताकारं (Shaanta-Aakaaram): Who has a Serene Appearance
शान्त (Shaanta) = Tranquil, Calm, Serene
आकार (Aakaara) = Form, Appearance
________________________________________
भुजगशयनं (Bhujaga-Shayanam): Who Rests on a Serpent [Adisesha]
भुजग (Bhujaga) = Snake, Serpent
शयन (Shayana) = Lying Down, Resting, Sleeping
________________________________________
पद्मनाभं (Padma-Naabham): Who has a Lotus on His Navel
पद्म (Padma) = Lotus
नाभ (Naabha) = Navel
________________________________________
सुरेशं (Sura-Iisham): Who is the Lord of the Devas
सुर (Sura) = Deva, God
ईश (Iisha) = Lord
________________________________________
विश्वाधारं (Vishva-Aadhaaram): Who is the Sustainer of the Universe
विश्व (Vishva) = World, Universe
आधार (Aadhaara) = Support, Power of Sustaining
________________________________________
गगनसदृशं (Gagana-Sadrsham): Who is Boundless and Infinite like the Sky
गगन (Gagana) = Sky
सदृश (Sadrsha) = Resembling, Similar to
________________________________________
मेघवर्ण (Megha-Varnna): Whose Colour is like the Cloud [Bluish]
मेघ (Megha) = Cloud
वर्ण (Varnna) = Outward Appearance, Colour
________________________________________
शुभाङ्गम् (Shubha-Anggam): Who has a Beautiful and Auspicious Body
शुभ (Shubha) = Splendid, Beautiful, Auspicious, Pure
अङ्ग (Angga) = Body, Limb
________________________________________
लक्ष्मीकान्तं (Lakssmii-Kaantam): Who is the Husband of Devi Lakshmi
लक्ष्मी (Lakssmii) = Devi Lakshmi
कान्त (Kaanta) = Husband
________________________________________
कमलनयनं (Kamala-Nayanam): Who has Lotus-Like Eyes
कमल (Kamala) = Lotus
नयन (Nayana) = Eye
________________________________________
योगिभिर्ध्यानगम्यम् (Yogibhir-Dhyaana-Gamyam): Who is Attainable to the Yogis by Meditation
योगि (Yogi) = Yogi, Sage
ध्यान (Dhyaana) = Meditation
गम्यम् (Gamyam) = Approachable, Accessible, Attainable
________________________________________
वन्दे (Vande): Salutations
वन्द (Vanda) = Praising, Extolling
________________________________________
विष्णुं (Vissnnum): Sri Vishnu
________________________________________
भवभयहरं (Bhava-Bhaya-Haram): Who Removes the Fear of Worldly Existence
भव (Bhava) = Worldly Existence
भय (Bhaya) = Fear
हर (Hara) = Taking Away, Removing, Destroying
________________________________________
सर्वलोकैकनाथम् (Sarva-Loka-Eka-Naatham): Who is the Lord of All the Lokas
सर्व (Sarva) = All
लोक (Loka) = Loka [World]
एक (Eka) = One
नाथ (Naatha) = Lord

Kaayena Vaacaa Manase[a-I]ndriyairvaa
Buddhy-Aatmanaa Vaa Prakrteh Svabhaavaat |
Karomi Yad-Yat-Sakalam Parasmai
Guru-Varaayeti Samarpayaami ||
कायेन (Kaayena): By Body
काय (Kaaya) = Body
________________________________________
वाचा (Vaacaa): Speech, Word
________________________________________
मनसेन्द्रियैर्वा (Manasa-Indriyairvaa): By Mind or Sense Organ
मनस (Manasa) = Mind
इन्द्रिय (Indriya) = Sense Organ
वा (Vaa) = Or
________________________________________
बुद्ध्यात्मना (Buddhi-Aatmanaa): By Intellect or Soul [Feeling of Heart]
बुद्धि (Buddhi) = Intellect
आत्मन् (Aatman) = Soul
________________________________________
वा (Vaa): Or
________________________________________
प्रकृतेः (Prakrteh): By Nature
प्रकृति (Prakrti) = Nature
________________________________________
स्वभावात् (Svabhaavaat): Due to Disposition of Mind
स्वभाव (Svabhaava) = Innate or Inherent Disposition
________________________________________
करोमि (Karomi): I Do
कर (Kara) = Doing
________________________________________
यद्यत्सकलं (Yad-Yat-Sakalam): All Whatever [I Do]
यद् यद् (Yad Yad) = Whatever
सकल (Sakala) = All
________________________________________
परस्मै (Parasmai): To the Other [i.e. for the Supreme Guru]
पर (Para) = Other
________________________________________
गुरुवरायेति (Guru-Varaayeti): To the Supreme Guru
गुरु (Guru) = Guru
वर (Vara) = Supreme
________________________________________
समर्पयामि (Samarpayaami): I Surrender
समर्पण (Samarpanna) = Surrender

Namastestu Mahaa-Maaye Shrii-Piitthe Sura-Puujite |
Shangkha-Cakra-Gadaa-Haste Mahaalakssmi Namostute ||1||

नमस्तेऽस्तु (Namastestu): Salutations to You
नमस् (Namas) = Reverential Salutations, Obeisance
________________________________________
महामाये (Mahaa-Maaye): Mahamaya, The Great Enchantress
महा (Mahaa) = Great
माया (Maayaa) = Illusion
________________________________________
श्रीपीठे (Shrii-Piitthe): In the Abode of Sri [Devi Mahalakshmi]
श्री (Shrii) = Goddess Lakshmi, Good Fortune, Auspiciousness
पीठ (Piittha) = Throne, Royal Seat
________________________________________
सुरपूजिते (Sura-Puujite): Worshipped by the Devas
सुर (Sura) = Deva
पूजित (Puujita) = Worshipped
________________________________________
शङ्खचक्रगदाहस्ते (Shangkha-Cakra-Gadaa-Haste): Conch , Discus and Mace in Hands
शङ्ख (Shangkha) = Conch
चक्र (Cakra) = Discus
गदा (Gadaa) = Mace
हस्त (Hasta) = Hand
________________________________________
महालक्ष्मि (Mahaalakssmi): Devi Mahalakshmi
________________________________________
नमोऽस्तुते (Namostute): Obeisance to You

Namaste Garudda-Aaruuddhe Kola-Aasura-Bhayamkari |
Sarva-Paapa-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||2||

नमस्ते (Namaste): Salutations to You
नमस् (Namas) = Reverential Salutations, Obeisance
________________________________________
गरुडारूढे (Garudda-Aaruuddhe): Riding on the Garudda
गरुड (Garudda) = Vahana of Lord Vishnu in the form of an eagle
आरूढ (Aaruuddha) = Mounted
________________________________________
कोलासुरभयंकरि (Kolaa-Aasura-Bhayamkari): Terror to Kolasura
कोलासुर (Kolaasura) = An asura or demon by name Kola
भयंकर (Bhayamkara) = Terrible
________________________________________
सर्वपापहरे (Sarva-Paapa-Hare): Remover of all Sins
सर्व (Sarva) = All
पाप (Paapa) = Sin
हर (Hara) = Destroy

Sarvajnye Sarva-Varade Sarva-Dusstta-Bhayamkari |
Sarva-Duhkha-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||3||

सर्वज्ञे (Sarvajnye): All-Knowing
सर्वज्ञ (Sarvajnya) = All-Knowing
________________________________________
सर्ववरदे (Sarva-Varade): Giver of All Boons
सर्व (Sarva) = All
वरद (Varada) = Granting Wishes , Conferring Boons
________________________________________
सर्वदुष्टभयंकरि (Sarva-Dusstta-Bhayamkari): Terror to All the Wicked
सर्व (Sarva) = All
दुष्ट (Dusstta) = Wicked
भयंकर (Bhayamkara) = Terrible
________________________________________
सर्वदुःखहरे (Sarva-Duhkha-Hare): Remover of All Sorrows
सर्व (Sarva) = All
दुःख (Duhkha) = Sorrow
हर (Hara) = Destroy
________________________________________
देवि (Devi): Goddess

Siddhi-Buddhi-Prade Devi Bhukti-Mukti-Pradaayini |
Mantra-Muurte Sadaa Devi Mahaalakssmi Namostute ||4||

सिद्धिबुद्धिप्रदे (Siddhi-Buddhi-Prade): Giver of Success and Intelligence
सिद्धि (Siddhi) = Success
बुद्धि (Buddhi) = Intelligence
प्रद (Prada) = Give
________________________________________
भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि (Bhukti-Mukti-Pradaayini): Giver of Wordly Enjoyment and Liberation
भुक्ति (Bhukti) = Wordly Enjoyment
मुक्ति (Mukti) = Liberation
प्रद (Prada) = Give
________________________________________
मन्त्रमूर्ते (Mantra-Muurte): Embodiment of Mantra
मन्त्र (Mantra) = Mantra
मूर्त (Muurta) = Embodiment
________________________________________
सदा (Sadaa): Always

Aady-Anta-Rahite Devi Aadya-Shakti-Maheshvari |
Yogaje Yoga-Sambhuute Mahaalakssmi Namostute ||5||

आद्यन्तरहिते (Aadi-Anta-Rahite): Without Beginning and End
आदि (Aadi) = Beginning
अन्त (Anta) = End
रहित (Rahita) = Free from
________________________________________
आद्यशक्तिमहेश्वरि (Aadya-Shakti-Maheshvari): Primal Energy and the Great Goddess
आद्य (Aadya) = Primitive
शक्ति (Shakti) = Energy
महेश्वरि (Maheshvari) = The Great Goddess
________________________________________
योगजे (Yogaje): Born of Yoga
योगज (Yogaja) = Produced by or arising from Yoga or Meditation
________________________________________
योगसम्भूते (Yoga-Sambhuute): United with Yoga
योग (Yoga) = Yoga
सम्भूत (Sambhuuta) = United with, Arisen from

Sthuula-Suukssma-Mahaaroudre Mahaa-Shakti-Mahodare |
Mahaa-Paapa-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||6||

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे (Sthuula-Suukssma-Mahaaraudre): Both Gross and Subtle and most Terrible
स्थूल (Sthuula) = Gross
सूक्ष्म (Suukssma) = Subtle
महारौद्र (Mahaaraudra) = Most Terrible
________________________________________
महाशक्तिमहोदरे (Mahaa-Shakti-Mahodare): Great Power and Prosperity
महा (Mahaa) = Great
शक्ति (Shakti) = Power
महोदर (Mahodara) = Literally big-bellied which signifies Great Prosperity
________________________________________
महापापहरे (Mahaa-Paapa-Hare): Great Remover of all Sins
महा (Mahaa) = Great
पाप (Paapa) = Sin
हर (Hara) = Destroy

Padma-Aasana-Sthite Devi Para-Brahma-Svaruupinni |
Parameshi Jagan-Maatar-Mahaalakssmi Namostute ||7||

पद्मासनस्थिते (Padmaa-Asana-Sthite): Seated on the Lotus
पद्म (Padma) = Lotus
आसन (Aasana) = Seat
स्थित (Sthita) = Abiding
________________________________________
परब्रह्मस्वरूपिणि (Para-Brahma-Svaruupinni): Nature of Supreme Brahman
पर (Para) = The Supreme
ब्रह्म (Brahma) = Brahman, the Supreme Indivisible Consciousness
स्वरूप (Svaruupa) = Of the nature of
________________________________________
परमेशि (Parameshi): Supreme Lord
परम (Parama) = Supreme
ईश (Iisha) = Lord
________________________________________
जगन्मातर्महालक्ष्मि (Jaganmaatar-Mahaalakssmi): Mother of the Universe. O Mahalakshmi
जगत् (Jagat) = The World
माता (Maataa) = Mother
महालक्ष्मि (Mahaalakssmi) = Devi Mahalakshmi

Shveta-Ambara-Dhare Devi Naana-Alangkaara-Bhuussite |
Jagatsthite Jagan-Maatar-Mahaalakssmi Namostute ||8||

श्वेताम्बरधरे (Shveta-Ambara-Dhare): Dressed in White Garments
श्वेत (Shveta) = White
अम्बर (Ambara) = Clothes, Garments
धर (Dhara) = Wearing
________________________________________
नानालङ्कारभूषिते (Naana-Alangkaara-Bhuussite): Adorned with Various Ornaments
नाना (Naanaa) = Various
अलंकार (Alamkaara) = Ornaments
भूषण (Bhuussanna) = Adorning
________________________________________
जगत्स्थिते (Jagat-Sthite): Abiding as the Universe
जगत् (Jagat) = The World
स्थित (Sthita) = Abiding

Mahaalakssmy-Assttakam Stotram Yah Patthed-Bhaktimaan-Narah |
Sarva-Siddhim-Avaapnoti Raajyam Praapnoti Sarvadaa ||9||

________________________________________
महालक्ष्म्यष्टकं (Mahaalakssmy-Assttakam): Mahalakshmi Ashtakam
________________________________________
स्तोत्रं (Stotram): Hymn in Praise of God
________________________________________
यः (Yah): He
________________________________________
पठेद्भक्तिमान्नरः (Patthed-Bhaktimaan-Narah): Whoever Recites this with Devotion
पठ (Pattha) = Reading, Reciting
भक्ति (Bhakti) = Devotion
नर (Nara) = Person
________________________________________
सर्वसिद्धिमवाप्नोति (Sarva-Siddhim-Avaapnoti): Will obtain all Success
सर्व (Sarva) = All
सिद्धि (Siddhi) = Success
अप्नोति (Apnoti) = Obtain
________________________________________
राज्यं (Raajyam): Kingdom
________________________________________
प्राप्नोति (Praapnoti): Obtain
________________________________________
सर्वदा (Sarvadaa): Always

Eka-Kaale Patthen-Nityam Mahaa-Paapa-Vinaashanam |
Dvi-Kaalam Yah Patthen-Nityam Dhana-Dhaanya-Samanvitah ||10||

एककाले (Eka-Kaale): One Time
एक (Eka) = One
काल (Kaala) = Time
________________________________________
पठेन्नित्यं (Patthen-Nityam): Recites Daily
पठ (Pattha) = Reading, Reciting
नित्य (Nitya) = Daily
________________________________________
महापापविनाशनम् (Mahaa-Paapa-Vinaashanam): Will Destroy Great Sins
महा (Mahaa) = Great
पाप (Paapa) = Sin
विनाश (Vinaasha) = Destroy
________________________________________
द्विकालं (Dvi-Kaalam): Two Times
द्वि (Dvi) = Two
काल (Kaala) = Time
________________________________________
धनधान्यसमन्वितः (Dhana-Dhaanya-Samanvitah): Will obtain Wealth and Foodgrains
धन (Dhana) = Wealth
धान्य (Dhaanya) = Foodgrains
समन्वित (Samanvita) = Endowed with


Tri-Kaalam Yah Patthen-Nityam Mahaa-Shatru-Vinaashanam |
Mahaalakssmirbhavennityam Prasannaa Varadaa Shubhaa ||11||

त्रिकालं (Tri-Kaalam): Three Times
त्रि (Tri) = Three
काल (Kaala) = Time
________________________________________
महाशत्रुविनाशनम् (Mahaa-Shatru-Vinaashanam): Will Destroy Great Enemies
महा (Mahaa) = Great
शत्रु (Shatru) = Enemy
विनाश (Vinaasha) = Destroy
________________________________________
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं (Mahaalakssmir-Bhaven-Nityam): Devi Mahalakshmi will Always be [Pleased]
महालक्ष्मि (Mahaalakssmi) = Devi Mahalakshmi
भवेत् (Bhavet) = Be
नित्य (Nitya) = Always
________________________________________
प्रसन्ना (Prasannaa): Pleased
________________________________________
वरदा (Vara-Daa): Will Bestow Boons
वर (Vara) = Boon
दा (Daa) = Giving
________________________________________
शुभा (Shubhaa): Auspicious

saraswati namastubhyam varadé kāmarūpiṇi |
vidyārambham kariṣhyāmi, siddhirbhavatu mé sadā

kAmarUpiNi-One who fulfills desires

Yaa Kunde[a-I]ndu-Tussaara-Haara-Dhavalaa Yaa Shubhra-Vastra-[A]avrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa Yaa Shveta-Padma-[A]asanaa |
Yaa Brahma-Acyuta-Shankara-Prabhrtibhir-Devah Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii Nihshessa-Jaaddya-Apahaa

या (Yaa): She Who
या (Yaa) = She Who, To go towards
________________________________________
कुन्देन्दुतुषारहारधवला (Kunda-Indu-Tussaara-Haara-Dhavalaa): Who is Pure White like Jasmine, Cool White like Moon, Bright White like Snow and Shining White like Garland of Pearls
कुन्द (Kunda) = Jasmine flower
इन्दु (Indu) = Moon, A Bright Drop, A Spark
तुषार (Tussaara) = Frost, Snow, Sold
हार (Haara) = A Garland of Pearls, Necklace Bearing, Carrying away
धवल (Dhavala) = White, Dazzling White, Handsome, Beautiful
________________________________________
शुभ्रवस्त्रावृता (Shubhra-Vastra-Aavrtaa): Who is Covered with Pure White Garments
शुभ्र (Shubhra) = White, Radiant, Shining, Beautiful
वस्त्र (Vastra) = Clothes, Garments
आवृत (Aavrta) = Covered, Concealed, Spread, Filled with
________________________________________
वीणावरदण्डमण्डितकरा (Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa): Whose Hands are Adorned with Veena and the Boon-Giving Staff
वीणा (Viinnaa) = Veena, a stringed musical instrument
वर (Vara) = Boon, Gift, Valuable, Precious, Most Excellent
दण्ड (Danndda) = a Staff, a Sceptre
मण्डित (Mannddita) = Adorned, Decorated
कर (Kara) = a Doer, the Hand
________________________________________
श्वेतपद्मासना (Shveta-Padma-Aasanaa): Who is Seated on Pure White Lotus
श्वेत (Shveta) = White
पद्म (Padma) = Lotus
आसन (Aasana) = Sitting, Abiding, Dwelling, Seat
________________________________________
ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवः (Brahmaa-Acyuta-Shamkara-Prabhrtibhir-Devah): Who is [Adored] by Lord Brahma, Lord Acyuta, Lord Lord Shankara and Other Devas
ब्रह्मा (Brahmaa) = Sri Brahma
अच्युत (Acyuta) = Imperishable, another name of Sri Vishnu or Sri Krishna
शंकर (Shamkara) = Causing Prosperity, Auspicious, Beneficent, another name of Sri Shiva
प्रभृति (Prabhrti) = Beginning with, Etc
देव (Deva) = Heavenly, Divine, Shining One, Deva, God
________________________________________
सदा (Sadaa): Always, Ever, Every Time
________________________________________
पूजिता (Puujitaa): Worshipped
पूजित (Puujita) = Worshipped, Honoured, Adored
________________________________________
सा (Saa): She
________________________________________
मां (Maam): Me
________________________________________
पातु (Paatu): Please Protect
पा (Paa) = Guarding, Protecting
________________________________________
सरस्वति (Sarasvati): Devi Saraswati
________________________________________
भगवती (Bhagavatii): Goddess
________________________________________
निःशेषजाड्यापहा (Nihshessa-Jaaddya-Apahaa): Remove my Ignorance completely
निःशेष (Nihshessa) = Without Remainder, Complete, Whole
जाड्य (Jaaddya) = Dullness, Stupidity, Inactivity, Ignorance
अपह (Apaha) = Keeping back, Repelling, Removing, Destroying

Om Sham No Mitrah Sham Varunnah |
Sham No Bhavatv-Aryamaa |
Sham No Indro Brhaspatih |
Sham No Vissnnur-Urukramah |


ॐ (Om): Symbol of Parabrahman
________________________________________
शं (Sham): Be Appeased, Pleased, Propitious
________________________________________
नो (No): With Us
नस् (Nas) = Us, of Us, to Us
________________________________________
मित्रः (Mitrah): God Mitra
________________________________________
वरुणः (Varunnah): God Varuna
________________________________________
भवत्वर्यमा (Bhavatv-Aryamaa): The Honourable Aryama
भवत् (Bhavat) = Your Honour, Your Worship
अर्यमन् (Aryaman) = God Aryama
________________________________________
इन्द्रो (Indro): God Indra
इन्द्र (Indra) = God Indra
________________________________________
बृहस्पतिः (Brhaspatih): God Brihaspati
________________________________________
विष्णुरुरुक्रमः (Vissnnur-Urukramah): Lord Vishnu with Long Strides
विष्णु (Vissnnu) = Lord Vishnu
उरुक्रम (Urukrama) = Making Wide Strides

 


Facebook Comments