Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Poll

n

n
0 (0%)
n
2 (100%)

Total Members Voted: 2

Author Topic: 14 Slokas and Special Slokas for each separate day of the week as pdf file  (Read 1355653 times)

0 Members and 32 Guests are viewing this topic.


Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
Indian Slokas-Mantras-Stotrams-Dyanam


Here are some for example:

SRI GURUVULU

Gurur bramha gurur Vishnu ! gurur devo maheshwaraa!! Gurusakhath parabrawma ! thasmaisri guruve namaha.

SRI DATTHATREYULU

Malamkumdimchadamarum ! Shulam shamkkam sudharshanam !! Dadhanam bakta varadham ! dathatreyam namamyaham !!

SRI SHRIDI SAIBABA

Shridibasaya vidmaye ! sarvasiddyai chadimahi ! Thannosai prachodayat “sadguro sainadasya krupaa patramavedruvam”

SRI GANESHWARULU

Vaghi shadyastu manasaa ! sarvartanamupakrame !! Ygnatwakruthyastu ! thamnamami gajananam!

SRI PARWATI PARAMESHWARULU

Vvartavivasompruthou ! vagatra prathi pathaye !! Jagatha: patharowvande ! parvathi parameshwarow

SRI RAMA CHANDRULU

Aapaddamapawartharam ! daatharam sarwasampadaam !! Lokabhiramam sriramam ! bhuyo bhuyo namamyaham !!

SRIDEVI

Sarvamangalamangaleye ! shive sarwarthasadake !! Sharanyethriyambhake devi ! narayani namostuthe !!

SRI SIDDHA LAXMI

Sidda laxmir moksha laxmi ! jayalaxmi saraswathi ! Sri laxmi varala keksha ! prasanna mama sarvada !!

SRI NAARAYANI DEVI

Sharannagatha ddennarta ! paritranaparrayanee !! Sarwasyarti haredevi ! narayani namostuthe !!

SRI SARASWATHI DEVI

Sharadhindhu samakare ! parabrawma swarupanii !! Vvasaraa pita nilaye ! saraswathi namostuthe !!

SRI ANJANEYA SWAMY

Anjaneyam mahaviram ! bramha Vishnu shivatmakam !! Arunnarkam prabhumshamtham ! ramadutham namamyaham !!

SRI KRISHNUDU

Krushnayavasudevaya ! haraye paramatmanee !! Pranatha: kleshanashaya ! govindaya namonama: Kararavimdena padaaravindam ! Mukaaravindeena viniveshayantham !!

SRI VENKATSHWARULU

Kalyanadubta gatraya ! kamitardha pradheehi Sri madvenkata nadhaya srinivasayathey nama:

SRI NARASIMHA SWAMY

Sri narasimha vibave garudadwajaya tapatrayopa Shamanaya bavowshadhaya !! Thrushnarivruchika jalagni bujangaroga ! Kelshowya yaya haraye guruve Namaste namaha: !!

http://www.manadhi.com/Indian_Culture/Slokas_Mantras.aspx
« Last Edit: February 10, 2012, 02:49:47 AM by marioban29 »

Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
Please priya.sri2009ji pray for me
I want to marry Mandy Rösler from Hohndorf,Germany.She lives in Munich now and is rich.I lost her in June 2001

I wish to be like Arvin & Sheema.

Please forgive me Mandy, Sheema, priya.sri2009ji

priya.sri2009ji you are a Queen.
Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
ॐ साईं राम!!!

Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
"Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa,
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho"

Offline raghav.kamath

 • Member
 • Posts: 3
 • Blessings 0
Aum bhur buvah swaha, tat savitur varenyam, bhargo devasya dhimahi, dhiyo yo nah prachodayat

ॐ (Om): Om, the Symbol of the Parabrahman
________________________________________
भूर्भुवः (Bhuur-Bhuvah): [that pervades the] Bhu-Loka [Physical Plane] and Bhuvar Loka [Astral Plane]
भूः (Bhuuh) = Bhu Loka, the Physical Plane
भुवः (Bhuvah) = Bhuvar Loka, the Antariksha or the Astral Plane
________________________________________
स्वः (Svah): [and pervades the] Swarga Loka [Celestial Plane]
________________________________________
तत्सवितुर्वरेण्यं (Tat-Savitur-Varennyam): That Savitr, the Divine Illumination which is the Most Adorable
तत् (Tat) = That
सवितुर् (Savitur) = Savitr, the Divine Illumination
वरेण्य (Varennya) = Most Adorable, Fit to be Worshipped
________________________________________
भर्गो (Bhargo): [That] Radiance
भर्ग (Bharga) = Radiance, Splendour, Effulgence
________________________________________
देवस्य (Devasya): [which is of the] Divine
देव (Deva) = Divine
________________________________________
धीमहि (Dhiimahi): We Meditate upon
धा (Dhaa) = To Direct or Fix the Mind or Attention, Meditate
________________________________________
धियो (Dhiyo): Understanding, Intelligence, Wisdom
धी (Dhii) = Understanding, Intelligence, Wisdom
________________________________________
यो (Yo): Which. Who
यः (Yah) = Which, Who
________________________________________
नः (Nah): Our
________________________________________
प्रचोदयात् (Pracodayaat): Enlighten, Impel, Awaken
प्रचुद् (Pracud) = To set in Motion, Drive on, Urge, Impel


Samudra-Vasane Devi Parvata-Stana-Mannddale |
Vissnnu-Patni Namastubhyam Paada-sparsham Kssama-Svame

समुद्रवसने (Samudra-Vasane): Ocean as Garments
समुद्र (Samudra) = Sea, Ocean
वसन (Vasana) = Clothes, Garments
________________________________________
देवि (Devi): Goddess
________________________________________
पर्वतस्तनमण्डले (Parvata-Stana-Mannddale): Mountains as Bosom
पर्वत (Parvata) = Mountain
स्तन (Stana) = Breast
मण्डल (Mannddala) = Circle, Orb
________________________________________
विष्णुपत्नि (Vissnnu-Patni): Consort of Sri Vishnu
विष्णु (Vissnnu) = Sri Vishnu
पत्नि (Patni) = Wife, Consort
________________________________________
नमस्तुभ्यं (Namastubhyam): I Bow to You
________________________________________
पादस्पर्शं (Paada-Sparsham): Touch of the Feet
पाद (Paada) = Foot
स्पर्श (Sparsha) = Touch
________________________________________
क्षमस्वमे (Kssama-Svame): Please Forgive Us
क्षम् (Kssam) = To Pardon, Forgive
स्व (Sva) = signifies Us
________________________________________


Om Gannaanaam Tvaa Ganna-Patim Hava-Amahe
Kavim Kaviinaam-Upama-Shravas-Tamam |
Jyessttha-Raajam Brahmannaam Brahmannas-Pata
Aa Nah Shrnnvan-Nuutibhih-Siida-Saadanam ||
Om Mahaa-Ganna-Adhipataye Namah
ॐ (Om): Symbol of Parabrahman
________________________________________
गणानां (Gannaanaam): Celestial Attendants
गण (Ganna) = Gana, Celestial Attendants or Followers
________________________________________
त्वा (Tvaa): You
________________________________________
गणपतिं (Ganna-Patim): Lord of Celestial Attendants
गण (Ganna) = Gana, Celestial Attendants or Followers
पति (Pati) = Lord
________________________________________
हवामहे (Hava-Amahe): Offer our Sacrificial Oblations
हव (Hava) = An Oblation, Sacrifice
आमह् (Aamah) = Give
________________________________________
कविं (Kavim): Intelligent, Wise, Poet
________________________________________
कवीनामुपमश्रवस्तमम् (Kavim Kaviinaam-Upama-Shravas-Tamam): [Wisdom of the] Wise and the Uppermost in Glory
कवि (Kavi) = Intelligent, Wise
उपम (Upama) = Uppermost, Highest
श्रवस् (Shravas) = Glory, Fame, Renown
तम (Tama) = In a High Degree, Much
________________________________________
ज्येष्ठराजं (Jyessttha-Raajam): Eldest Lord
ज्येष्ठ (Jyessttha) = Eldest
राज (Raaja) = King
________________________________________
ब्रह्मणाम् (Brahmannaam): Of the Nature of Brahman
ब्रह्म (Brahma) = Brahma, the Absolute Consciousness
________________________________________
ब्रह्मणस्पत (Brahmannas-Pata): The Embodiment of Om
ब्रह्मन् (Brahman) = The Sacred Syllable Om
पति (Pati) = Lord
________________________________________
आ (Aa): A particle for Invoking
________________________________________
नः (Nah): Us
________________________________________
शृण्वन्नूतिभिःसीदसादनम् (Shrnnvan-Nuutibhih-Siida-Saadanam): By Listening to our Prayers, be present in the seat of this sacred sacrificial alter
श्रु (Shru) = To Listen
नुति (Nuti) = Praise, Worship
सद् (Sad) = To Sit Down [esp at a sacrifice]
सादन (Saadana) = Seat, Dwelling
________________________________________
महागणाधिपतये (Mahaa-Ganna-Adhipataye): The Great Lord of the Ganas
महा (Mahaa) = Great
गण (Ganna) = Gana, Celestial Attendants or Followers
अधिपति (Adhipati) = King
________________________________________
नमः (Namah): Salutations
________________________________________
Shukla-Ambara-Dharam Vissnnum Shashi-Varnnam Catur-Bhujam |
Prasanna-Vadanam Dhyaayet Sarva-Vighno[a-U]pashaantaye
शुक्लाम्बरधरं (Shukla-Ambara-Dharam): Who is Wearing White Clothes
शुक्ल (Shukla) = White
अम्बर (Ambara) = Clothes, Garments
धर (Dhara) = Wearing
________________________________________
विष्णुं (Vissnnum): Who is All-Pervading
________________________________________
शशिवर्णं (Shashi-Varnnam): Who is Bright in Appearance like the Moon
शशिन् (Shashin) = Moon
वर्ण (Varnna) = Colour, Appearance
________________________________________
चतुर्भुजम् (Catur-Bhujam): Who is Having Four Hands
चतुस् (Catus) = Four
भुज (Bhuja) = Arm
________________________________________
प्रसन्नवदनं (Prasanna-Vadanam): Who is Having a Compassionate and Gracious Face
प्रसन्न (Prasanna) = Gracious, Kind
वदन (Vadana) = Face
________________________________________
ध्यायेत् (Dhyaayet): Let us Meditate
ध्यान (Dhyaana) = Meditation
________________________________________
सर्वविघ्नोपशान्तये (Sarva-Vighna-Upashaantaye): To Ward of all Obstacles
सर्व (Sarva) = All
विघ्न (Vighna) = Obstacle
उपशान्त (Upashaanta) = Calmed, Appeased


Gaja-[A]ananam Bhuuta-Ganna-[A]adi Sevitam
Kapittha Jambuu-Phala-Saara Bhakssitam
Umaa-Sutam Shoka Vinaasha-Kaarannam
Namaami Vighne[a-I]shvara Paada-Pangkajam
गजाननं (Gaja-Aananam): Who is having an Elephant Face
गज (Gaja) = Elephant
आनन (Aanana) = Face
________________________________________
भूतगणादि (Bhuutagannaadi): Bhuta Ganas [Celestial Attendants or Followers] and Others
भूतगण (Bhuutaganna) = Refers to Celestial Attendants
आदि (Aadi) = And Others
________________________________________
सेवितं (Sevitam): Served
________________________________________
कपित्थ (Kapittha): Wood Apple Fruit
________________________________________
जम्बूफलसार (Jambuuphalasaara): The Core of Jamun or Rose Apple Fruit
जम्बू (Jambuu) = Jamun or Rose Apple Fruit
फल (Phala) = Fruit
सार (Saara) = Essence, Core
________________________________________
भक्षितम् (Bhakssitam): Eaten or Drunk
________________________________________
उमासुतं (Umaasutam): The Son of Devi Uma
उमा (Umaa) = Uma or Devi Parvati
सुत (Suta) = Son
________________________________________
शोक (Shoka): Sorrow
________________________________________
विनाशकारणं (Vinaashakaarannam): The Cause of Destruction [of Sorrow]
विनाश (Vinaasha) = Destruction, Removal
कारण (Kaaranna) = Cause
________________________________________
नमामि (Namaami): I Prostrate
नम (Nama) = Prostrate, Salute Reverentially
________________________________________
विघ्नेश्वर (Vighneshvara): The God who Removes Obstacles
विघ्न (Vighna) = Obstacle
ईश्वर (Iishvara) = God
________________________________________
पादपङ्कजम् (Paadapangkajam): Lotus-Feet
पाद (Paada) = Foot
पङ्कज (Pangkaja) = Mud-Born referring to Lotus
________________________________________

Agaja-[A]anana Padma-Arkam Gaja-[A]ananam Aharnisham |
Aneka-Dam-Tam Bhaktaanaam Eka-Dantam Upaasmahe
अगजानन (Agajaanana): The Face of Gauri [Devi Parvati]
अगजा (Agajaa) = Devi Parvati, the daughter of Himalaya
आनन (Aanana) = Face
________________________________________
पद्मार्कं (Padmaarkam): The Rays from the Lotus [Face of Gauri]
पद्म (Padma) = Lotus
अर्क (Arka) = Belonging or Relating to Sun
________________________________________
गजाननं (Gajaananam): Having the Face of an Elephant
गज (Gaja) = Elephant
आनन (Aanana) = Face
________________________________________
अहर्निशम् (Aharnisham): Day and Night, Continually
________________________________________
अनेकदंतं (Anekadamtam): Granting Many [Wishes of] His [Devotees]
अनेक (Aneka) = Many
द (Da) = Giving, Granting
तम् (Tam) = His
________________________________________
भक्तानां (Bhaktaanaam): Devotees
भक्त (Bhakta) = Devotee
________________________________________
एकदन्तं (Ekadantam): Having a Single Tusk
एक (Eka) = One
दन्त (Danta) = Tusk
________________________________________
उपास्महे (Upaasmahe): Worship
उपास् (Upaas) = Worship
________________________________________


Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Surya-Kotti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryessu Sarvadaa
वक्रतुण्ड (Vakra-Tunndda): Curved Trunk
वक्र (Vakra) = Curved
तुण्ड (Tunndda) = Trunk
________________________________________
महाकाय (Maha-Kaaya): Large Body
महा (Mahaa) = Large
काय (Kaaya) = Body
________________________________________
सुर्यकोटि (Surya-Kotti): Million Suns
सुर्य (Surya) = Sun
कोटि (Kotti) = Ten Million
________________________________________
समप्रभ (Samaprabha): With the Brilliance of
________________________________________
निर्विघ्नं (Nirvighnam): Free of Obstacles
________________________________________
कुरु (Kuru): Make
________________________________________
मे (Me): My
________________________________________
देव (Deva): Lord
________________________________________
सर्वकार्येषु (Sarva-Kaaryessu): All Works
सर्व (Sarva) = All
कार्य (Kaarya) = Work
________________________________________
सर्वदा (Sarvadaa): Always
________________________________________


Prannamya Shirasaa Devam Gaurii-Putra Vinaayakam |
Bhakta-[A]avaasam Smaren-Nitya-[A]ayuss-Kaama-Artha-Siddhaye

प्रणम्य (Prannamya): Who is to be Worshipped [First]
प्रणम् (Prannam) = to Bend or Bow down before, make obeisance to
________________________________________
शिरसा (Shirasaa): [Who is Worshipped] First
शिरस् (Shiras) = the Head, Chief, Foremost, First of a class
________________________________________
देवं (Devam): Deva, God
________________________________________
गौरीपुत्र (Gaurii-Putra): Who is the Son of Devi Gauri
गौरी (Gaurii) = Devi Gauri
पुत्र (Putra) = Son
________________________________________
विनायकम् (Vinaayakam): Who is known as Vinayaka [literally means the remover of obstacles]
________________________________________
भक्तावासं (Bhakta-Aavaasam): Who is the Abode for Devotees
भक्त (Bhakta) = Devotee
आवास (Aavaasa) = Abode, Dwelling
________________________________________
स्मरेन्नित्यायुष्कामार्थसिद्धये (Smaren-Nitya-Aayuss-Kaama-Artha-Siddhaye): One should always remember Him for Long Life, Health, Wealth and Fulfillment of Desires
स्मर (Smara) = Remembering, Recollecting
नित्य (Nitya) = Always
आयुस् (Aayus) = Long Life, Vigour, Health
काम (Kaama) = Desire
अर्थ (Artha) = Wealth
सिद्ध (Siddha) = Accomplishes, Fulfilled

Mrityunjaya RUdraya Neelakanthaya Shambhave|
Amriteshaya Sarvaya Mahadevayadhe Namaha

Mrityunjaya- Victorious over death
RUdraya-Rudra
Neelakanthaya-Bllue throated
Amriteshaya-Shiva


Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Ma-Amrtaat

ॐ (Om): Symbol of Parabrahman
________________________________________
त्र्यम्बकं (Tri-Ambaka): The Three-Eyed one
त्रि (Tri) = Three
अम्बक (Ambaka) = Eye
________________________________________
यजामहे (Yaja-Mahe): We Worship
यज् (Yaj) = To Worship, Adore, Honor
मह् (Mah) = To give, bestow
________________________________________
सुगन्धिं (Sugandhim): The Fragrant [the Spiritual Essence]
________________________________________
पुष्टिवर्धनम् (Pussti-Vardhanam): Who Nourishes as the Spiritual Essence
पुष्टि (Pusstti) = Well Nourished condition
वर्धन (Vardhana) = Increasing, Growing
________________________________________
उर्वारुकमिव (Urvaarukam-Iva): Like a Cucumber
उर्वारु (Urvaaru) = Cucumber
इव (Iva) = Like, In the same manner
________________________________________
बन्धनान् (Bandhanaan): Bondage [of Samsara or Worldly Life]
________________________________________
मृत्योर्मुक्षीय (Mrtyor-Mukssiiya): Liberate us from the fear of Death
मृत्यु (Mrtyu) = Death
मुक्ति (Mukti) = Liberation
________________________________________
मामृतात् (Ma-Amrtaat): [We realize we are] never [separated from our] Immortal Nature
मा (Maa) = Not
अमृत (Amrta) = Immortal


Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha-Saadhike |
Sharannye Trya[i-A]mbake Gauri Naaraayanni Namo[ah-A]stu Te
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये (Sarva-Manggala-Maanggalye): Who is the Auspiciousness in all the Auspicious
सर्व (Sarva) = All
मङ्गल (Manggala) = Auspiciousness
माङ्गल्य (Maanggalya) = Conferring Happiness or Auspiciousness
________________________________________
शिवे (Shive): Auspiciousness Herself
शिव (Shiva) = The Auspicious One
________________________________________
सर्वार्थसाधिके (Sarvaartha-Saadhike): Complete with All the Auspicious Attributes
सर्वार्थ (Sarvaartha) = All Things or Objects, All Manner of Things
साधिक (Saadhika) = Having Excess or Surplus, Excessive, More than Full or Complete
________________________________________
शरण्ये (Sharannye): Giver of Refuge
शरण्य (Sharannya) = Affording Shelter, Yielding Help or Protection to
________________________________________
त्र्यम्बके (Tryambake): With Three Eyes
त्रि (Tri) = Three
अम्बक (Ambaka) = Eye
________________________________________
गौरि (Gauri): With a Shining Face
गौर (Gaura) = Shining, Brilliant, another name of Devi Durga
________________________________________
नारायणि (Naaraayanni): Devi Narayani
________________________________________
नमोऽस्तु (Namostu): Salutations Be [to You]
नमस् (Namas) = Bow, Reverential Salutation
अस्तु (Astu) = Let it be, Be it so
________________________________________
ते (Te): to You

Annapuurnne Sadaa-Puurnne Shangkara-Praanna-Vallabhe |
Jnyaana-Vairaagya-Siddhy-Artham Bhikssaam Dehi Ca Paarvati

अन्नपूर्णे (Annapuurnne): O Mother Annapoorna
________________________________________
सदापूर्णे (Sadaa-Puurnne): Who is always Full [with the gift of Food and Blessings]
सदा (Sadaa) = Always
पूर्ण (Puurnna) = Full
________________________________________
शङ्करप्राणवल्लभे (Shangkara-Praanna-Vallabhe): Who is the Beloved of Shankara
शङ्कर (Shangkara) = Shankara, another name of Shiva
प्राण (Praanna) = Life
वल्लभ (Vallabha) = Beloved above all
________________________________________
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं (Jnyaana-Vairaagya-Siddhi-Artham): Please grant Your Grace to awaken within me Spiritual Knowledge and Freedom from all Worldly Desires
ज्ञान (Jnyaana) = Knowledge
वैराग्य (Vairaagya) = Renunciation, Freedom from all Worldly Desires
सिद्धि (Siddhi) = Accomplishment
अर्थ (Artha) = for the sake of
________________________________________
च (Ca): And, sometimes used for emphasis
________________________________________
पार्वति (Paarvati): Devi Parvati


Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gururdevo Maheshvarah |
Gurure[-I]va Param Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah
गुरुर्ब्रह्मा (Gurur-Brahmaa): The Guru is Lord Brahma
गुरु (Guru) = The Guru
ब्रह्मा (Brahmaa) = Brahma
________________________________________
गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो (Gurur-Vissnnur-Gurur-Devo): The Guru is Vishnu, The Guru Deva is ...
गुरु (Guru) = The Guru
विष्णु (Vissnnu) = Vishnu
देव (Deva) = Divine, God
________________________________________
महेश्वरः (Maheshvarah): Maheswara [Shiva]
महा (Mahaa) = Great
ईश्वर (Iishvara) = God
________________________________________
गुरुरेव (Guruha-Iva): The Guru is Verily
गुरु (Guru) = The Guru
इव (Iva) = Indeed, Verily
________________________________________
परं (Param): Supreme
पर (Para) = Supreme, Highest
________________________________________
ब्रह्म (Brahma): Brahman, the Absolute Consciousness
________________________________________
तस्मै (Tasmai): To Him
________________________________________
श्रीगुरवे (Shrii-Gurave): To Sri Guru
श्री (Shrii) = Honorific prefix indicating Holy, Sacred
गुरु (Guru) = The Guru
ए (E) = Addressing the Guru
________________________________________
नमः (Namah): Salutations, Obeisance
नमस् (Namas) = Salutations, Obeisance
Devanam cha rishinam cha gurum kanchana-sannibham
buddhi-bhutam tri-lokesham tam namami brihaspatim"

Devanam-God
Kanachana-Gold
Buddhi-bhutam- Filled with intelligence
Tri-lokesham- Controlling lord of all three worlds

Poojyaya Raghavendraya Sathya Dharma Ratha Yacha Bajatham Kalpavrukshaya Namatham Kamadenuve

Poojyaya-Worship
Sathya Dharma Ratha Yacha- Embodiment of Sathya and Dharma

Offline raghav.kamath

 • Member
 • Posts: 3
 • Blessings 0
Shaanta-Aakaaram Bhujaga-Shayanam Padma-Naabham Sura-Iisham
Vishva-Aadhaaram Gagana-Sadrsham Megha-Varnna Shubha-Anggam|
Lakssmii-Kaantam Kamala-Nayanam Yogibhir-Dhyaana-Gamyam
Vande Vissnnum Bhava-Bhaya-Haram Sarva-Loka-Eka-Naatham


शान्ताकारं (Shaanta-Aakaaram): Who has a Serene Appearance
शान्त (Shaanta) = Tranquil, Calm, Serene
आकार (Aakaara) = Form, Appearance
________________________________________
भुजगशयनं (Bhujaga-Shayanam): Who Rests on a Serpent [Adisesha]
भुजग (Bhujaga) = Snake, Serpent
शयन (Shayana) = Lying Down, Resting, Sleeping
________________________________________
पद्मनाभं (Padma-Naabham): Who has a Lotus on His Navel
पद्म (Padma) = Lotus
नाभ (Naabha) = Navel
________________________________________
सुरेशं (Sura-Iisham): Who is the Lord of the Devas
सुर (Sura) = Deva, God
ईश (Iisha) = Lord
________________________________________
विश्वाधारं (Vishva-Aadhaaram): Who is the Sustainer of the Universe
विश्व (Vishva) = World, Universe
आधार (Aadhaara) = Support, Power of Sustaining
________________________________________
गगनसदृशं (Gagana-Sadrsham): Who is Boundless and Infinite like the Sky
गगन (Gagana) = Sky
सदृश (Sadrsha) = Resembling, Similar to
________________________________________
मेघवर्ण (Megha-Varnna): Whose Colour is like the Cloud [Bluish]
मेघ (Megha) = Cloud
वर्ण (Varnna) = Outward Appearance, Colour
________________________________________
शुभाङ्गम् (Shubha-Anggam): Who has a Beautiful and Auspicious Body
शुभ (Shubha) = Splendid, Beautiful, Auspicious, Pure
अङ्ग (Angga) = Body, Limb
________________________________________
लक्ष्मीकान्तं (Lakssmii-Kaantam): Who is the Husband of Devi Lakshmi
लक्ष्मी (Lakssmii) = Devi Lakshmi
कान्त (Kaanta) = Husband
________________________________________
कमलनयनं (Kamala-Nayanam): Who has Lotus-Like Eyes
कमल (Kamala) = Lotus
नयन (Nayana) = Eye
________________________________________
योगिभिर्ध्यानगम्यम् (Yogibhir-Dhyaana-Gamyam): Who is Attainable to the Yogis by Meditation
योगि (Yogi) = Yogi, Sage
ध्यान (Dhyaana) = Meditation
गम्यम् (Gamyam) = Approachable, Accessible, Attainable
________________________________________
वन्दे (Vande): Salutations
वन्द (Vanda) = Praising, Extolling
________________________________________
विष्णुं (Vissnnum): Sri Vishnu
________________________________________
भवभयहरं (Bhava-Bhaya-Haram): Who Removes the Fear of Worldly Existence
भव (Bhava) = Worldly Existence
भय (Bhaya) = Fear
हर (Hara) = Taking Away, Removing, Destroying
________________________________________
सर्वलोकैकनाथम् (Sarva-Loka-Eka-Naatham): Who is the Lord of All the Lokas
सर्व (Sarva) = All
लोक (Loka) = Loka [World]
एक (Eka) = One
नाथ (Naatha) = Lord

Kaayena Vaacaa Manase[a-I]ndriyairvaa
Buddhy-Aatmanaa Vaa Prakrteh Svabhaavaat |
Karomi Yad-Yat-Sakalam Parasmai
Guru-Varaayeti Samarpayaami ||
कायेन (Kaayena): By Body
काय (Kaaya) = Body
________________________________________
वाचा (Vaacaa): Speech, Word
________________________________________
मनसेन्द्रियैर्वा (Manasa-Indriyairvaa): By Mind or Sense Organ
मनस (Manasa) = Mind
इन्द्रिय (Indriya) = Sense Organ
वा (Vaa) = Or
________________________________________
बुद्ध्यात्मना (Buddhi-Aatmanaa): By Intellect or Soul [Feeling of Heart]
बुद्धि (Buddhi) = Intellect
आत्मन् (Aatman) = Soul
________________________________________
वा (Vaa): Or
________________________________________
प्रकृतेः (Prakrteh): By Nature
प्रकृति (Prakrti) = Nature
________________________________________
स्वभावात् (Svabhaavaat): Due to Disposition of Mind
स्वभाव (Svabhaava) = Innate or Inherent Disposition
________________________________________
करोमि (Karomi): I Do
कर (Kara) = Doing
________________________________________
यद्यत्सकलं (Yad-Yat-Sakalam): All Whatever [I Do]
यद् यद् (Yad Yad) = Whatever
सकल (Sakala) = All
________________________________________
परस्मै (Parasmai): To the Other [i.e. for the Supreme Guru]
पर (Para) = Other
________________________________________
गुरुवरायेति (Guru-Varaayeti): To the Supreme Guru
गुरु (Guru) = Guru
वर (Vara) = Supreme
________________________________________
समर्पयामि (Samarpayaami): I Surrender
समर्पण (Samarpanna) = Surrender

Namastestu Mahaa-Maaye Shrii-Piitthe Sura-Puujite |
Shangkha-Cakra-Gadaa-Haste Mahaalakssmi Namostute ||1||

नमस्तेऽस्तु (Namastestu): Salutations to You
नमस् (Namas) = Reverential Salutations, Obeisance
________________________________________
महामाये (Mahaa-Maaye): Mahamaya, The Great Enchantress
महा (Mahaa) = Great
माया (Maayaa) = Illusion
________________________________________
श्रीपीठे (Shrii-Piitthe): In the Abode of Sri [Devi Mahalakshmi]
श्री (Shrii) = Goddess Lakshmi, Good Fortune, Auspiciousness
पीठ (Piittha) = Throne, Royal Seat
________________________________________
सुरपूजिते (Sura-Puujite): Worshipped by the Devas
सुर (Sura) = Deva
पूजित (Puujita) = Worshipped
________________________________________
शङ्खचक्रगदाहस्ते (Shangkha-Cakra-Gadaa-Haste): Conch , Discus and Mace in Hands
शङ्ख (Shangkha) = Conch
चक्र (Cakra) = Discus
गदा (Gadaa) = Mace
हस्त (Hasta) = Hand
________________________________________
महालक्ष्मि (Mahaalakssmi): Devi Mahalakshmi
________________________________________
नमोऽस्तुते (Namostute): Obeisance to You

Namaste Garudda-Aaruuddhe Kola-Aasura-Bhayamkari |
Sarva-Paapa-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||2||

नमस्ते (Namaste): Salutations to You
नमस् (Namas) = Reverential Salutations, Obeisance
________________________________________
गरुडारूढे (Garudda-Aaruuddhe): Riding on the Garudda
गरुड (Garudda) = Vahana of Lord Vishnu in the form of an eagle
आरूढ (Aaruuddha) = Mounted
________________________________________
कोलासुरभयंकरि (Kolaa-Aasura-Bhayamkari): Terror to Kolasura
कोलासुर (Kolaasura) = An asura or demon by name Kola
भयंकर (Bhayamkara) = Terrible
________________________________________
सर्वपापहरे (Sarva-Paapa-Hare): Remover of all Sins
सर्व (Sarva) = All
पाप (Paapa) = Sin
हर (Hara) = Destroy

Sarvajnye Sarva-Varade Sarva-Dusstta-Bhayamkari |
Sarva-Duhkha-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||3||

सर्वज्ञे (Sarvajnye): All-Knowing
सर्वज्ञ (Sarvajnya) = All-Knowing
________________________________________
सर्ववरदे (Sarva-Varade): Giver of All Boons
सर्व (Sarva) = All
वरद (Varada) = Granting Wishes , Conferring Boons
________________________________________
सर्वदुष्टभयंकरि (Sarva-Dusstta-Bhayamkari): Terror to All the Wicked
सर्व (Sarva) = All
दुष्ट (Dusstta) = Wicked
भयंकर (Bhayamkara) = Terrible
________________________________________
सर्वदुःखहरे (Sarva-Duhkha-Hare): Remover of All Sorrows
सर्व (Sarva) = All
दुःख (Duhkha) = Sorrow
हर (Hara) = Destroy
________________________________________
देवि (Devi): Goddess

Siddhi-Buddhi-Prade Devi Bhukti-Mukti-Pradaayini |
Mantra-Muurte Sadaa Devi Mahaalakssmi Namostute ||4||

सिद्धिबुद्धिप्रदे (Siddhi-Buddhi-Prade): Giver of Success and Intelligence
सिद्धि (Siddhi) = Success
बुद्धि (Buddhi) = Intelligence
प्रद (Prada) = Give
________________________________________
भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि (Bhukti-Mukti-Pradaayini): Giver of Wordly Enjoyment and Liberation
भुक्ति (Bhukti) = Wordly Enjoyment
मुक्ति (Mukti) = Liberation
प्रद (Prada) = Give
________________________________________
मन्त्रमूर्ते (Mantra-Muurte): Embodiment of Mantra
मन्त्र (Mantra) = Mantra
मूर्त (Muurta) = Embodiment
________________________________________
सदा (Sadaa): Always

Aady-Anta-Rahite Devi Aadya-Shakti-Maheshvari |
Yogaje Yoga-Sambhuute Mahaalakssmi Namostute ||5||

आद्यन्तरहिते (Aadi-Anta-Rahite): Without Beginning and End
आदि (Aadi) = Beginning
अन्त (Anta) = End
रहित (Rahita) = Free from
________________________________________
आद्यशक्तिमहेश्वरि (Aadya-Shakti-Maheshvari): Primal Energy and the Great Goddess
आद्य (Aadya) = Primitive
शक्ति (Shakti) = Energy
महेश्वरि (Maheshvari) = The Great Goddess
________________________________________
योगजे (Yogaje): Born of Yoga
योगज (Yogaja) = Produced by or arising from Yoga or Meditation
________________________________________
योगसम्भूते (Yoga-Sambhuute): United with Yoga
योग (Yoga) = Yoga
सम्भूत (Sambhuuta) = United with, Arisen from

Sthuula-Suukssma-Mahaaroudre Mahaa-Shakti-Mahodare |
Mahaa-Paapa-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||6||

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे (Sthuula-Suukssma-Mahaaraudre): Both Gross and Subtle and most Terrible
स्थूल (Sthuula) = Gross
सूक्ष्म (Suukssma) = Subtle
महारौद्र (Mahaaraudra) = Most Terrible
________________________________________
महाशक्तिमहोदरे (Mahaa-Shakti-Mahodare): Great Power and Prosperity
महा (Mahaa) = Great
शक्ति (Shakti) = Power
महोदर (Mahodara) = Literally big-bellied which signifies Great Prosperity
________________________________________
महापापहरे (Mahaa-Paapa-Hare): Great Remover of all Sins
महा (Mahaa) = Great
पाप (Paapa) = Sin
हर (Hara) = Destroy

Padma-Aasana-Sthite Devi Para-Brahma-Svaruupinni |
Parameshi Jagan-Maatar-Mahaalakssmi Namostute ||7||

पद्मासनस्थिते (Padmaa-Asana-Sthite): Seated on the Lotus
पद्म (Padma) = Lotus
आसन (Aasana) = Seat
स्थित (Sthita) = Abiding
________________________________________
परब्रह्मस्वरूपिणि (Para-Brahma-Svaruupinni): Nature of Supreme Brahman
पर (Para) = The Supreme
ब्रह्म (Brahma) = Brahman, the Supreme Indivisible Consciousness
स्वरूप (Svaruupa) = Of the nature of
________________________________________
परमेशि (Parameshi): Supreme Lord
परम (Parama) = Supreme
ईश (Iisha) = Lord
________________________________________
जगन्मातर्महालक्ष्मि (Jaganmaatar-Mahaalakssmi): Mother of the Universe. O Mahalakshmi
जगत् (Jagat) = The World
माता (Maataa) = Mother
महालक्ष्मि (Mahaalakssmi) = Devi Mahalakshmi

Shveta-Ambara-Dhare Devi Naana-Alangkaara-Bhuussite |
Jagatsthite Jagan-Maatar-Mahaalakssmi Namostute ||8||

श्वेताम्बरधरे (Shveta-Ambara-Dhare): Dressed in White Garments
श्वेत (Shveta) = White
अम्बर (Ambara) = Clothes, Garments
धर (Dhara) = Wearing
________________________________________
नानालङ्कारभूषिते (Naana-Alangkaara-Bhuussite): Adorned with Various Ornaments
नाना (Naanaa) = Various
अलंकार (Alamkaara) = Ornaments
भूषण (Bhuussanna) = Adorning
________________________________________
जगत्स्थिते (Jagat-Sthite): Abiding as the Universe
जगत् (Jagat) = The World
स्थित (Sthita) = Abiding

Mahaalakssmy-Assttakam Stotram Yah Patthed-Bhaktimaan-Narah |
Sarva-Siddhim-Avaapnoti Raajyam Praapnoti Sarvadaa ||9||

________________________________________
महालक्ष्म्यष्टकं (Mahaalakssmy-Assttakam): Mahalakshmi Ashtakam
________________________________________
स्तोत्रं (Stotram): Hymn in Praise of God
________________________________________
यः (Yah): He
________________________________________
पठेद्भक्तिमान्नरः (Patthed-Bhaktimaan-Narah): Whoever Recites this with Devotion
पठ (Pattha) = Reading, Reciting
भक्ति (Bhakti) = Devotion
नर (Nara) = Person
________________________________________
सर्वसिद्धिमवाप्नोति (Sarva-Siddhim-Avaapnoti): Will obtain all Success
सर्व (Sarva) = All
सिद्धि (Siddhi) = Success
अप्नोति (Apnoti) = Obtain
________________________________________
राज्यं (Raajyam): Kingdom
________________________________________
प्राप्नोति (Praapnoti): Obtain
________________________________________
सर्वदा (Sarvadaa): Always

Eka-Kaale Patthen-Nityam Mahaa-Paapa-Vinaashanam |
Dvi-Kaalam Yah Patthen-Nityam Dhana-Dhaanya-Samanvitah ||10||

एककाले (Eka-Kaale): One Time
एक (Eka) = One
काल (Kaala) = Time
________________________________________
पठेन्नित्यं (Patthen-Nityam): Recites Daily
पठ (Pattha) = Reading, Reciting
नित्य (Nitya) = Daily
________________________________________
महापापविनाशनम् (Mahaa-Paapa-Vinaashanam): Will Destroy Great Sins
महा (Mahaa) = Great
पाप (Paapa) = Sin
विनाश (Vinaasha) = Destroy
________________________________________
द्विकालं (Dvi-Kaalam): Two Times
द्वि (Dvi) = Two
काल (Kaala) = Time
________________________________________
धनधान्यसमन्वितः (Dhana-Dhaanya-Samanvitah): Will obtain Wealth and Foodgrains
धन (Dhana) = Wealth
धान्य (Dhaanya) = Foodgrains
समन्वित (Samanvita) = Endowed with


Tri-Kaalam Yah Patthen-Nityam Mahaa-Shatru-Vinaashanam |
Mahaalakssmirbhavennityam Prasannaa Varadaa Shubhaa ||11||

त्रिकालं (Tri-Kaalam): Three Times
त्रि (Tri) = Three
काल (Kaala) = Time
________________________________________
महाशत्रुविनाशनम् (Mahaa-Shatru-Vinaashanam): Will Destroy Great Enemies
महा (Mahaa) = Great
शत्रु (Shatru) = Enemy
विनाश (Vinaasha) = Destroy
________________________________________
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं (Mahaalakssmir-Bhaven-Nityam): Devi Mahalakshmi will Always be [Pleased]
महालक्ष्मि (Mahaalakssmi) = Devi Mahalakshmi
भवेत् (Bhavet) = Be
नित्य (Nitya) = Always
________________________________________
प्रसन्ना (Prasannaa): Pleased
________________________________________
वरदा (Vara-Daa): Will Bestow Boons
वर (Vara) = Boon
दा (Daa) = Giving
________________________________________
शुभा (Shubhaa): Auspicious

saraswati namastubhyam varadé kāmarūpiṇi |
vidyārambham kariṣhyāmi, siddhirbhavatu mé sadā

kAmarUpiNi-One who fulfills desires

Yaa Kunde[a-I]ndu-Tussaara-Haara-Dhavalaa Yaa Shubhra-Vastra-[A]avrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa Yaa Shveta-Padma-[A]asanaa |
Yaa Brahma-Acyuta-Shankara-Prabhrtibhir-Devah Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii Nihshessa-Jaaddya-Apahaa

या (Yaa): She Who
या (Yaa) = She Who, To go towards
________________________________________
कुन्देन्दुतुषारहारधवला (Kunda-Indu-Tussaara-Haara-Dhavalaa): Who is Pure White like Jasmine, Cool White like Moon, Bright White like Snow and Shining White like Garland of Pearls
कुन्द (Kunda) = Jasmine flower
इन्दु (Indu) = Moon, A Bright Drop, A Spark
तुषार (Tussaara) = Frost, Snow, Sold
हार (Haara) = A Garland of Pearls, Necklace Bearing, Carrying away
धवल (Dhavala) = White, Dazzling White, Handsome, Beautiful
________________________________________
शुभ्रवस्त्रावृता (Shubhra-Vastra-Aavrtaa): Who is Covered with Pure White Garments
शुभ्र (Shubhra) = White, Radiant, Shining, Beautiful
वस्त्र (Vastra) = Clothes, Garments
आवृत (Aavrta) = Covered, Concealed, Spread, Filled with
________________________________________
वीणावरदण्डमण्डितकरा (Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa): Whose Hands are Adorned with Veena and the Boon-Giving Staff
वीणा (Viinnaa) = Veena, a stringed musical instrument
वर (Vara) = Boon, Gift, Valuable, Precious, Most Excellent
दण्ड (Danndda) = a Staff, a Sceptre
मण्डित (Mannddita) = Adorned, Decorated
कर (Kara) = a Doer, the Hand
________________________________________
श्वेतपद्मासना (Shveta-Padma-Aasanaa): Who is Seated on Pure White Lotus
श्वेत (Shveta) = White
पद्म (Padma) = Lotus
आसन (Aasana) = Sitting, Abiding, Dwelling, Seat
________________________________________
ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवः (Brahmaa-Acyuta-Shamkara-Prabhrtibhir-Devah): Who is [Adored] by Lord Brahma, Lord Acyuta, Lord Lord Shankara and Other Devas
ब्रह्मा (Brahmaa) = Sri Brahma
अच्युत (Acyuta) = Imperishable, another name of Sri Vishnu or Sri Krishna
शंकर (Shamkara) = Causing Prosperity, Auspicious, Beneficent, another name of Sri Shiva
प्रभृति (Prabhrti) = Beginning with, Etc
देव (Deva) = Heavenly, Divine, Shining One, Deva, God
________________________________________
सदा (Sadaa): Always, Ever, Every Time
________________________________________
पूजिता (Puujitaa): Worshipped
पूजित (Puujita) = Worshipped, Honoured, Adored
________________________________________
सा (Saa): She
________________________________________
मां (Maam): Me
________________________________________
पातु (Paatu): Please Protect
पा (Paa) = Guarding, Protecting
________________________________________
सरस्वति (Sarasvati): Devi Saraswati
________________________________________
भगवती (Bhagavatii): Goddess
________________________________________
निःशेषजाड्यापहा (Nihshessa-Jaaddya-Apahaa): Remove my Ignorance completely
निःशेष (Nihshessa) = Without Remainder, Complete, Whole
जाड्य (Jaaddya) = Dullness, Stupidity, Inactivity, Ignorance
अपह (Apaha) = Keeping back, Repelling, Removing, Destroying

Om Sham No Mitrah Sham Varunnah |
Sham No Bhavatv-Aryamaa |
Sham No Indro Brhaspatih |
Sham No Vissnnur-Urukramah |


ॐ (Om): Symbol of Parabrahman
________________________________________
शं (Sham): Be Appeased, Pleased, Propitious
________________________________________
नो (No): With Us
नस् (Nas) = Us, of Us, to Us
________________________________________
मित्रः (Mitrah): God Mitra
________________________________________
वरुणः (Varunnah): God Varuna
________________________________________
भवत्वर्यमा (Bhavatv-Aryamaa): The Honourable Aryama
भवत् (Bhavat) = Your Honour, Your Worship
अर्यमन् (Aryaman) = God Aryama
________________________________________
इन्द्रो (Indro): God Indra
इन्द्र (Indra) = God Indra
________________________________________
बृहस्पतिः (Brhaspatih): God Brihaspati
________________________________________
विष्णुरुरुक्रमः (Vissnnur-Urukramah): Lord Vishnu with Long Strides
विष्णु (Vissnnu) = Lord Vishnu
उरुक्रम (Urukrama) = Making Wide Strides

Offline Triemn

 • Member
 • Posts: 2
 • Blessings 0
Hi Geoff,

I have different PDF files for each version / key so it would be enough to have the grouping option. Normally we get the songs in PDF.
Chordpro would be easier to transpose automatically, but we often get songsheets from ccli songselect in pdf format...


regards,
samuel

 


Facebook Comments