DwarkaMai - Sai Baba Forum

Indian Spirituality => Mantras and Slokas => Topic started by: Kavitaparna on May 29, 2007, 07:08:46 AM

Title: SHADAKSHARA SIVA STOTRAM
Post by: Kavitaparna on May 29, 2007, 07:08:46 AM
OM SRI SAI RAM

SHADAKSHARA SIVA STOTRAM

As the name of this stotram depicts, it is the stotram in which
Lord Shiva is praised with "Om Na Mah Shi Va Ya" - the syllables in the Maha Shadakshara Mantra of Shiva. Shiva the Lord of this universe drives away all the evils and blesses with that devotion necessary to attain the "Paramapada".


Om Kaaram Bindu Samyuktam Sada Dhyayanti yoginaha
Kaamadam Mokshadam chaiva 'Om' kaaraya Namo Namaha !

Namasthe Rushayo Deva Namsthyapsara Saanganah
Naraa Namanthi Devesam 'Na' kaaraya Namo Namaha !!

Mahaadevam Mahaatmaanam Mahaa Dhyana Parayanam
Mahaa Paapa haram devam 'Ma' kaaraya Namo Namaha !

Sivam Saantam Jagannatham Lokaanugraha Rakshakam
Sivameka Padam Nityam 'Si' kaaraya Namo Namaha !!

Vaahanam Vrishbho Yasya Vasuki Kanta Bhooshanam
Vaame Sakti Dharam Devam 'Va' kaaraya Namo Namaha !

Yatra Yatra Sthitho Deva Sarva Vyape Maheswaraha
Yo Guru Sarva Devaanam 'Ya' kaaraya Namo Namaha!!

Shadakshara midam stotram yah patethchiva sannidhou
Siva Lokamavaapnothi Sivena Sahamodathe !!

Sarve Janah Sukhino Bhavantu !
Om Shanti Shanti Shantihi  !!

JAI SAI RAM