DwarkaMai - Sai Baba Forum

Prayers Section => Sai Baba Prayers and Naam Jaap => Topic started by: kamp_kamp on February 22, 2012, 09:04:42 AM

Title: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 22, 2012, 09:04:42 AM
AUM VISVAM NAMAH
AUM VISHNU NAMAH
AUM VASHATKARAH NAMAH
AUM BHUTA-BHAYA-BHAVAT-PRABHU-NAMAH
AUM BHUTAKRUT NAMAH
AUM BHUTABRUT NAMAH
AUM BHAVAH NAMAH
AUM BHUTATMA NAMAH
AUM BHUTABHAVANAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 23, 2012, 01:21:56 AM
AUM PUTATMA NAMAH
AUM PARAMATMA NAMAH
AUM MUKTANAM PARAMA GATIH NAMAH
AUM AVAYAYAH NAMAH
AUM PURUSHAH NAMAH
AUM SAKSHI NAMAH
AUM KSHETRAJ-NAH NAMAH
AUM AKSHARAH NAMAH  
 
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 03, 2012, 12:30:00 PM
AUM YOGAH NAMAH
AUM YOGAVIDHAM NETA NAMAH

AUM PRADHANA-PURUSHESHVARA NAMAH

AUM NARSHIMHAVAPUH NAMAH

AUM SRIMAN NAMAH


AUM KESEVAH NAMAH

AUM PRURSHOTTAMAH NAMAH
[
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 09, 2012, 12:18:09 AM
[font=VerdanaAUM SARVAH NAMAH
AUM SHARVAH NAMAH


AUM SHIVAH NAMAH

AUM STHANUH NAMAH

AUM BHUTADIH NAMAH

AUM NIDHIRVYAYAH NAMAH

AUM SAMBHAVAH NAMAH

AUM BHAVANAH NAMAH

AUM BHARTA NAMAH

AUM PRABHAVAH NAMAH

AUM PRABHU NAMAH

AUM ISVARAH NAMAH
[/font][/color]
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 27, 2012, 01:29:19 AM
AUM SVAYAMBHUH NAMAH

AUM SHAMBHUH NAMAH

AUM ADITYAH NAMAH

AUM PUSHKARAKSHAH NAMAH

AUM MAHA-SVANAH NAMAH

AUM ANADI-NIDHANAH NAMAH

AUM DHATA NAMAH

AUM VIDHATA NAMAH

AUM DHATURUTTAMAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 28, 2012, 12:01:11 AM
AUM APRAMEYAH NAMAH

AUM HRSHIKESAH NAMAH

AUM PADMA-NABHAH NAMAH

AUM AMARA-PRABHUH NAMAH

AUM VISVA KARMA NAMAH

AUM MANUH NAMAH

AUM TVASTHA NAMAH

AUM STHAVISTHAH NAMAH

AUM STHAVIRAH NAMAH

AUM DHRUVAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on November 16, 2012, 11:09:38 PM
AUM agrAhyaYA NAMAH

AUM SASVATAYA NAMAH

AUM KRUSHNAYA  NAMAH

AUM LOHITAKSHAYA NAMAH

AUM PRATARDANAYA NAMAH

AUM PRABHUTAYA NAMAH

AUM TRIKAKUD DHAMANE NAMAH

AUM PAVITRAM NAMAH

AUM MANGALAM PARAM NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on November 18, 2012, 07:14:33 AM
AUM ISANAYA NAMAH
AUM PRANADAYA NAMAH
AUM PRANAYA NAMAH
AUM JYESHTHAYA NAMAH
AUM SRESHTHAYA NAMAH
AUM PRAJAPATAYE NAMAH
AUM BHUGARBHAYA NAMAH
AUM MADHAVAYA NAMAH
AUM MADHUSUDHANAYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on November 19, 2012, 10:59:22 AM
AUM ISVARAYA NAMAH
AUM VIKRAMINE NAMAH
AUM DHANVINE NAMAH
AUM MEDHAVINE NAMAH
AUM VIKRAMAYA NAMAH
AUM KRAMAH NAMAH
AUM ANUTTAMAH NAMAH
AUM DURADHARSHAYA NAMAH
AUM KRUTAJ~NAYA NAMAH
AUM KRUTAYE NAMAH
AUM ATMAVATE NAMAH


AUM SURESAYA NAMAH
AUM SARANAYA NAMAH
AUM SARMANE NAMAH
AUM VISVARETASE NAMAH
AUM PRAJABHAVAYA NAMAH
AUM AHAH NAMAH
AUM SAMVATSARAYA NAMAH
AUM VYALAYA NAMAH
AUM PRATYAYAYA NAMAH
AUM SARAVADARSANAYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on November 20, 2012, 12:23:58 PM
AUM AJAYA NAMAH
AUM SARV-ESAVARAYA NAMAH
AUM SIDDHAYA NAMAH
AUM SIDDHAYE NAMAH(SIDDHIH)
AUM SARVADAYE NAMAH
AUM ACYTUAYA NAMAH
AUM VRUSHAKAPAYE NAMAH
AUM AMEY-ATMANE NAMAH
AUM SARVA-YOGA-VINISRUTAYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on January 05, 2013, 01:31:46 PM
AUM VASAVE NAMAH
AUM VASUMANASE NAMAH
AUM SATYAYA NAMAH
AUM SAMATMANE NAMAH
AUM SAMMITAYA NAMAH
AUM SAMAYA NAMAH
AUM AMOGHAYA NAMAH
AUM PUNDARIKAKSHAYA NAMAH
AUM VRSHAKARMANE NAMAH
AUM VRSHAKARTAYE NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on January 05, 2013, 01:39:34 PM
AUM RUDRAYA NAMAH
AUM BAHU-SIRASE NAMAH
AUM BABHRAVE NAMAH
AUM VISVA-YONAYE NAMAH
AUM SUCI-SRAVASE NAMAH
AUM AMRTAYA NAMAH
AUM SASVATA -STHANAVE NAMAH
AUM VARAROHAYA NAMAH
AUM MAHA-TAPASE NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: v2birit on January 06, 2013, 09:48:38 AM
Hari Om
Jai Sai Ram
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on January 08, 2013, 08:42:15 AM
AUM SARVAGAYA NAMAH

AUM SARVA - VIDE NAMAH

AUM BHANAVE NAMAH

AUM VISHVAK-SENAYA NAMAH

AUM JANARDANAYA  NAMAH

AUM VEDAYA NAMAH

AUM VEDA-VIDE NAMAH

AUM AVYA-NGAYA NAMAH

AUM VEDA-NGAYA NAMAH

AUM VEDAVIDE NAMAH

AUM KAVAYE NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on January 08, 2013, 08:44:03 AM
AUM SHREE SAI RAMA JAY SHREE SAI RAMA JAYA JAYA SHREE SAI RAMA
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 10, 2013, 11:37:18 AM
AUM LOK-ADHYAKSHAYA NAMAH

AUM SUR-ADHYAKSHAYA NAMAH

AUM DHARM-ADHYAKSHAYA NAMAH

AUM KRUTA-KRUTAYE NAMAH

AUM CHATUR-ATMANE NAMAH

AUM CHATUR-VYUHAYA NAMAH

AUM CHATUR-DAMSHTRAYA NAMAH

AUM CHATUR-BHUJAYA NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 11, 2013, 02:21:15 PM
AUM BRAJISHNAVE NAMAH

AUM BHOJANAYA NAMAH

AUM BHOKTRE NAMAH

AUM SAHISHNAVE NAMAH

AUM JAGADADIJAYA NAMAH

AUM ANAGHAH NAMAH

AUM VIJAYAYA NAMAH

AUM JETRE NAMAH

AUM VISVA-YONAYE NAMAH

AUM PUNARVASAVE NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 12, 2013, 01:11:23 PM
AUM UPENDRAYA NAMAH

AUM VAMANAYA NAMAH

AUM PRAMSAVE NAMAH

AUM AMOGHAYA NAMAH

AUM SUCHAYE NAMAH

AUM URJITAYA  NAMAH

AUM AT-INDRAYA NAMAH

AUM SANGRAHAYA NAMAH

AUM SARGAYA NAMAH

AUM DHRT-ATMANE NAMAH

AUM NIYAMAYA NAMAH

AUM YAMAYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 13, 2013, 02:22:01 PM
AUM VEDYAYA NAMAH

AUM VAIDYAYA NAMAH

AUM SADA-YOGINE NAMAH

AUM VIRAGHNE NAMAH

AUM MADHAVAYA NAMAH

AUM MADHAVE NAMAH

AUM ATINDRIYAYA NAMAH

AUM MAHA-MAYAYA NAMAH

AUM MAHOTSAHAYA NAMAH

AUM MAHABALAYA NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 27, 2013, 03:46:07 PM
AUM MAHA-BUDDHAYE NAMAH

AUM MAHA-VIRYAYA NAMAH

AUM MAHA-SAKTAYE NAMAH

AUM MAHA DYUTAYE NAMAH

AUM ANIRDESYA - VAPUSHE NAMAH

AUM SRIMATE NAMAH

AUM AMEYATMANE NAMAH

AUM MAHA-DRI--DHRTE NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 28, 2013, 02:53:44 PM
AUM MAHESHVASAYA NAMAH

AUM MAHI-BHARTRE NAMAH

AUM SRI-NIVASAYA NAMAH

AUM SATAM -GATAYE NAMAH

AUM ANIRUDDHAYA NAMAH

AUM SUR-ANANDAYA NAMAH

AUM GOVINDAYA NAMAH

AUM GOVIDAM-PATAYE NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 29, 2013, 03:17:09 PM
AUM MARICHAYA NAMAH

AUM DAMANAYA NAMAH

AUM HAMSAYA NAMAH

AUM SUPARNAYA NAMAH

AUM BHUJGOTTAMAYA  NAMAH

AUM HIRANYA-NABHAYA NAMAH

AUM SUTAPASE NAMAH

AUM PADMA-NABHAYA NAMAH

AUM PRAJAPATYE NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 30, 2013, 02:33:27 PM
AUM AMRTYAVE NAMAH

AUM SARVA-DRSE NAMAH

AUM SIMHAYA NAMAH

AUM SANDHATRE NAMAH

AUM SANDHIMATE NAMAH

AUM STHIRAYA NAMAH

AUM AJAYA NAMAH

AUM DURMAR-SHANAYA NAMAH

AUM SASTRE NAMAH

AUM VRISUT-ATMAYE NAMAH

AUM SUR-ARIGHNE NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 01, 2013, 03:17:20 PM
AUM GURUTAMAYA GURAVE NAMAH

AUM DHAMNE NAMAH

AUM SATYAYA NAMAH

AUM SATYA-PARAKRAMAYA NAMAH

AUM NIMISHAYA NAMAH

AUM ANIMISHAYA NAMAH

AUM SRAGVINE NAMAH

AUM VAC(H)AS-PATAYE NAMAH

AUM UDARA -DHIYE NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 02, 2013, 02:23:32 PM
AUM AGRANYE NAMAH

AUM GRAMANYE NAMAH

AUM SRIMATE NAMAH

AUM NYAYAYA NAMAH

AUM NETRE NAMAH

AUM SAMIRANAYA NAMAH

AUM SAHASRA-MURDHNE NAMAH

AUM VISV-ATMANE NAMAH

AUM SAHASRA-KSHAYA NAMAH

AUM SAHASRA-PADE NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 04, 2013, 02:22:32 PM
AUM AVARTANAYA NAMAH

AUM NIVRTT-ATMANE NAMAH

AUM SAMVRTYA NAMAH

AUM SAMPRA-MARDANAYA NAMAH

AUM AHAH-SAMVARTAKAYA NAMAH

AUM VAHNAYE NAMAH

AUM ANILAYA NAMAH

AUM DHARANI-DHARAYA NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 05, 2013, 12:50:23 PM
AUM SUPRASADAYA NAMAH

AUM PRASANN-ATMANE NAMAH

AUM VISVA-SRJE NAMAH

AUM VISVABHUG-VIBHAVE NAMAH

AUM SATKARTRE NAMAH

AUM SATKRATYA NAMAH

AUM SADHAVE NAMAH

AUM JAHNAVE NAMAH

AUM NARAYANAYA NAMAH

AUM NARAYA  NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: saib on May 06, 2013, 02:17:17 AM
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH
AUM NARAYANAYA NAMAH!
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 06, 2013, 02:38:01 PM
AUM ASANKHYEY NAMAH

AUM APRAYMEYAYA-ATMANE NAMAH

AUM VISISHTAYA NAMAH

AUM SISHTA-KRTE NAMAH

AUM SUC(H)AYE NAMAH

AUM SIDDHARTHAYA NAMAH

AUM SIDDHA-SANKALPAYA NAMAH

AUM SIDDHI-DAYA NAMAH

AUM SIDDHI-SADHANAYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 07, 2013, 09:17:46 AM
AUM VRSHAHINE NAMAH

AUM VRSHABHAYA NAMAH

AUM VISHNAVE NAMAH

AUM VRSHA - PARVANE NAMAH

AUM VRSHO-DHARAYA NAMAH

AUM VAR-DHANAYA NAMAH

AUM VAR-DHAMAN-AYA NAMAH

AUM VIVIK-TAYA NAMAH

AUM SRUTI-SAGAR-AYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 08, 2013, 02:58:01 PM
AUM SU-BHUJAYA NAMAH

AUM DUR-DHARAUA NAMAH

AUM VAGMINE NAMAH

AUM MAHENDRAYA NAMAH

AUM VASUDAYA NAMAH

AUM VASAVE NAMAH

AUM NAIKA-RUPAYA NAMAH

AUM BR*HAD-RUPAYA NAMAH

AUM SIPI-VISHTAYA NAMAH

AUM PRAKAS(H)-ANAYA NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 09, 2013, 01:49:27 PM
AUM OJAS-TEJO-DYUTI-DHAARYA NAMAH

AUM PRAKAS(H)-ATMANE NAMAH

AUM PRATAPANAYA NAMAH

AUM RIDDHAYA NAMAH

AUM SPASHT-AKSHARAYA NAMAH

AUM MANTRAYA NAMAH

AUM C(H)ANDRA-MSAVE NAMAH

AUM BHASKARA-DYUTAYE NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 10, 2013, 02:10:00 PM
AUM AMRTAMSUD- BHAVAYA NAMAH

AUM BHANAVE NAMAH

AUM SASA-BINDAVE NAMAH

AUM SURESVARAYA NAMAH

AUM AUSHADHAYA NAMAH

AUM JAGATAH-SETAVE NAMAH

AUM SATYA-DHARMA-PARAKRAMAYA NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 11, 2013, 09:20:39 AM
AUM BHUTA-BHAVYA-BHAVAN-NATHAYA NAMAH

AUM PAVANAYA NAMAH

AUM PAVANAYA NAMAH

AUM ANALAYA NAMAH

AUM KAMA-GHNE NAMAH

AUM KAMA-KRTE NAMAH

AUM KANTAYA NAMAH

AUM KAMAYA NAMAH

AUM KAMA-PRADAYA NAMAH

AUM PRABHAVE NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 12, 2013, 09:39:38 AM
AUM YUGADI-KRTE NAMAH

AUM YUGA-VARTAYA NAMAH

AUM NAIKA-MAYAYA NAMAH

AUM MAHA-SANAYA  NAMAH

AUM ADRSYAYA NAMAH

AUM VYAKTA-RUPAYA NAMAH

AUM SAHASRA-JITE NAMAH

AUM ANANTA-JITE NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 13, 2013, 09:49:32 AM
AUM ISHTAYA NAMAH

AUM AVISISHTAYA NAMAH

AUM SISHTESHTAYA NAMAH

AUM SIKHANDINE NAMAH

AUM NAHUSHAYA NAMAH

AUM VRSHAYA NAMAH

AUM KRODHA-GHNE NAMAH

AUM KRODHA-KRTE NAMAH

AUM KARTRE NAMAH

AUM VISVA-BAHAVE NAMAH

AUM MAHI-DHARAYA NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 14, 2013, 09:23:48 AM
AUM ACUTAYA NAMAH

AUM PRATHITAYA NAMAH

AUM PRANAYA NAMAH

AUM PRANADAYA NAMAH

AUM VASAV-ANUJAYA NAMAH

AUM APAM-NIDHAYE NAMAH

AUM ADHISHTHANAYA NAMAH

AUM APRAMATTAYA NAMAH

AUM PRATISH-THITAYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: nitin_super on June 14, 2013, 08:48:07 AM
ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय नमः
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: nitin_super on June 20, 2013, 08:01:24 AM
ऊँ नमों भगवते वासुदेवाय नमः
ऊँ नमों भगवते वासुदेवाय नमः
श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु
ऊँ श्री गुरूवेः नमः
ऊँ श्री गुरूवेः नमः
ऊँ श्री साईं गुरूवेः नमः
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: nitin_super on June 23, 2013, 04:02:04 AM
ऊँ शिरडीवासाय विद्महे, सच्चिदानंदाय धीमही, तन्नो साईं प्रचोदयात ।।
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: nitin_super on June 23, 2013, 04:11:05 AM
ऊँ नमों भगवते वासुदेवाय नमः
श्री हरि विष्णु
ऊँ श्री लक्ष्मीपति नमः
ऊँ श्री माधवाय नमः
ऊँ श्री केशवाय नमः
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on August 12, 2013, 08:54:23 AM
AUM ASANKH-YEYAH NAMAH

AUM APRAMEY(A) -ATMANE NAMAH

AUM VISISTAYE NAMAH

AUM SISTAKRT-YE NAMAH

AUM SUCIH-YE NAMAH

AUM SIDDHARTH-AYE NAMAH

AUM SIDDHA-SANKALPAH-AYE NAMAH

AUM SIDDHI-DAH-AYE NAMAH

AUM SIDDHI-SADHANAH-AYE NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on August 21, 2013, 11:43:24 PM
AUM VRUSHA-HINEYA NAMAH

AUM VRUSHA-BHAYA NAMAH

AUM VISHNAVE NAMAH

AUM VRUSH-PARVANE NAMAH

AUM VROSH-ODARAYE NAMAH

AUM VAR-DHANAYA NAMAH

AUM VAR-DHAMANAYA NAMAH

AUM VIVIK-THAAYA NAMAH

AUM SHRUTHI-SAAGARAYA NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: nitin_super on August 22, 2013, 01:01:18 AM
ॐ  नमो भगवते वासुदेवाय नमो नम:
ॐ हिरण्यगर्भाय अव्यक्तरूपिणे नम:
ॐ श्री हरि विष्णु नम:
ॐ श्री लक्ष्मीनारायणे नम:
ॐ श्री दत्तात्रेय नम:
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on August 26, 2013, 05:05:44 AM
AUM SUBHUJAH-AYE NAMAH

AUM DHUR-DHARAYA NAMAH

AUM VAGMINE NAMAH

AUM MAHENDRAYA NAMAH

AUM VASU-DAYA NAMAH

AUM VASAVE NAMAH

AUM NAIKA-RUPAYA NAMAH

AUM BRIHAD-RUPAYA NAMAH

AUM SHIPI(COW)-VISHTAYA NAMAH

AUM PRAKASH-ANAYA NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: nitin_super on August 28, 2013, 02:09:14 AM
Om Shirdi Vasaye Vidmahe, Sachchidanandaye dhimahi, tanno Sai prachodayaat.
Om Namho Bhagwate Vasudevaye Namha
Om Jai Jagdish Hare
Om Shri Hari Vishnu
Om Shri Lakshmi Narayan
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 28, 2013, 09:59:08 AM
AUM OJAS-TEJO-DYUTI-DHARAH -AYE NAMAH

AUM PRAKAASAATMA NAMAH

AUM PRATAAPANAH NAMAH

AUM RIDDHAH NAMAH

AUM SPASHTA-AKSHARAH NAMAH

AUM MANTRAH NAMAH

AUM CHANDRA-AMSUH NAMAH

AUM BHAASKAR-A-DYUTIH  NAMAH


AUM AMRIT-AAMSOOD-BHAVAH NAMAH

AUM BHAANUH NAMAH

AUM SASA-BINDUH NAMAH

AUM SUR-ESVARAH NAMAH

AUM AUSHADHAM NAMAH

AUM JAGATA-S-SETUH NAMAH

AUM SATYA-DHARMA-PARAA-KRAMAH NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 28, 2013, 10:12:24 AM
AUM BHOOT-BHAVYA-BHAVAN-NAATHAH NAMAH

AUM PAVANAH NAMAH

AUM PAAVANAH NAMAH

AUM ANALAH-(FIRE) NAMAH

AUM KAAMAHAA NAMAH

AUM KAAMA-KRIT NAMAH

AUM KAANTAH NAMAH

AUM KAAMAH NAMAH

AUM KAAMA-PRADAH NAMAH

AUM PRABHUH NAMAH


AUM YUGAADI-KRIT NAMAH

AUM YUGAA-VARTAH NAMAH

AUM NAIKA-MAAYAH NAMAH

AUM MAHAA-SANAH NAMAH

AUM ADRISYAH NAMAH

AUM VYAKTA-ROOPAH NAMAH

AUM SAHASRA-JIT NAMAH

AUM ANANTA-JIT NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 28, 2013, 10:31:37 AM
AUM ISHTAH NAMAH

AUM VISISHTAH NAMAH

AUM SISHTA-ISHTAH NAMAH

AUM SIKHANDEE NAMAH

AUM NAHU-SHAH  NAMAH

AUM VRI-SHAH NAMAH

AUM KRODHAHAA NAMAH

AUM KRODHAH-KRIT-KARTAA NAMAH

AUM VISVA-BAAHUH NAMAH

AUM MAHEE-DHARAH NAMAH


AUM ACHYUTAH NAMAH

AUM PRATHITAH NAMAH

AUM PRAANAH NAMAH

AUM PRAANADAH NAMAH

AUM VAASAVA-(INDRA-MIND)-ANUJAH NAMAH

AUM APAAM - NIDHIH NAMAH

AUM ADHISHTHA-A-NAM NAMAH

AUM APRAMATTAH NAMAH

AUM PRATISH-THITAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 28, 2013, 10:45:33 AM
AUM SKANDAH NAMAH

AUM SKANDA-DHARAH NAMAH

AUM DHURYAH NAMAH

AUM VARADAH NAMAH

AUM VAAYU-VAAHANAH NAMAH

AUM VAASU-DEVAH NAMAH

AUM BRIHAT-BHAANUH NAMAH

AUM AADI-DEVAH NAMAH

AUM PURANDARAH NAMAH


AUM ASOKAH NAMAH

AUM TAARA-NAH NAMAH

AUM TAARAH  NAMAH

AUM SOORAH NAMAH

AUM SAURIH NAMAH

AUM JAN-ESVARAH NAMAH

AUM ANUKOOLAH NAMAH

AUM SATAA-VARTTAH NAMAH

AUM PADMEE NAMAH

AUM PADMA-NIBHEKSHANAH NAMAH  (LOTUS-EYED)

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 28, 2013, 10:58:54 AM
AUM PADMA-NAABHAH NAMAH

AUM ARAVINDA-AKSHAH NAMAH

AUM PADMA-GARBHAH NAMAH

AUM SAREERA-BHRIT NAMAH

AUM MAHA-RDDHIH NAMAH

AUM VRIDDHA-ATMAA NAMAH

AUM MAHA-AKSHAH NAMAH (GREAT-EYE)

AUM GARUDA-DHVAJAH NAMAHAUM ATULAH NAMAH

AUM SARA-BHAH NAMAH

AUM BHEEMAH NAMAH

AUM SAMA-YAJNAH NAMAH

AUM HAVIR-HARIH NAMAH

AUM SARVA-LAKSHANA-LAKSHANYAH NAMAH

AUM LAKSHMEEVAN NAMAH

AUM SAMITI-N-JAYAH NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on October 05, 2013, 11:40:03 AM
AUM VIKSHARAH NAMAH

AUM ROHITAH NAMAH

AUM MAARGAH NAMAH

AUM HETUH NAMAH

AUM DAAMODARAH NAMAH

AUM SAHAH NAMAH

AUM MAHEE-DHARAH NAMAH

AUM MAHA-BHAAGAH NAMAH

AUM VEGA-VAAN NAMAH

AUM AMITAA -SANAH NAMAH


AUM UDBHAVAH NAMAH

AUM KSHOBHANAH NAMAH

AUM DEVAH NAMAH

AUM SREE-GARBHAH NAMAH

AUM PARAM-ESVARAH NAMAH

AUM KARANAM NAMAH

AUM KAARANAM NAMAH

AUM KARTAA NAMAH

AUM VI-KARTAA NAMAH

AUM GAHANAH NAMAH

AUM GUHAH NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on October 06, 2013, 11:57:55 AM
AUM VYA-VASAAYAH NAMAH

AUM VYA-VAS-THAANAH NAMAH

AUM SAM-STHAANAH NAMAH

AUM STHAANADAH NAMAH

AUM DHRUVAH NAMAH

AUM PARARDDHIH NAMAH

AUM PARAMA-SPASHTAH NAMAH

AUM TUSHTAH NAMAH

AUM PUSHTAH NAMAH

AUM SUBH-EKSHANAH NAMAH


AUM RAAMAH NAMAH

AUM VI-RAAMAH NAMAH

AUM VI-RAJAH NAMAH

AUM MAARGAH NAMAH

AUM NEYAH NAMAH

AUM A-NAYAH NAMAH

AUM VEERAH NAMAH

AUM SAKTI-MATAAM -SRESHTHAH NAMAH

AUM DHARMAH NAMAH

AUM DHARMA-VID-UTTAMAH NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on October 22, 2013, 01:08:19 PM
AUM VAIKUNTHAH NAMAH

AUM PURUSHAH NAMAH

AUM PRAANAH NAMAH

AUM PRAANA-DAH NAMAH

AUM PRANAVAH NAMAH

AUM PRITHUH NAMAH

AUM HIRANYA-GARBHAH NAMAH

AUM SATRU-GHNAH NAMAH

AUM VYAAPTAH NAMAH

AUM VAAYUH NAMAH

AUM ADHOKSHAJAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 16, 2014, 01:04:16 PM
AUM RITUH NAMAH

AUM SUDARSANAH NAMAH

AUM KAALAH NAMAH

AUM PARAM-ESTHEE NAMAH

AUM PARI-GRAHAH NAMAH

AUM UGRAH NAMAH

AUM SAMVAT-SARO NAMAH

AUM DAKSHAH NAMAH

AUM VISRAAMAH (VISRAAMO) NAMAH

AUM VISVA-DAKSHINAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 16, 2014, 01:11:24 PM
AUM VISTAARAH NAMAH

AUM STHAAVARAH-STHAANUH NAMAH

AUM PRA-MAA-NAM NAMAH

AUM BEEJ-MAV-YA-YAM NAMAH

AUM ARTHAH NAMAH

AUM AN-ARTHAH NAMAH

AUM MAHAA-KOSH NAMAH

AUM MAHAA-BHOGAH NAMAH

AUM MAHAA-DHANAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 17, 2014, 01:20:54 PM
AUM ANIR-VINNAH NAMAH

AUM STHA-VISH-THAH NAMAH

AUM A-BHOOH NAMAH

AUM DHARMA-YOOPAH NAMAH

AUM MAHAA-MAKHAH NAMAH

AUM NAKSHATRA-NEMIH NAMAH

AUM NAKSHATREE NAMAH

AUM KSHAMAH NAMAH

AUM KSHAAMAH NAMAH

AUM SAMEE-HANAH NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 17, 2014, 01:39:06 PM
AUM YAJNAH NAMAH

AUM IJ-YAH NAMAH

AUM MAHE-JYAH NAMAH

AUM KRATUH NAMAH

AUM SATRAM NAMAH

AUM SATAAM GATIH NAMAH

AUM SARVA-DARSHEE NAMAH

AUM VIMUKT-AATMAA NAMAH

AUM SARVA-JNAH NAMAH

AUM JNAANA-MUTTAMAN NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 17, 2014, 01:48:08 PM
AUM SUVRATAH NAMAH

AUM SUMUKHAH NAMAH

AUM SOOKSHMAH NAMAH

AUM SUGHOSHAH NAMAH

AUM SUKHADAH NAMAH

AUM SUHRIT NAMAH

AUM MANO-HARAH NAMAH

AUM JITA-KRODHAH NAMAH

AUM VEERA-BAAHUH NAMAH

AUM VIDAARA-NAH NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 17, 2014, 01:55:05 PM
AUM SVAA-PANAH NAMAH

AUM SVA-VASAH NAMAH

AUM VYAAPEE NAMAH

AUM NAIKA-ATMAA NAMAH

AUM NAIKA - KARMA-KRIT NAMAH

AUM VAT-SARAH NAMAH

AUM VAT-SALAH NAMAH

AUM VAT-SEE NAMAH

AUM RATNA-GARBHAH NAMAH

AUM DHAN-ESVARAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 18, 2014, 01:26:09 PM
AUM DHARMA-GUP NAMAH

AUM DHARMA-KRIT NAMAH

AUM DHARMEE NAMAH

AUM SAT NAMAH

AUM A-SAT NAMAH

AUM KSHA-RAM NAMAH

AUM A-KSHA-RAMA NAMAH

AUM AVIJ-NAATAA NAMAH

AUM SAHASRA-AMSUH NAMAH

AUM VIDHAATAA NAMAH

AUM KRITA-LAKSHANAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 18, 2014, 01:33:21 PM
AUM GABHAS-TINEMIH NAMAH

AUM SATTVA-STHAH NAMAH

AUM SIMHAH NAMAH

AUM BHOOTA-MAHESVARAH NAMAH

AUM AADI-DEVAH NAMAH

AUM MAHA-DEVAH NAMAH

AUM DEV-ESHAH NAMAH

AUM DEVA - BHRID-GURUH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 19, 2014, 12:50:17 PM
AUM UTTARAH NAMAH

AUM GO-PATIH NAMAH

AUM GOPTAA NAMAH

AUM JNAANA-GAMYAH NAMAH

AUM PURAATANAH NAMAH

AUM SAREERA-BHOOTA-BHRIT NAMAH

AUM BHOKTAA NAMAH

AUM KAPE-ENDRAH NAMAH

AUM BHOORI-DAKSHINAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 20, 2014, 01:10:33 PM
AUM SAOMA-PAH NAMAH

AUM AMRITA-PAH NAMAH

AUM SOMAH NAMAH

AUM PURU-JIT NAMAH

AUM PURU-SATTA-MAH NAMAH

AUM VINAY-AH NAMAH

AUM JAY-AH NAMAH

AUM SATYA-SANDHAH NAMAH

AUM DAASAA-RHAH NAMAH

AUM SAA-TVA-TAAM - PATIH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 20, 2014, 01:17:44 PM
AUM JEEVAH NAMAH

AUM VINAY-ITAA -- SAAKSHEE NAMAH

AUM MUKUN-DAH NAMAH

AUM AMITA-VIKRAMAH NAMAH

AUM AMBHO-NIDHIH NAMAH

AUM ANANTA-ATMAA NAMAH

AUM MAHO-DA-DHISAYAH NAMAH

AUM ANTAKAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 21, 2014, 10:01:04 AM
AUM AJAH NAMAH

AUM MAHA-ARHAH NAMAH

AUM SVAA-BHAAVYAH NAMAH

AUM JITAA-MITRAH NAMAH

AUM PRAMODANAH NAMAH

AUM AANANDAH NAMAH

AUM NAN-DANAH NAMAH

AUM NANDAH NAMAH

AUM SATYA-DHARMAA NAMAH

AUM TRI-VIKRAMAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 22, 2014, 07:01:56 AM
AUM MAHA-RSHIH--- KAPILA-ACHAARYAH NAMAH

AUM KRITA-JNAH NAMAH

AUM MEDINEE-PATIH NAMAH

AUM TRI-PADAH NAMAH

AUM TRI-DASA-ADHYAKSHAH NAMAH

AUM MAHAA-SRINGAH NAMAH

AUM KRITAANTA-KRIT


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 22, 2014, 07:09:10 AM
AUM MAHAA-VARAAHAH NAMAH

AUM GOVINDAH NAMAH

AUM SUSHE-NAH NAMAH

AUM KANAKA-ANGADEE NAMAH

AUM GUHYAH NAMAH

AUM GABHEE-RAH NAMAH

AUM GAHA-NAH NAMAH

AUM GUPT-AH NAMAH

AUM CHAKRA-GADAA-DHARAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 22, 2014, 07:10:06 AM
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA

AUM SHREE BHAIRAVAYA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 23, 2014, 06:53:28 AM
AUM VEDHAAH NAMAH

AUM SVAAN-GAH NAMAH

AUM A-JITAH NAMAH

AUM KRISHNA-H NAMAH

AUM DRID-HAH NAMAH

AUM SAN--KARSHANO  -  ACHUTYAH NAMAH

AUM VARUN-AH NAMAH

AUM VAARUN-AH NAMAH

AUM VRIK-SHAH NAMAH

AUM PUSH-KARA-AKSHAH NAMAH

AUM MAHAA-MANAAH NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 24, 2014, 07:45:07 AM
AUM BHAGAVAAN  NAMAH

AUM BHAGAHAA NAMAH

AUM AA-NANDEE NAMAH

AUM VANA-MAALEE NAMAH

AUM HALA-YUDHAH NAMAH

AUM AADITYAH NAMAH

AUM JYOTIR-AADITYAH NAMAH

AUM SAHISH-NUH NAMAH

AUM GAIT-SATTA-MAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 24, 2014, 07:52:34 AM
AUM SUDHA-N-VAA NAMAH

AUM KHANDA-PARASUH NAMAH

AUM DAARU-NAH NAMAH

AUM DRAVINA-PRADAH NAMAH

AUM DIVAH-SPRIK NAMAH

AUM SARVA-DRIK-VYAASAH NAMAH

AUM VAACHAS-PATIR---AYONIJAH NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 25, 2014, 11:47:46 AM
AUM TRI-SAAMAA NAMAH

AUM SAAMA-GAH NAMAH

AUM SAAMA NAMAH

AUM NIR-VAANAM

AUM BHESHA-JAM NAMAH

AUM BHISHAK NAMAH

AUM SAMN-YAASA - KRIT NAMAH

AUM SAMAH NAMAH

AUM SAANTAH NAMAH

AUM NISH-THAA NAMAH

AUM SAANTI-H NAMAH

AUM PARAA-YANAM NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 26, 2014, 03:16:05 PM
AUM SUBHA-ANGAH NAMAH

AUM SAANTI-DAH NAMAH

AUM SRASTHAA NAMAH

AUM KUMUDAH NAMAH

AUM KUVALE-SAYAH NAMAH

AUM GO-HITAH NAMAH

AUM GO-PATIH NAMAH

AUM GOPTAA NAMAH

AUM VRISHA-BHAAKSHAH NAMAH

AUM VRISHA-PRIYAH NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 27, 2014, 05:35:15 AM
AUM ANI-VARTEE NAMAH

AUM NIV-RITTA---ATMAA NAMAH

AUM SAM-K-SHEPTAA NAMAH

AUM KSHEMA-KRIT NAMAH

AUM SIVAH NAMAH

AUM SREE-VATSA-VAKSHAAH NAMAH

AUM SREE-VAASAH NAMAH

AUM SREE-PATIH NAMAH

AUM SREE-MATAAM --- VARAH: NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on February 28, 2014, 12:57:00 PM
AUM SREE-DAH NAMAH

AUM SREESAH NAMAH

AUM SREE-NIVAASAH NAMAH

AUM SREE-NIDHIH NAMAH

AUM SREE-BIBHAA-VANAH NAMAH

AUM SREE-DHARAH NAMAH

AUM SREE-KARAH NAMAH

AUM SREYAH NAMAH

AUM SREE-MAAN NAMAH

AUM LOKATRAYA - ASRAYAH NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 01, 2014, 07:20:40 AM
AUM SV-AKSHAH NAMAH

AUM SV-ANGAH NAMAH

AUM SATAA-NANDAH NAMAH

AUM NANDIH NAMAH

AUM JYOTIR-GAN-ESVARAH NAMAH

AUM VIJIT-AATMAA NAMAH

AUM (A)-VIDHEY-AATMAA NAMAH

AUM SAY-KEERTIH NAMAH

AUM CHHINNA-SAM-SAYAH NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 01, 2014, 07:29:07 AM
AUM UDEER-NAH NAMAH

AUM SARVATAH - CHAKSHUH NAMAH

AUM ANEE-SAH NAMAH

AUM SAASVATA - STHIRAH NAMAH

AUM BHOO-SAYAH NAMAH

AUM BHOO-SHANAH NAMAH

AUM BHOO-TIH NAMAH

AUM VI-SOKAH NAMAH

AUM  SOKA -  NAA-SANAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 01, 2014, 07:37:59 AM
AUM ARCHISH-MAAN NAMAH

AUM ARCHI-TAH: NAMAH

AUM KUMBHAH NAMAH

AUM VI-SUDDHA - ATMAA NAMAH

AUM VISO-DHANAH: NAMAH

AUM ANI-RUDHHAH NAMAH

AUM APRATI - RATHAH: NAMAH

AUM PRAD-YUM-NAH:  NAMAH

AUM AMITA - VIKRAMAH: NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 02, 2014, 07:14:23 AM
AUM KAALA-NEMINI-HAA NAMAH

AUM VEERAH: NAMAH

AUM SAURIH: NAMAH

AUM SOORA-JAN-ESVARAH: NAMAH

AUM TRILOKA-ATMAA NAMAH

AUM TRILOKA-EESAH: NAMAH

AUM KESAVAH: NAMAH

AUM KESI-HAA NAMAH

AUM HARIH: NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 03, 2014, 01:53:55 PM
AUM SRI KAAMA-DEVAH: NAMAH

AUM KAAMA-PAALAH; NAMAH

AUM KAAMEE NAMAH

AUM KA-(AN-TAH:) NAMAH

AUM KRITAA-GAMAH: NAMAH

AUM ANIR-DESYA-VAPUH: NAMAH

AUM VISHNUH NAMAH

AUM VEERAH NAMAH

AUM ANANT-AH: NAMAH

AUM DHANAN-JAYAH: NAMAH
 


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 04, 2014, 07:06:31 AM
AUM BRAHMAN-YAH NAMAH

AUM BRAHMA-KRIT NAMAH

AUM BRAHMAA NAMAH

AUM BRAHMA NAMAH

AUM BRAHMA-VIVAR-DHANAH NAMAH

AUM (SAI DEVA) BRAHMA-VIT NAMAH

AUM BRAAH-MANAH NAMAH

AUM BRAHMEE NAMAH

AUM BRAHMA-JANAH NAMAH

AUM BRAAHMANA-PRIYAH NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 04, 2014, 07:14:01 AM
AUM MAHAA-KRAMAH NAMAH

AUM MAHAA-KARMAA NAMAH

AUM MAHAA-TEJAAH NAMAH

AUM MAHO-RAGAH: NAMAH

AUM MAHAA-KRATUH NAMAH

AUM MAHAA-YAJVAA NAMAH

AUM MAHAA-YAJNAH NAMAH

AUM MAHAA-HAVIH: NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on March 31, 2014, 02:23:19 PM
AUM STAV-YAH: NAMAH

AUM STAVA-PRIYAH: NAMAH

AUM STOTRAM NAMAH

AUM STU-TIH: NAMAH

AUM STOTAA NAMAH

AUM RANA-PRIYAH: NAMAH

AUM POOR-NAH: NAMAH

AUM POORI-YITAA NAMAH

AUM PUNYAH: NAMAH

AUM PUNYA-KEERTIH NAMAH

AUM ANAA-MAYAH: NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 01, 2014, 12:55:25 PM
AUM MANOJ-AVAH NAMAH

AUM TEERTHA-KARAH NAMAH

AUM VASU-RETAAH NAMAH

AUM VASU-PRADAH: NAMAH

AUM VASU-PRADAH NAMAH

AUM VAASU-DEVAH NAMAH

AUM VASUH NAMAH

AUM VASU-MANAAH NAMAH

AUM HAVIH: NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 02, 2014, 11:19:03 AM
AUM SAD-GATIH: NAMAH:

AUM SAT-KRITIH: NAMAH

AUM SATTAA NAMAH

AUM SAD-BHOOTIH: NAMAH

AUM SAT-PARAA-YANAH: NAMAH

AUM SOORA-SENAH NAMAH

AUM YADU-SRE-SHTHAH: NAMAH

AUM SANNI-VAASAH: NAMAH

AUM SUYAA-MUNAH NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 02, 2014, 11:26:38 AM
AUM BHOOTAA-VASAH NAMAH

AUM VAASU-DEVAH: NAMAH

AUM SARVAA-SU-NILAYAH: NAMAH

AUM ANALAH: NAMAH

AUM DAR-PAHAA NAMAH

AUM DAR-PADAH NAMAH

AUM DRIP-TAH NAMAH

AUM DUR-DHARAH NAMAH

AUM A-PARAA-JITAH: NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 02, 2014, 11:32:43 AM
AUM VISVA-MOORTIH NAMAH

AUM MAHAA-MOORTIH NAMAH

AUM DEEPTA-MOORTIH NAMAH

AUM A-MOORTI-MAAN NAMAH

AUM ANEKA-MOORTIH NAMAH

AUM AV-YA-KATAH: NAMAH

AUM SATA-MOORTIH NAMAH

AUM SATAA-NANAH: NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 03, 2014, 01:31:44 PM
AUM EKAH NAMAH

AUM NAIKAH: NAMAH

AUM SAVAH: NAMAH

AUM KAH: NAMAH

AUM KIM NAMAH

AUM YAT NAMAH

AUM TAT NAMAH

AUM PADAM ANUTTAMAM NAMAH

AUM LOKA-BANDHUH NAMAH

AUM LOKA-NAATHAH NAMAH

AUM MAADHAVAH NAMAH

AUM BHAKTA-VATSALAH: NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 04, 2014, 12:17:13 PM
AUM SUVARNA-VARNAH NAMAH

AUM HEMA-ANGAH NAMAH

AUM VARA-ANGAH NAMAH

AUM CHANDANA-ANGADEE NAMAH

AUM VEERAHAA NAMAH

AUM VISHAMAH: NAMAH

AUM SOONYAH NAMAH

AUM GHRITAA-SEEH NAMAH

AUM ACHALAH NAMAH

AUM CHALAH: NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 05, 2014, 02:49:29 PM
AUM AMAA-NEE NAMAH

AUM MAANA-DAH NAMAH

AUM MAANA-YAH NAMAH

AUM LOKA-SVAAMEE NAMAH

AUM THRI-LOKA-DHRIK NAMAH

AUM SUME-DHAAH NAMAH

AUM MEDHA-JAH NAMAH

AUM DHANYAH NAMAH

AUM SATYA-MEDHAH NAMAH

AUM DHARAA-DHARAH NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 06, 2014, 07:14:35 PM
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
GURU CHARAN ME NAMAN
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 19, 2014, 02:58:12 PM
AUM TEJO-VRISHAH NAMAH

AUM DHYUTI(GHRUTI)- DHARAH: NAMAH

AUM SARVA-SASTRA- BHRITAAM -- VARAH:  NAMAH

AUM PRA-GRA-HAH NAMAH

AUM NIGRA-HAH NAMAH

AUM VYA-GRAH NAMAH

AUM NAIKA-SRINGAH NAMAH

AUM GADAA-GRAJAH: NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 20, 2014, 01:48:47 PM
AUM CHATUR-MOORTIH NAMAH

AUM CHATUR-BAAHUH NAMAH

AUM CHATUR-VYOO-HAH  NAMAH

AUM CHATUR-GATIH: NAMAH

AUM CHATUR-AATMAA NAMAH

AUM CHATUR -BHAA-VAH NAMAH

AUM CHATUR-VEDA-VIT NAMAH

AUM EKA-PAAT NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 21, 2014, 03:32:02 PM
AUM SAMAA-VARTAH NAMAH

AUM NIVRITT-AATMAA NAMAH

AUM DUR-JAYAH NAMAH

AUM DURATI-KRAMAH:  NAMAH

AUM DUR-LABHAH NAMAH

AUM DUR-GAMAH NAMAH

AUM DUR-GAH NAMAH

AUM DUR-AAVAA-SAH NAMAH

AUM DURAA-RIHAA NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 21, 2014, 03:39:43 PM
AUM SUBHA-ANGAH: NAMAH

AUM LOKA-SAA-RANGAH NAMAH

AUM SUTANTUH NAMAH

AUM TANTU-VARDHANAH NAMAH

AUM INDRA-KARMAA NAMAH

AUM MAHAA-KARMAA NAMAH

AUM KRITA-KARMAA NAMAH

AUM KRITAA-GAMAH NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 21, 2014, 03:48:34 PM
AUM    UD-BHA-VAH:    NAMAH

AUM   SUNDARAH: NAMAH

AUM SUNDAH NAMAH

AUM RATNA-NAABHAH: NAMAH
 
AUM SU-LOCH-ANAH: NAMAH

AUM ARKAH  NAMAH

AUM VAAJA-SANAH: NAMAH

AUM SRINGEE NAMAH

AUM JAYANTAH: NAMAH

AUM SARVA-VIJ-JAYEE NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 22, 2014, 10:53:17 AM
AUM SUVARNA-BINDUH NAMAH

AUM AKSHO-BHYAH: NAMAH

AUM SARVA- VAAGEE-SVAR-ESVARAH; NAMAH

AUM MAHAA-HRADAH NAMAH

AUM MAHAA-GRATAH NAMAH

AUM MAHAA-BHOOTAH NAMAH

AUM MAHAA-NIDHIH: NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 23, 2014, 01:26:14 PM
AUM KUMUDAH: NAMAH

AUM KUNDARAH: NAMAH

AUM KUNDAH: NAMAH

AUM PAR-JANYAH: NAMAH

AUM PAAVANAH: NAMAH

AUM ANILAH: NAMAH

AUM AMRITA-ASAH: NAMAH

AUM AMRITA-VAPUH: NAMAH

AUM SARVA-JNAH NAMH:

AUM SARVATO-MUKHAH NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 24, 2014, 02:22:26 PM
AUM SU-LA-BHAH:  NAMAH

AUM SU-VRATAH: NAMAH

AUM SIDDHA-H: NAMAH

AUM SATRU-JIT NAMAH

AUM SATRU-TAAPANAH: NAMAH

AUM NYA-GRO-DHAH NAMAH

AUM UDUM-BARAH NAMAH

AUM ASVA-TTAH NAMAH

AUM CHAA-NOORA--- ANDHRA----NISHOO-DANAH:   NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 25, 2014, 06:10:09 PM
AUM  SAHASRA--ARCHIH:  NAMAH

AUM  SAPTA-JIHVAH:  NAMAH

AUM  SAPTA-EDHAAH:  NAMAH

AUM  SAPTA-VAAHANAH:  NAMAH

AUM  A-MOORTIH   NAMAH

AUM  ANA-GHAH   NAMAH

AUM ACHIN-TYAH  NAMAH

AUM  BHAYA-KRIT  NAMAH

AUM  BHAYA-NAA-SANAH: NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 26, 2014, 04:58:32 PM
AUM  ANUH  NAMAH

AUM  BRIHAT  NAMAH

AUM  KRISAH:  NAMAH

AUM STHOO-LAH  NAMAH

AUM  GUNA--BHRIT  NAMAH

AUM  NIR-GUNAH  NAMAH

AUM  MAHAAN  NAMAH

AUM A-DHRI-TAH: NAMAH

AUM  SVA-DHRI-TAH:  NAMAH

AUM  SVAA-SYAH:  NAMAH

AUM  PRAAG-VAM-SAH  NAMAH

AUM  VAMSA--- VARDHANAH:  NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on April 27, 2014, 11:50:16 PM
AUM  BHAARA-BHRIT  NAMAH

AUM  KATHI-TAH  NAMAH

AUM  YOGEE  NAMAH

AUM YOGEE-SAH  NAMAH

AUM  SARVA-KAAMADAH: NAMAH

AUM  AASRAM-AH: NAMAH

AUM  SRA-MANAH:  NAMAH

AUM  KSHAA-MAH: NAMAH

AUM  SUPAR-NAH  NAMAH

AUM VAAYU---VAAHAN_AH: NAMAH

AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 11, 2014, 10:47:55 AM
AUM  DHANUR-DHARAH  NAMAH


AUM  DHANUR-VEDAH  NAMAH


AUM  DANDAH  NAMAH


AUM  DAMAYITAA  NAMAH


AUM  DAMAH:  NAMAH


AUM  APARA--AJITAH:  NAMAH


AUM  SARVA--SAHAH  NAMAH


AUM  ANI-YANTAA  NAMAH


AUM  ANI-YAMAH  NAMAH


AUM  AYA-MAH  NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 25, 2014, 03:35:27 PM
AUM  SATT-VA-VAAN  NAMAH


AUM  SAATT-VIKAH:  NAMAH


AUM  SATYAH:  NAMAH


AUM  SATYA--DHARMA--PARAAYANAH:  NAMAH


AUM  ABHI--PRAAYAH:  NAMAH


AUM  PRIYA--ARHAH:  NAMAH


AUM   ARHAH:   NAMAH


AUM  PRIYA-KRIT NAMAH


AUM  PREETI--VAR-DHANAH:  NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 25, 2014, 03:48:41 PM
AUM   VIHAA-YASA---GATIH   NAMAH


AUM   JYOTIH:  NAMAH


AUM  SU-RUCHIH  NAMAH


AUM  HUTA--BHUK  NAMAH


AUM  VIBHUH:  NAMAH


AUM  RAVIH  NAMAH


AUM  VIRO--CHA-NAH:   NAMAH


AUM  SOORYAH:  NAMAH


AUM  SAVITAA    NAMAH


AUM  RAVI--LOCHANAH:   NAMAH

Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on May 26, 2014, 02:47:08 PM
AUM   ANANTAH   NAMAH


AUM   HUTA-BHUK   NAMAH


AUM   BHOKTAA    NAMAH


AUM  SUKHA-DAH   NAMAH


AUM   NAIKA-JAH   NAMAH


AUM   AGRA-JAH:   NAMAH


AUM   ANIR--VINNAH   NAMAH


AUM   SADAA--MARSHEE   NAMAH


AUM   LOKA--ADHISH-THAANAM  NAMAH


AUM  ADBHU-TAH:   NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on June 26, 2014, 06:34:47 PM
AUM   SANAAT   NAMAH


AUM  SANAAT-ANTA-MAH:  NAMAH


AUM  KAPILAH:  NAMAH


AUM  KAPIH   NAMAH


AUM  AP(V)YA-YAH:  NAMAH


AUM  SVASTI--DAH:  NAMAH


AUM  SVASTI-KRIT  NAMAH


AUM  SVASTI  NAMAH


AUM  SVASTI- BHUK  NAMAH


AUM  SVASTI--DAKSHINAH:
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on June 26, 2014, 06:46:28 PM
AUM   ARAU-DRAH:  NAMAH


AUM   KUNDALEE  NAMAH


AUM  CHAK-REE  NAMAH


AUM   VI- KRAMEE  NAMAH


AUM  OORJITA--SAA-SANAH:   NAMAH


AUM  SABDAA--TIGAH:   NAMAH


AUM  SABDA--SAHAH:  NAMAH


AUM   SISI-RAH:  NAMAH


AUM   SARVA-REE----KARAH:   NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on June 26, 2014, 06:59:29 PM
AUM  AKROOR -AH:  NAMAH


AUM  PESA-LAH  NAMAH


AUM  DAKSHAH   NAMAH


AUM   DAKSHI-NAH:  NAMAH


AUM  KSHA-MI-NAAM --- VARAH:  NAMAH


AUM  VIDVAT--- TAMAH  NAMAH


AUM  VEETA--BHAYAH:  NAMAH


AUM  PUNYA- SRA-VANA--  KEERTI-ANAH:  NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on June 26, 2014, 07:12:34 PM
AUM   UTTAARA-NAH   NAMAH


AUM   DUSH-KRITI--HAA  NAMAH


AUM  PUNYAH  NAMAH


AUM (SAI) DUH:- SVAPNA--NAA-SANAH:  NAMAH


AUM  VEERA-HAA  NAMAH


AUM (SAI) RAK-SHA-NAH:  NAMAH


AUM  SANTAH   NAMAH


AUM  JEEVA-NAH:  NAMAH


AUM  PARYA-VASTHI-TAH:   NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on July 08, 2014, 01:37:50 PM
AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 19, 2014, 10:50:25 AM
AUM   ANANTA---ROOPA  NAMAH


AUM  ANANTA---SREEH  NAMAH


AUM  JITA--MAN-YUH  NAMAH


AUM   BHAYA---PAHAH   NAMAH


AUM   CHATURA--SRAH  NAMAH


AUM   GABHEER --AATMAA  NAMAH


AUM   VIDI-SAH    NAMAH


AUM    VYAA--DISAH   NAMAH


AUM   DISAH   NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 19, 2014, 11:18:39 AM
AUM    ANNA-DIH    NAMAH


AUM   BHOOR--BHUVAH  NAMAH


AUM  LAKSHMEEH  NAMAH


AUM   SUVEERAH  NAMAH


AUM  RUCHI--RAAN-GADAH   NAMAH


AUM   JANANAH   NAMAH


AUM   JANA---JANMAA-DIH   NAMAH


AUM   BHEE-MAH   NAMAH 


AUM BHEEMA--PARAA--KRAMAH   NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 21, 2014, 01:54:15 PM
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
AUM SHREE SAI RAMA
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 23, 2014, 10:53:44 AM
AUM   AADHAAR -- NILAYAH   NAMAH


AUM   ADHAATAA  NAMAH 


AUM   PUSHPA--HAASAH:   NAMAH


AUM   PRAJAA --- GARAH:   NAMAH


AUM   OORDH--VAGAH:    NAMAH


AUM   SAT--PATHAA--CHAARAH:  NAMAH


AUM   PRAANA--DAH:   NAMHA


AUM   PRANA-VAH:   NAMAH


AUM   PANAH:   NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 25, 2014, 12:00:42 PM
AUM     PRAMAA--NAM    NAMAH


AUM   PRAANA--NILAYAH:    NAMAH


AUM   PRAANA--BRIT   NAMAH


AUM   PRAANA---JEEVANAH :   NAMAH


AUM   TATT-VAM    NAMAH


AUM   TATT-VA-VIT  NAMAH


AUM   EKA-ATMAA   NAMAH


AUM   JANMA--MRITYU--JARAA---ATIGAH:  NAMAH 
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 30, 2014, 05:21:17 PM
AUM      BHOOR -- BHUVAH: --- SVAS--TARUH   NAMAH


AUM    TARRAH:   NAMAH


AUM   SAAVITAA   NAMAH


AUM   PRA--PITAA--MAHAH:   NAMAHAUM  YAJNAH   NAMAH


AUM  YAJNA---PAATIH   NAMAH


AUM  YAJVAA   NAMAH


AUM  YAJNA--ANGAH  NAMAH


AUM  YAJNA---VAAHANAH:   NAMAH


Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 30, 2014, 05:34:09 PM
AUM   YAJNA --BHRIT   NAMAH


AUM  YAJNA---KRIT   NAMAH


AUM   YAJNEE    NAMAH


AUM  YAJNEE-BHUG     NAMAH


AUM  YAJNEE -  SAADHANAH   NAMAH


AUM  YAJNA--ANTA---KRIT  NAMAH AUM  YAJNA  -- GUHYAM   NAMAH


AUM   AANAM    NAMAH


AUM   ANNAA-DAH   NAMAH
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 30, 2014, 05:58:43 PM
AUM   AATMA---YOHIN   NAMAH


AUM   SVAYAM --- JAATAH   NAMAH


AUM   VAI-KHAA-NAH:   NAMAH


AUM   SAAMA--GAAYA--NAH  NAMAHAUM   DEVAKEE-NANDHANAH   NAMAH 


AUM  SRASHTAA   NAMAH


AUM   KSHITEE-SAH:   NAMAH


AUM   PAAPA--NAASANAH:    NAMAH


AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA AUM SHREE SAI RAMA
AUM   SAMKHA--BHRIT   NAMAH


AUM   NANDAKEE   NAMAH


AUM   CHAKREE   NAMAH


AUM  SAARANGA--DHANVAA   NAMAH


AUM  GADDA--DHARAH:    NAMAH


AUM   RATHANGA ---PAANIH    NAMAH


AUM  AKSHO--BHYAH:   NAMAH


AUM   (SHREE SAI)  SARVA  -  PRAHARANA--YUDHAH:   NAMAHTitle: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 30, 2014, 06:00:01 PM
AUM SHREE SAI RAMA

AUM SHREE SAI RAMA


AUM SHREE SAI RAMA

AUM SHREE SAI RAMA

AUM SHREE SAI RAMA
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on September 30, 2014, 06:01:17 PM
AUM SHREE SAI  MAHALAKSHMI NARAYANA NAMAH

PLEASE FORGIVE ME FOR MY MISTAKES
AUM SHREE SAI RAMA
Title: Re: THOUSAND NAMES OF SHRI HARI
Post by: kamp_kamp on October 21, 2017, 04:49:36 PM
AUM SHREE SAI MAHALAKSHMI NARAYANA NAMAH
AUM SHREE SAI MAHALAKSHMI NARAYANA NAMAH
AUM SHREE SAI MAHALAKSHMI NARAYANA NAMAH

OM SHREEM SHREE SAI RAMA HREEM NAMAH SHIVAYA NAMO NAMAHA AUM AIM AUM