Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: All Vedic Mantras  (Read 13690 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline marioban29

 • Member
 • Posts: 8003
 • Blessings 6
All Vedic Mantras
« on: February 07, 2012, 03:47:08 AM »
 • Publish
 • All Vedic Mantras
   

   

  Sun

  "Om Hrim Sum Suryaya Namah"

  2
  "Om hram hrim hraum sah suryaya namah"

  3

  "Om ghrinih suraya namah"

  4

  Om jabaakusuma sankaasham kaashyapayam mahaadyutim
  Tamorim sarvapaapaghnam pranato-smi divaakaram
  Om suryaaya namah

  5

   OM HRIM GHRINI SURYAADITYA OM

  6

  OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM

  7
   OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM

  8

  OM GHRINI SURYAADITYAH


   

   

  Moon

  "Om Shrim Som Somaya Namah"

  2
  "Om shraam shreem shraum sah chandramasay namah"

  3
  "Om som somaaya namah"

  4
  Dadhi sankha tushaaraabham kshiirodaarnasambhavam
  Namaami shashinam somam shambhormukuta bhushanam
  Om candraaya namah

   

  Mars

  "Om Krim Kum Kujaya Namah"

  2
  "Om kraam kreem kraum sah bhaumaya namah"

  3
  "Om ang angarkaaya namah

  4
  Dharaniigarbhasambhutam vidyutkaanti samaprabham
  Kumaaram shaktihastam ca tam mangalam pranamaamyaham
  Om mangalaaya namah

   

   

  Mercury

  "Om Aim Bum Budhaya Namah"

  2
  "Om braam breem braum sah budhaya namah"

  3
  "Om bum budhaaya namah"

  4

  Priyangukalikashyaamam ruupenaa-pratimam budham
  Saumyam saumyamgunopetam tam budham pranamaamyaham
  Om budhaaya namah

   

  Jupiter

  "Om Strim Brahm Brihaspataye Namah"

  2

  "Om graam greem graum sah brihasptaye namah"

  3
  "Om vrim brihaspataye namah"

  4
  Devaanaanca rishinaanca gurum kaancana sannibham
  Buddhi bhutam trilokesham tam namaami brihaaspatim
  Om gurave namah

   

   

  Vinus

  "Om Klim Shum Shukraya Namah"

  2

  "Om draam dreem draum sah shukraya namah"

  3
  "Om shum shukraaye namah"

  4

  Hima kunda mrinaalaabham daityaanaam paramam gurum
  Sarvashaastrapravaktaaram bhaargavam pranamaamyaham
  Om Shukraaya namah

   

  Saturn

  "Om Hlim Sham Shanaye Namah"

  2
  "Om praam preem praum sah shanayishraya namah"

  3
  "Om sham shanayisharaaye namah"

  4
  Niilaambujasamaabhaasam raviputram yamaagrajam
  Chaayaamaartandasambhuutam tam namaami shanaishacaram
  Om Shaanaishcaraaya namah

   

   

  Rahu

  "Om Dhum Ram Rahave Namah"

  2
  "Om bhraam bhreem bhraum sah rahave namah"

  3
  "Om raam rahve namah"

  4

  Arddhakaayam mahaaviiryam candraadityavimardanam
  Simhikaagarbha sambhuutam tam Raahu pranamaamyaham
  Om Raahave namah

   

   

  Ketu

  "Om Hum Kem Ketave Namah"

  2
  "Om sraam sreem sraum sah ketave namah"

  3
  "Om kem ketve namah"

  4
  Paalaashapushpa sankaasham taarakaagrahamastakam
  Raudram raudraatmakam ghoram tam ketu pranamaamyaham
  Om Ketave namah

   

  The Mantra Of God Vishnu

  "Om Namo Bhagavate Vasudevaya"

   

  The Mantra Of God Shiva

  "Om Namah Shivaya"

   

  The Mantra Of God Ram

  "Om Sri Ramaya Namah"

   

  The Mantra Of Lakshmi Devi

  "Om Sri Maha Lakshmyai Namah"

   

  The Mantra Of Durga Devi

  "Om Sri Durgaya Namah"

   

  The Mantra Of Saraswati devi

  "Om Aim Saraswatyai Namah"

   

  The Mantra Of God Ganesh (Vinayak)

  "Om Sri Maha Ganapataye Namah"

   

  The mantra of lord Krishna,

  "Om Kleem Krishnaya Namah"

   

  The Mantra For Good Health

  "Om Asham Veshvanye Bhootva Praneenam Dahmakshiet

  Pranapan Samyukta Pchamyananm Chaturvidham"

   

  The Mantra For Birth Of Son

  "Om Hareeng Haroong Putram Kuru Kuru Swaha"

   

   

  The Mantra Of Curring Piles

  "Kharman ki tenishaha khuni badi dauno jaay umto chal chal Swaha"

  2

  Om Kaka Karta Krori Karta Om Karta Se Hoye


  Ye Rasna Desh Hus Pragate Khooni Badi Bavasir Na Hoye.

   Mantra Janke Na Bataye to Dwadash Brahma

  Hatya Ka pap Hoy Lakh Jap Kare To Vansh Mein Na Hoye

   Shabda Sancha, Hanuman Ka Mantra Sancha,

  Phure Mantra Eswaro Vacha

   

   

  The Mantra Of Curring Epilepsy

  "Hal her sargam Mandika Poodika Shri Ram

  Phoonk mirgi vayu sukhe om the tha Swaha"

  2

  Om Haal Hal Mandiye Pudiye Shri Ramji
  Phunke, Mrigi Vayu Sukhe, Sukh Hoi, Om Thah Thah Swaha
   

   

  The Mantra For Acquiring Education

  Om Aim Namah

   

  The Mantra for  Happiness And Saving From Enemies

  Aum Aem Khreem Kleem Chamundaya Vich

   

  The Mantra for Education And Success In Examination

  Om Gana Ganapataye Namah

   

  The Mantra for Attainment Of Pleasure

  Aum Namo Bhagwate Vasudevaya

   

  The Mantra For Attainment Of Wealth

  Om Shreem Namah

   

  The Mantra for Wealth And Getting Rid Of Ailments

  Om Hreem Om Markatesh Mahotsaha Sarv Vyadhi

  Vinashana Shatroon Sanhar Mamraksh Shriyam

  Dapaya Dehi Mein. Om Hreem Om

   

   

  The Mantra For Atainment Of Wealth And Pleasure

  Om Shri Ganeshaya Namah
   

   

  The Mantra For Controlling Major Diseases

  Om Ithyam Yadaa Yadaa Badhaa Danvttha Bhavishyeti

  2

  Om Hon Joon Sah Om Bhoorbhuva Swah Om Trayambakam

  Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva

  Bandhanan Mrityormurksheeya Mamritat.


  Om Swah Bhuvah Bhu Om Swah Joon Hon Om

  3

  Om Rogansheshanpahansi Tushta Rusta Tu Kaman Saklanbhishtan,

  Tvamashritanam Na Vipannrananam Tvamashrita Hyashraytam Prayanti

   

  The Mantra For Controlling Fever

  Om Namo Bhagvate Rudray Shoolpanaye

  Pishachadhipataye Aavashye Krishna Pingal Phate Swaha

   

  The Mantra for Controlling Jaundice

  Om Shriram Sar Sadha, Lakshman Sadha Baan,

  Neela, Peela, Rita, Neela Thotha Peela Peela Sarvavidha

  Rahe to Ramchandraji Ka Rahe Naam Meri Bhakti

  Guru Ki Shakti Phure Mantra Eswaro Vacha
   

   

  The Mantra For Cure Of Fear

  Om Aghorebhyo Thaghorebhyo Ghor Ghor

  Tarebhyah Sarvebhyah Sarva Sarvebhyo

  Namaste Astu Rudra Rupebhyah

  2

  Om Sarva Swaroope Sarveshe Sarvshakti Samanvite,

  Bhayebhyastrahino Devi Durge Devi Namostute

   


  The Mantra For Getting A Husband

  Om He Gouri Shankarardhaangi

  Yatha Twam Shankar Priya


  Tatha Mam Kuru Kalyani

  Kantam Kantaam Sudurlabham
   
   

   

  The Mantra For Getting A Wife

  Om Patnim Manoram Dehi Manovritanusarineem,

  Tareneem Durgasansar Sagarasye Kulodbhavam.

   

  The Mantra For Success

  Om Shreem Hreem Kleem Namah
   

   

  The Mantra Acquiring Wealth

  Om Sarvabadha Vinurmukto Dhandhanya Sutanvitah

  Manushyomat Prasaaden Bhavishyati Na SanShaya

   

  The Mantra For Getting Pleasure

  Om Ram Ramaya Namah

   

  The Mantra For Pleasure In Life

  Om Hanumate Namah

   

  The Mantra For Getting Rid of Adversities

  Om Sharangat Dinart Paritran Parayane,

  Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namostute

   

  The Mantra For Success In Business

  Om Kansonsmitam Hiranya Prakaram Aardraam Jwalantim

  Triptam Tarpyenteem, Padhesthitam

  Padhmavarnaam Tami Hope Vhayeshriyam

   

   

  The Mantra For Pregnancy

  Om Hreem Uljalya Thah Thah Om Hreem

   

   

  The Mantra For Protecting Ourself

  Om Shoolena Pahino Devi Pahi Khadgen Chambike,

  Ghanta Swanena Nah Pahi Chapajjanih Swanen Ch.
   

   

  Gayatri Mantra

  "Om Bhuh Bhuvah Svah Tat Saviturvarenyam


  Bhargodevasya Dhimahi Dhiyoyonah Prachodayat"

   

   

  Maha Mrityunjaya Mantra

  OM Trayambakam Yaja Mahe Sugandhim Pushtivardhanam


  Urvarukamivabandhanan Mrityormukshiya - Amamratat OM"

   

   

  Ganesh Mantra

  "Om Sri Vakratunda Mahaakaaya Suryakotee Sama Prabha


  Nirvighnam kuru mey Deva Sarva kaaryeshu Sarvadaa


  Om Sri Ganeshaya Namah Om"

  Source:

   http://attupattu.com/vedic_mantras.asp

  Offline Anupam

  • Member
  • Posts: 1284
  • Blessings 18
  Re: All Vedic Mantras
  « Reply #1 on: February 07, 2012, 12:35:24 PM »
 • Publish
 • Marioban29ji some of the Mantras maybe wrong Kindly request you to recheck

  OM SAI RAM

  Offline marioban29

  • Member
  • Posts: 8003
  • Blessings 6
  Re: All Vedic Mantras
  « Reply #2 on: February 07, 2012, 04:28:39 PM »
 • Publish
 • Anupamji, please tell which mantra or which mantras are wrong??

  Offline marioban29

  • Member
  • Posts: 8003
  • Blessings 6
  Re: All Vedic Mantras
  « Reply #3 on: February 07, 2012, 10:57:07 PM »
 • Publish
 • M A N T R A S

  The planets are positive and the negative aspects and corresponding mantras are chanted to reduce their negativity .

  BEEJ MANTRAS OF NAV GRAH [NINE PLENETS]

  FOR SUN \ SURYA

  OM HARNA HRIM HROM SAH SURIYAY NAMAH….7000 TIMES

  FOR MOON \CHANDRAMA

  OM SHARNA SHRIM SHROM SAH CHANDRAMASE NAMAH….11000TIMES

  FOR MARS \ MANGAL

  OM KKRAN KKRIM KROM SAHA BHOMAYA NAMAH….10000 TIMES

  FOR MERCARY\BUDHA

  OM BRANM BRINM BRONM SAHA BUDHAYA NAMAH….16000TIMES

  FOR JUPITAR \ GURU

  OM GRANM GRINM GRONM SAHA GURUVYE NAMAH…16000TIMES

  FOR VENUS \ SUKRA

  OM DRANM DRINM DRONM SAHA SUKRAYA NAMAH…6000TIMES

  FOR SATURN \ SHANI

  OM PRANM PRINM PRONM SAHA SANESCHRAYE NAMAH….23000 TIMES

  FOR RAHU\ DRAGEN HEAD

  OM BHRANM BHRINM BHRONM SAHA RAHUVYE NAMAH…18000 TIMES

  FOR KETU \ DRAGEN TEL

  OM STRANM STRINM STRONM SAHA KETVY NAMAH….17000 TIMES

  For the Sun
  Japa Kusuma Sankasham
  Kashyapeyam Mahadyuthim
  Thamognam Sarvapapagnam
  Pranathosmi Divakaram
     
  For the Moon
  Dhadhi Shankha Thusharabham
  Ksheerodharnava Sambhavam
  Namami Shashinam Somam
  Shambhor Makuta Bhooshanam
      
  For Jupiter
  Devanamscha rishinamscha
  Gurum kanchana sannibham
  Bandhubhootam trilokesam
  Tam namami brahaspathim
     
  For Rahu
  Ardhakayam Mahaveeryam
  Chandradithya Vimardhanam
  Simhika Garbha Sambhootam
  Tham Rahum pranamamyaham
      
  For Mercury
  Priyangu Kalika Shyamam
  Roopena Prathimam Budham
  Soumyam Soumya Gunopetham
  Namami Shashinam Sutham
     
  For Venus
  Himakunda mrinalabham
  Daityanam Paramam Gurum Sarvashastra pravaktharam
  Bharghavam prnamamyaham
      
  For Ketu
  Palasa pushpa sankasam
  Tharakakara Vigraham
  Ugrascha Vividhakara
  Tham Ketum Pranamamyaham
     
  For Saturn
  Neelanjana Samabhasam
  Raviputram Yamagrajam
  Chaya Marthanda Sambhootham
  Tham Namami Sanaiswaram
  For Mars
  Dharanee Garbha Sambhootham
  Vidyut Kantha Samaprabham
  Kumaram Shakthi Hastham cha
  Mangalam Pranamamyaham
     

  Thesham Grahanam Shubhaphalam Prarthayartham

  Ye Ye Graha Shubheshu Sthaneshu Sthitha

  Thesham Grahanam Anukoolyam Siddhayartham
   

  Nava Graha Gayatris

  For the Sun

  Om Ashwadhwaja Vidmahe Pasa Hasthaya Dheemahi. Thanna Soorya Prachodayath

  For the Moon

  Om Padmadwajaya Vidmahe Hema Roopaya Dheemahi. Thanna Soma Prachodayath

  For Jupiter

  Om Vrishabhadwajaya Vidmahe Ghrini Hasthaya Dheemahi. Thanno Guru Prachodayath

  For Rahu

  Om Nagadwajaya Vidmahe Padma Hasthaya Dheemahi. Thanno Rahu Prachodayath

  For Mercury

  Om Gajadwajaya Vidmahe Shuka Hasthaya Dheemahi. Thanna Budha Prachodayath

  For Venus

  Om Ashwadwajaya Vidmahe Dhanur Hasthaya Dheemahi. Thanna Shukra Prachodayath.

  For Ketu

  Om Ashwadwajaya Vidmahe Shoola Hasthaya Dheemahi. Thanna Ketu Prachodayath

  For Saturn

  Om Kakadwajaya Vidmahe Khadga Hasthaya Dheemahi. Thanno Manda Prachodayath.

  For Mars

  Om Veeradwajaya Vidmahe Vighna Hasthaya Dheemahi. Thanno Bhauma Prachodayath.

  Chanting Mantras needs the utmost purity of Body, Mind and Soul. This is difficult to achieve during the Dark Age ( Kali Yuga ).Hence wearing of the appropriate mantra is recommended as we cannot keep up the purity of Body, Mind & Self.
   
      
   http://www.astrobhriguvision.com/mantras_pooja.php   
  Source:

  Offline Anupam

  • Member
  • Posts: 1284
  • Blessings 18
  Re: All Vedic Mantras
  « Reply #4 on: February 08, 2012, 01:11:44 PM »
 • Publish
 • SURE Marioban29ji. Here are some examples:

   <OM HRIM GHRINI SURYAADITYA OM

  OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM

   OM HRIM GHRINI SURYAADITYA AIM>

  Correct Mantra

  OM HREEM GHRINI SURYAADITYA "SHREEM"
  **********************************************************************

  Dadhi sankha tushaaraabham kshiirodaarnasambhavam
  Namaami shashinam somam shambhormukuta bhushanam

  correct Mantra

  Dadhi sankha tushaaraabham kshiirodaarna"VA"sambhavam
  Namaami shashinam somam shambhormukuta bhushanam
  ***********************************************************************
  Aum Aem Khreem Kleem Chamundaya Vich

  Correct Mantra:
  OM AIM HREEM KLEEM CHAMUNDAYA VICHHAYE
  ***********************************************************************
  The Mantra For Cure Of Fear

  Om Aghorebhyo Thaghorebhyo Ghor Ghor

  Tarebhyah Sarvebhyah Sarva Sarvebhyo

  Namaste Astu Rudra Rupebhyah

  Correct Mantra:

   Om Aghorebhyo Ghorebhyo Ghor Ghor..

  ***************************************************************************
  FOR SUN \ SURYA

  OM HARNA HRIM HROM SAH SURIYAY NAMAH….7000 TIMES

  Correct Mantra:

  OM HRAAM HREEM HROM SAH SURYAYA NAMAHA
  ***********************************************************

  FOR MOON \CHANDRAMA

  OM SHARNA SHRIM SHROM SAH CHANDRAMASE NAMAH….11000TIMES

  correct Mantra:

  OM SHRAAM SHREEM SHROM SAH CHANDRAMASE NAMAHA
  **********************************************************************
  -
  -
  -
  -
  Similarly for all Mantras for GRIHAS. Kindly check the Sanskrit/Devnagari  Mantras as there seem to be discrepancies

  OM SAI RAM OM SAI RAM


  Offline marioban29

  • Member
  • Posts: 8003
  • Blessings 6
  Re: All Vedic Mantras
  « Reply #5 on: February 08, 2012, 06:05:32 PM »
 • Publish
 • Nav Grah Mantras (Religious prayer from the Sanskrit language for Nine Planets)

  1. Mantras for Sun

  .Tantrik

  "Om Harang Hareeng Haraung Sah Suryay Namah"

  This Mantra be recited for 7000 times. Surya Namaskar is a must in the morning and Pooja of Surya be performed   with Red flowers and Red Chandan.

  .Vedic Mantra

  "Om Hrang Hreeng Hraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Aakrishnen rajsa Vartmano Niveshyantmritam  mrityanch Hiranyen Savita Rathenadevi Yati Bhuvnaji Pashyan Om Sah Swah bhuvah BhoohOm sah Haraung Hreeng  Hrang Om Suryay Namah"

  . Puranic Mantra

  "Japakusumasankasham Kashyapeyan Mahadhutim Tamodarim Sarvpapghnam PrantodamiDivakare".

  2. Mantras for Moon

  . Tantrik

  "Om Shrang Shreeng Shraung Sah Chandramase Namah".

  This mantra be recited for 11000 times. Chander Namaskar be performed in the evening after performing Chander pooja with white flowers and white Chandan.

  . Vedic Mantra

  "Om Shrang Shreeng Shraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om emandeva aspatan subadhvammahane Kshatriye mahte Jyeshthayay mahte Janarajyayendrasyendriyay".

  Emamamushya Putramashyai Putarmasyai Vivashvomi Raja Somoasmakan Brahmananam Raja. Om Swah Bhuvah Bhooh Om Sah Shraung Shreeng Shrang Om Chandramase namah"

  . Puranic Mantra

  "Dadhishankhtusharabham Ksheerodarnavaseembham
  Namami Shashinam Som Shambhormukutbhashanam".


  3. Mantras for Mercury

  . Tantrik Mantra

  "Om Brang Breeng Braung Sah Budhay Namah"

  This mantra be recited for 9000 times. Pooja of Budha be performed with flowers of different colours.

  . Vedic Mantra

  "Om Brang Breeng Braung sah Bhoorbhavah Swah Om Udbudhyasvagne Pratijagrihi Twamishpurte Sah Srujetha Mayanch. Asmintsandhasthe Ardhyuktarsmin Vishvedeva Yajmanashch Prasedat. Om Swah Bhoovah Bhooh Om Braung Breeng Brang Om Budhay Namah"

  . Puranic Mantra

  "Priyang Gukalikashyamam Roopenpratimam Budham.
  Soumyam Soumyagunopitam Tam Budham Pranmamya".


  4. Mantras for Mars

  . Tantrik

  "Om Krang Kreeng Kraung Sah Bhaumay Namah".

  This mantra be recited for 10,000 times. Pooja be performed with Red Chandan and Red flowers of Lal Kaner preferably.

  . Vedic Mantra

  "Om Krang Kreeng Kraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Agnimoordha diwah Kakutpatih Prithivyaayam apa Reta Sijinvati Om Swah Bhoovah Bhooh Om Sah Kraung Kreeng Krang Om Bhaumay Namah".

  . Puranic Mantra

  "Dharanigarbhsambhootam Vidyutkantisamprabham Kumaram
  Shaktihastamch Mangalam Pranamamyaham"

  5. Mantras for Jupiter

  .Tantrik

  "Om Jrang Jreeng Jraung Sah Gurve Namah"

  This mantra be recited for 19000 times and pooja be performed with flowers of yellow colours.

  . Vedic Mantra

  "Om Jrang Jreeng Jraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Brihaspatiye Daryoarhadhumadhibhati Ritumajjaneshu Yaddidayachchhvasritashra jatatadasmasu dravinam dohichittam. Om Swah Bhoovah Bhooh Om Sah jraung jreeng Om Brihaspatye Namah"

  . Puranic Mantra

  "Devananch Rishinanch Gurum Kanchansannibham Buddhibhootam Trilokesham Tam Namami Brihaspatim"

  6. Mantras for Venus

  . Tantrik

  "Om Drang Dreeng Draung Sah Shukray Namah".

  This mantra be recited for 16000 thousand times. Pooja be performed with white flowers and white Chandan.

  . Vedic Mantra

  "Om drang dreeng draung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Annat Parisrato Rasam Brahmanam Vyapibat Kshatrampyah Somam Prajapatih! Riten Satyamindriyavipan Shukramandhasandrasymidampayomritamadhu. Om Svah Booh Om Sah Draung Dreeng Drang Om Shukray Namah?

  . Puranic Mantra

  "Himkundmrinalabham Daityanam Paramam Gurum. Sarvashastrapravaktaram Bhargavam Pranamyaham".


  7. Mantras for Rahu

  . Tantrik

  "Om Bhrang Bhreeng Bhraung Sah Rahve Namah"

  This Mantra be recited for 18000 times during night. Pooja be performed with Blue flowers and Chandan.

  . Vedic Mantra

  "Om Bhrang Bhreeng Bhraung Sah Om Bhoorbhavah Svah Om Kayanashichittar Abhuvadooti Sadavriddhah Sabha Kayashthiyavrita. Om Svah Bhoovah Bhah Om Sah Bhraung Bhreeng BhrangOm Rahve Namah"

  . Puranic Mantra

  "Om Shradhkayam Mahavirya Chandradityavimardanam
  Singhikagarbhsambhootam Tam Rahu Pranamyaham"


  8. Mantra for Ketu

  . Tantrik

  "Om Prang Preeng Praung Sah Ketve Namah"

  This Mantra be recited for 1800 times. Pooja be performed with Dhoomravarna flowers and Chandan.

  . Vedic Mantra

  "Om Prang Preeng Praung Sah Bhoorbhavah savah. Om Ketum Krinnvanaketave Yeshomaryaapeshase. Samushdimarjayathah. Om Swah Bhoovah hooh Om Sah Praung Preeng Prang Ketve Namah".

  . Puranic Mantra

  "Om Palashpuspasankasham Tarkagrahamastakam
  Raudram Roudratmakam Ghoram Tam Ketum Pranamamyaham"  http://www.astrohelpcentre.com/page.php?10

  Offline marioban29

  • Member
  • Posts: 8003
  • Blessings 6
  Re: All Vedic Mantras
  « Reply #6 on: February 09, 2012, 07:31:08 AM »
 • Publish
 •   Vedic Mantras
  Find books at Biblio.com   

  Vasyakarshana

          Harapriye Namsthubhyam

          Devi Vishwarthi Harini

          Maheswari Mahamaye

          Sarvam Me Vashamanaya

  Another for Vasyakarshana Yantra

  Om Namah Sarvajanavashankaraya Kuru Kuru Swaha

  Tripura Sundari

  Kleem Tripurasundarimoorthaye Namah

  The mantra for Vidya Rajagopala Yantra is

  Om Kleem Vidya Rajagopala Moorthaye Namah

  For Bhagya Sookta Yantra

  Hleem Kleem Sau Saubhagyadevathe Subhagyam Dehi Me Swaha

  For Dhanwanthari

  Dwam Dhanwantharaye Sarvamaya Vinasanaya Mahavishnave Swaha

  For Aika Matya Sookta

  Harapriye Namasthubhyam Devi

  Vishwarthi Harini

  Maheswari Mahamaye Sarvam

  Me Vashamanaya.
  Pratyankari Mantra.
  Om Hreem Pratyankira Moorthaye Namah
    Pratyankari Gayatri
  Om Ugravakthrayai Vidmahe  Khadgahasthayai Dheemahe
  Thanna Pratyamkira Prachodayath.

  Soma Yantra

  Saum Somaya Namah

  Aphsume Somo Abraveedantharvishwani Bheshaja

  Agnim cha Vishwashambhuvamapascha Vishwabheshajee

  Vastu Yantra

  Vastu Roopam Mahadevam Pranathosmi Sadasivam

  Samvardhayanthriyam Nithyam Nasayashumamapadam

  Sree Sooktha Yantra

  Ya Lakshmi Sindhusambhava Bhoothidhenu Puruvasu

  Padma Vishwavasurdevi Sada no Jushatham Gruhe

  Ashwadayi cha Godayi Dhanadayi Dadathu Me

  Dhanam Me dadatham devi divi devee maneeshinam

  Tripura Sundari

  Aim Kleem Sau Vajrodake Hum Phad Swaha

  Kleem Ka Ee Eee Hreem Krishnaya Hasa KahalaHreem Govindaya

  Sakala Hreem Gopeejanavallabhaya Swaha Kleem Tripura Sundari Moorthaye Namah

  The Parvathi Swayamvara Mantra

  Om Hreem Yoginim  Yogeshwarim Yoga Bhayankaree
  Sakala Sthavarajangamasya Mukha Hridayam Mama
  Vasamakarshaya Swaha.

  Kubera Mantra

  Yakshaya Kuberaya Vaisravanaya

  Dhan Dhanyadhipathaye Dhana Dhanya

  Samriddhi Me Dehi Dadapaya Swaha

  Om Hreem Hreem Krom Dhanadaya Namah

  Tara Mantra

  Om Kleem Taramoorthaye Namah

  Yamaraja Mantra

  Om Shtram Dhoomantharaya Namah

  Santhana Gopala Mantra

  Devakisutha Govinda Vasudeva Jagath Pathe

  Dehi Me Thanayam Krishna Thvamaham Saranam Gathah

  http://www.eastrovedica.com/html/vedicmantras.htm

   


  Facebook Comments