Join Sai Baba Announcement List


DOWNLOAD SAMARPAN - Nov 2018

Author Topic: Sree Shirdi Saibaba Astothara Shatanamavali  (Read 6773 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Dipika

 • Member
 • Posts: 13574
 • Blessings 9
Sree Shirdi Saibaba Astothara Shatanamavali
« on: June 29, 2005, 02:19:35 AM »
 • Publish
 • Sree Shirdi Saibaba Astothara Shatanamavali
  (to be read on Thursday's)
   
  Om Sree sainadhaya  namah
  Om Lakshmi-narayanaya namah
  Om Krishna-rama-siva marutyadi rupaya namah
  Om Shesha-shaene  namah
  Om Goda-varee-tata shirdi-vasine namah
  Om Bhaktha hruda-layaya  namah
  Om Sarwa-hrunni-layaya     namah
  Om Bhuta-vasaya  namah
  Om Bhuta bhavi-shyadbhava varji-taya  namah
  Om Kalati-taya  namah
  Om kalaya   namah
  Om Kala kalaya  namah
  Om Kaladarpa damanaya namah
  Om Mrutyum-jayaya  namah
  Om Amartyaya   namah
  Om Martya bhaya-pradaya namah
  Om Jiva-dharaya   namah
  Om Sarwa-daraya   namah
  Om Bhakta-vana samar-dhaya  namah
  Om Bhakta-vana prati-gynaya  namah
  Om Anna vastradaya  namah
  Om Aarogya kshema-daya namah
  Om Dhanamangalya pradaya namah
  Om Bhuddi siddi-pradaya namah
  Om Putra mitra kalatra bandhu-daya  namah
  Om Yoga kshema vahaya  namah
  Om Aapadbhanda-vaya  namah
  Om Marga-bandave  namah
  Om Bhukthi mukti swarga-pavar-gadaya namah
  Om Priyaya  namah
  Om Priti vardanaya namah
  Om Amtarya-mine namah
  Om Sachi-datmane namah
  Om Nitya-namdaya namah
  Om Parama-sukha-daya namah
  Om Parame-shwaraya namah
  Om Para-bramhane namah
  Om Paramat-mane namah
  Om Gynana-swarupine namah
  Om Jagath pitrena namah
  Om Bhakthanam matru datru pitamahaya namah
  Om Bhaktha bhaya-pradaya namah
  Om Bhaktha-para-deenaya namah
  Om Bhaktha-nugraha karaya namah
  Om Sharanagata vatsalaya namah
  Om Bhakti shakti pradaya namah
  Om Gynana veragya pradaya namah
  Om Prama pradaya  namah
  Om Samkshaya-hrudaya daorbalya-paapakarma vasana-kshya-karaya      namah
  Om Hrudaya-grandi bheda-kaya  namah
  Om Karmad-vamsine  namah
  Om Shudasatva sditaaya namah
  Om Gunatita gunat-mane namah
  Om Anamta-kalyana gunaya namah
  Om Amita-para-kramaya  namah
  Om Jaene    namah
  Om Durdharksha-kshobyaya namah
  Om Apari-jitaya   namah
  Om Trilokeshu avighata gataye  namah
  Om Ashakya rahitaya  namah
  Om Sarwashakti-murthaye namah
  Om Surupa sundaraya  namah
  Om Sulocha-naya   namah
  Om Bahurupa vishva-murthaye  namah
  Om Arupaavya-kthaya   namah
  Om Achintyaya  namah
  Om Sukshmaya  namah
  Om Sarwamtar-yamine namah
  Om Mano-vaga-titaya namah
  Om Prema-murtaye namah
  Om Sulaba-durla-baya namah
  Om Asahaya saha-yaaya namah
  Om Anadha-nadha dina-bhandave namah
  Om Sarwabhara bhrute  namah
  Om Akarmaneka karma-sukarmine namah
  Om Punya-shravana keerta-naaya namah
  Om Thirdhaya  namah
  Om Vaasu-devaaya namah
  Om Sathangataye namah
  Om Satya-narayanaya namah
  Om Loka-naadhaya  namah
  Om Paavanaana-ghaya  namah
  Om Amrutham-shave  namah
  Om Bhaskara-prabhaya  namah
  Om Bramha-charya taparcharyadi suvrataaya  namah
  Om Satya-dharma paraaya-naaya   namah
  Om Sidhe-shwaraya  namah
  Om Sidha-samkalpaya  namah
  Om Yoge-shwaraaya  namah
  Om Bhagavate  namah
  Om Bhakta-vatsalaaya namah
  Om Satpuru-shaya namah
  Om Purusho-ttamaya namah
  Om Satya-tatva bhodhakaya namah
  Om Kamadi-shadvri dhvamsine  namah
  Om Abedha-namdanu bhava-pradaya  namah
  Om Sama-sarvamata samataya  namah
  Om Sri dakshina murthaye  namah
  Om Sri venkatesha ramanaya  namah
  Om Adbhuta-nanta charyaya  namah
  Om Pravannarti haraya   namah
  Om Samsara sarwa-duhkha kshaya-karaya  namah
  Om Sarva-vitpar-vato mukhaya  namah
  Om Sarvamtarba-histhitaya  namah
  Om Sarva-mangala-karaya  namah
  Om Sarva-bhishta pradaya  namah
  Om Sama-rasa sanmarga sthapa-naya namah
  Om Samardha sadguru sri sainadhaya namah
  Eti Sree Sainadha Astottara Shatanamavali Samaptham


  Sai baba let your holy lotus feet be our sole refuge.OMSAIRAM
   


  dipika duggal
  साईं बाबा अपने पवित्र चरणकमल ही हमारी एकमात्र शरण रहने दो.ॐ साईं राम


  Dipika Duggal

   


  Facebook Comments